Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

I medfør af § 12, § 13 c, og § 74, stk. 5, nr. 3, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 1540 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Anvendelsesområde

§ 1. En virksomhed kan efter ansøgning opnå autorisation som arbejdsmiljørådgiver.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden kan ansøge om autorisation inden for et, flere eller alle følgende 5 områder:

 1. Det ergonomiske område.
 2. Det biologiske område.
 3. Det kemiske område.
 4. Det fysiske område.
 5. Det psykosociale område.

Kapitel 2 Krav til rådgivernes kvalifikationer og erfaring

§ 2. En rådgivningsvirksomhed skal råde over rådgivere, der har kvalifikationer og erfaring inden for hver af de områder, som rådgivningsvirksomhedens autorisation omfatter.

§ 3. Den enkelte rådgiver skal

 1. have gennemført en relevant uddannelse af mindst 3 års varighed eller opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, og
 2. inden for de seneste 5 år have opnået mindst 2 års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Stk. 2. Den erfaring, som den enkelte rådgiver skal have opnået, jf. stk. 1, nr. 2, skal omfatte

 1. arbejdsmiljøfaglig rådgivning, dvs. erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det pågældende område, og
 2. rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejde med arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøorganisation og lignende.

§ 4. Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, ved eksamensbevis eller tilsvarende.

Stk. 2. Rådgivere, som dokumenterer at have ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst 3 år efter 1. januar 1998, anses for at opfylde dokumentationskravet til uddannelse inden for det eller de områder efter § 1, stk. 2, de har ydet rådgivning indenfor.

Stk. 3. Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes erfaringer, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, ved et curriculum vitae (CV). Supplerende dokumentation kan bestå af relevante ansættelsesbeviser, rådgivningskontrakter, kursusbeviser og erklæringer fra tidligere arbejdsgivere med beskrivelse af de opgaver, den pågældende rådgiver har været beskæftiget med.

§ 5. Rådgivningsvirksomheden skal ved hjælp af en kompetenceudviklingsplan sikre, at rådgivernes kvalifikationer følger udviklingen i viden om arbejdsmiljø, og i viden om den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Kapitel 3 Kvalitetssikring

§ 6. Rådgivningsvirksomheden skal etablere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem, der

 1. sikrer, at rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer løbende vedligeholdes, jf. § 5,
 2. sikrer overførsel af erfaringer og viden fra konkrete rådgivningsopgaver mellem rådgiverne, og
 3. indeholder en årlig evaluering (audit) med henblik på at håndtere afvigelser samt klarlægge behovet for ændringer af kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 2. Kvalitetssikringssystemet efter stk. 1, skal dokumenteres i form af kvalitetsprocedurer.

Kapitel 4 Autorisation

§ 7. Arbejdstilsynet meddeler efter ansøgning autorisation, når tilsynet har påset, at betingelserne i kapitel 2 og 3 er opfyldt.

Stk. 2. Autorisation meddeles for en 4-årig periode.

Stk. 3. En rådgivningsvirksomhed, som søger om autorisation på ny senest 3 måneder inden udløbet af en allerede meddelt autorisation, opretholder sin autorisation ud over udløbsdatoen indtil det tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet træffer afgørelse om den ny ansøgning.

Stk. 4. Hvis den ansøgende rådgivningsvirksomhed på et tidligere tidspunkt har fået inddraget en autorisation efter § 11, stk. 1, nr. 2 kan Arbejdstilsynet efter omstændighederne nægte at meddele autorisation på ny.

§ 8. Ansøgning om autorisation sendes til Arbejdstilsynet via en digital blanket, der findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den udfyldte blanket med ansøgning skal være forsynet med offentlig digital signatur. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Dokumentation for opfyldelse af kompetencekravene for de rådgivere, som ansøger vil gøre brug af, jf. § 3 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring.
 2. Dokumentation for, at ansøgeren råder over de rådgivere, som ansøgeren vil gøre brug af, i form af kopi af ansættelseskontrakt, samarbejdsaftale eller lignende.
 3. Dokumentation for rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringsprocedurer, jf. § 6.

§ 9. Rådgivningsvirksomheden skal orientere Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i betingelserne for autorisationen, jf. kapitel 2 og 3.

Kapitel 5 Bortfald og inddragelse af autorisation

§ 10. En autorisation udstedt i medfør af § 7 bortfalder, når rådgivningsvirksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører, eller når rådgivningsvirksomheden meddeler Arbejdstilsynet, at den ikke længere ønsker at være autoriseret.

§ 11. Arbejdstilsynet kan inddrage en autorisation, hvis

 1. rådgivningsvirksomheden ikke længere opfylder kravene i kapitel 2 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring eller kapitel 3 om kvalitetssikring,
 2. autorisationen groft misbruges, herunder hvis rådgivningsvirksomheden afgiver urigtige oplysninger til Arbejdstilsynet, eller hvis rådgivningsvirksomheden har ydet rådgivning, der åbenlyst strider imod almindelige arbejdsmiljøfaglige standarder, eller
 3. rådgivningsvirksomheden undlader at betale gebyr, jf. § 12.

Kapitel 6 Gebyr

§ 12. Arbejdstilsynet får dækket de samlede, langsigtede omkostninger ved behandling af ansøgninger om autorisation som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og øvrig administration af ordningen.

Stk. 2. De samlede omkostninger, jf. stk. 1, dækkes gennem fem gebyrer, der er fastsat på baggrund af det antal autorisationsområder, jf. § 1, stk. 2, som autorisationen dækker. Gebyret udgør i 2024 følgende beløb:

 1. Kr. 13.500, når autorisationen dækker et af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
 2. Kr. 16.800, når autorisationen dækker to af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
 3. Kr. 20.200, når autorisationen dækker tre af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
 4. Kr. 23.600, når autorisationen dækker fire af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
 5. Kr. 26.900, når autorisationen dækker fem af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

Stk. 3. Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr efter stk. 1, også i situationer, hvor der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes, efter behandling af sagen er påbegyndt.

Stk. 4. Gebyrerne reguleres hvert år pr. 1. januar svarende til omkostningerne på området. Gebyrerne vil fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside og af de årlige finanslove.

§ 13. Betales gebyret efter § 12 ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 2. Hvis en rådgivningsvirksomhed trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, overdrager Arbejdstilsynet inddrivelsen til Gældsstyrelsen.

Kapitel 7 Klage

§ 14. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 8 Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet ophæves.

Stk. 3. For rådgivningsvirksomheder, som er meddelt autorisation efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, finder bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021 dog fortsat anvendelse indtil den 1. august 2024.

Stk. 4. En autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø, som er meddelt efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, bortfalder den 1. august 2024.

Stk. 5. En virksomhed, som den 1. februar 2024 er i besiddelse af en gyldig autorisation meddelt efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, og som søger om autorisation på ny inden den 1. august 2024, opretholder dog den tidligere meddelte autorisation indtil det tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet træffer afgørelse om den ny ansøgning.

Arbejdstilsynet, den 19. december 2023

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Indhold

Indhold

Henter PDF