Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1410 af 26. september 2020 om Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

I medfør af § 72 b i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når der er indgået kollektiv overenskomst om arbejdsmiljø mellem arbejdsmarkedets parter, jf. § 2, således at tvister vedrørende områder dækket af kollektiv overenskomst afgøres i det fagretlige system.

§ 2. Arbejdstilsynet har ikke til opgave at påse overholdelsen af følgende bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen, når en tilsvarende forpligtigelse er dækket af en kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er landsdækkende organisationer på den ene side og en landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side:

 1. Bestemmelser om påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 5, § 8, stk. 1, §§ 13, 16, 19 og 22 i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Der kan ikke indgås aftale om arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsrelateret vold i arbejdet og arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 2. Bestemmelser om ensidigt, gentaget arbejde, jf. § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 9 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
 3. Bestemmelser om personlige værnemidler, jf. §§ 3-5, § 6, stk. 1-3 og §§ 7-12 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler samt øvrige bestemmelser om personlige værnemidler i arbejdsmiljølovgivningen, dog undtagen brug af følgende værnemidler nævnt i § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler:
  1. Åndedrætsværn med filter, der beskytter mod faste eller flydende aerosoler eller mod irriterende, farlige, giftige eller radioaktive luftarter.
  2. Åndedrætsværn, der fuldstændig udelukker tilgang af den omgivende atmosfæriske luft, herunder dykkerudstyr.
  3. Personlige værnemidler, der kun kan give tidsbegrænset beskyttelse mod kemiske angreb eller mod ioniserende stråling.
  4. Udstyr til indsats i varme omgivelser, hvis virkninger svarer til en lufttemperatur, der er lig med eller overskrider 100° C, med eller uden infrarød stråling, flammer eller kraftige udslyngninger af smeltet materiale.
  5. Udstyr til indsats i kolde omgivelser, hvis virkninger svarer til en lufttemperatur, der er under eller lig med -50° C.
  6. Faldsikringsudstyr.
  7. Personlige værnemidler, der skal beskytte mod elektriske stød i forbindelse med arbejde med farlige spændinger, eller personlige værnemidler, der anvendes som isolation ved arbejde med højspænding.
 4. Bestemmelser om velfærdsforanstaltninger, jf. §§ 43-58 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, §§ 10-12 i bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning, §§ 45-54 i bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder og §§ 3-10 i bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende samt øvrige bestemmelser om velfærdsforanstaltninger i arbejdsmiljølovgivningen, dog undtagen bestemmelser om velfærdsforanstaltninger i forbindelse med
  1. arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser (bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bilag I, pkt. 4.3 og 4.5),
  2. arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bilag III, pkt. 8.2 til 8.5),
  3. arbejde med asfaltmaterialer (bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bilag IV, pkt. 8),
  4. kloakarbejde (bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., §§ 29-43),
  5. lastning og losning af skibe (bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning af skibe, §§ 22-26),
  6. arbejde med kodenummererede stoffer og materialer (bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, §§ 19 og 20),
  7. arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer (bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, § 20), og
  8. arbejde med asbest (bekendtgørelse om asbest, §§ 34 og 42).

Dokumentation m.v.

§ 3. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. § 2 herunder, hvilke medarbejdergrupper der er omfattet af den kollektive overenskomst.

Tilsyn m.v.

§ 4. Uanset § 2 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af bestemmelserne, der er nævnt i § 2, hvis en af de pågældende aftaleparter ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollektiv overenskomst.

§ 5. Uanset § 2 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af bestemmelserne, der er nævnt i § 2, i forhold til ansatte, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1156 af 25. november 2004 om begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler ophæves.

Arbejdstilsynet, den 26. september 2020

Sine Frederiksen / Inger Wesenberg Sandgrav

Indhold

Indhold

Henter PDF