Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017 om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering

I medfør af § 4 e i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 3. april 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 626 af 8. juni 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de nærmere regler om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering i virksomhedens etableringsland, Arbejdstilsynets indhentelse af oplysninger til brug for undersøgelsen samt Arbejdstilsynets adgang til at berigtige en virksomheds anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Arbejdstilsynets undersøgelse af reel etablering

§ 2. Efter § 4 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan Arbejdstilsynet undersøge, om en virksomhed opfylder betingelserne for at være omfattet af udstationeringsreglerne, herunder betingelsen om reel etablering i virksomhedens etableringsland.

Stk. 2. Efter § 4, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. skal en virksomhed, for at opfylde betingelsen om reel etablering, have andre væsentlige aktiviteter i dens etableringsland end udelukkende intern forvaltning eller administrative aktiviteter.

Stk. 3. Undersøgelse af en virksomheds reelle etablering, jf. stk. 1, sker på baggrund af en risikovurdering. Undersøgelsen kan ske som stikprøve eller på baggrund af en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Undersøgelse af en virksomhed, jf. stk. 1, forudsætter, at:

 1. Der er tale om en udenlandsk virksomhed. 
 2. Virksomheden er anmeldt til RUT som reelt etableret i virksomhedens etableringsland. 
 3. Virksomheden har ansatte.

Stk. 5. Undersøgelse af en udenlandsk virksomhed, jf. stk. 1, kan også ske, såfremt Arbejdstilsynet træffer virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg, og virksomheden ikke er anmeldt til RUT. Arbejdstilsynet vil i dette tilfælde oplyse virksomheden om anmeldelsespligten til RUT.

§ 3. Efter § 4 d i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan en faglig organisation, der har indgået en kollektiv overenskomst med en udenlandsk virksomhed, og når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, anmode Arbejdstilsynet om at undersøge den udenlandske virksomhed og dennes aktiviteter i etableringslandet til brug for sagen.

Stk. 2. Undersøgelse af en virksomhed, jf. stk. 1, forudsætter, at: 

 1. Der er tale om en udenlandsk virksomhed.
 2. Virksomheden er anmeldt til RUT som reelt etableret i virksomhedens etableringsland.
 3. Virksomheden har ansatte.

Stk. 3. Undersøgelse af en udenlandsk virksomhed kan også ske, såfremt virksomheden ikke er anmeldt i RUT på tidspunktet for fremsendelsen af anmodning fra den faglige organisation.

§ 4. Arbejdstilsynet træffer afgørelse om en udenlandsk virksomheds reelle etablering i virksomhedens etableringsland på baggrund af en samlet vurdering af de faktuelle elementer, der kendetegner de aktiviteter, som en virksomhed set over en længere periode udøver i etableringslandet. Desuden kan faktuelle elementer vedrørende aktiviteter i Danmark indgå, hvis det vurderes nødvendigt.

Stk. 2. Følgende faktuelle elementer kan indgå i den samlede vurdering efter stk. 1:

 1. Det sted, hvor virksomheden har hjemsted, hvor dennes administration er placeret, og hvor den benytter kontorer samt betaler skat og socialsikringsbidrag. Såfremt det er relevant for den samlede vurdering, inddrages også det sted, hvor virksomheden i overensstemmelse med national lovgivning har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer.
 2. Det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves, og hvorfra de udstationeres. 
 3. Den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder.
 4. Det sted, hvor virksomheden udøver sine vigtigste forretningsaktiviteter, og hvor den beskæftiger administrativt personale. 
 5. Antallet af udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemslandet under hensyntagen til den specifikke situation for bl.a. nyetablerede virksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Stk. 3. Manglende opfyldelse af de faktuelle elementer, der er fastsat i § 4, stk. 2, fører ikke automatisk til, at den konkrete situation udelukkes fra at blive karakteriseret som udstationering. Vurderingen af de faktuelle elementer skal tilpasses hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner den konkrete situation.

Indhentelse af oplysninger

§ 5. Til brug for Arbejdstilsynets undersøgelse efter § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, kan Arbejdstilsynet via informationssystemet for det indre marked (IMI) indhente oplysninger fra en kompetent myndighed i et andet medlemsland om virksomhedens reelle etablering og aktiviteter.

Stk. 2. Arbejdstilsynet vil, i forbindelse med at en undersøgelse påbegyndes, orientere virksomheden om dette.

Berigtigelse

§ 6. Arbejdstilsynet kan berigtige en udenlandsk virksomheds anmeldelse i RUT, hvis Arbejdstilsynet træffer afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etablereret i virksomhedens etableringsland.

Stk. 2. Berigtiger Arbejdstilsynet den udenlandske virksomheds anmeldelse, underretter Arbejdstilsynet virksomheden herom.

Underretning

§ 7. Arbejdstilsynet underretter virksomheden om Arbejdstilsynets afgørelse, jf. § 4.

Stk. 2. Er undersøgelsen sket på baggrund af en anmodning fra en faglig organisation, jf. § 3, underretter Arbejdstilsynet den faglige organisation om Arbejdstilsynets afgørelse.

Stk. 3. Træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etableret i virksomhedens etableringsland, orienterer Arbejdstilsynet etableringslandets kompetente myndigheder og de relevante danske myndigheder herom.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2017. Beskæftigelsesministeriet, den 31. januar 2017

Troels Lund Poulsen / Lasse Boje

Indhold

Indhold

Henter PDF