Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 29. maj 2024 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

I medfør af § 15, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, fastsættes:

§ 1. Udgifter i forbindelse med tilskadekomnes behandling, herunder optræning, og udgifter ved anskaffelse eller reparation af hjælpemidler, herunder proteser og briller, betales efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

  1. »At skaden er anmeldt:« At skaden er anmeldt enten til den sikringspligtige arbejdsgivers arbejdsulykkesforsikringsselskab, herunder statslige og kommunale forsikringsenheder og Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  2. »Behandling:« Enhver form for medicinsk og lægeligt indikeret sygebehandling, herunder optræning, der er nødvendiggjort af en arbejdsskade, jf. § 5 i arbejdsskadesikringsloven.
  3. »Hjælpemiddel:« Ethvert hjælpemiddel, herunder proteser, der er nødvendiggjort af en arbejdsskade, jf. § 5 i arbejdsskadesikringsloven.
  4. »At sagen er under behandling:« At sagen behandles i den sikringspligtige arbejdsgivers arbejdsulykkesforsikringsselskab, herunder statslige og kommunale forsikringsenheder samt Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, eller i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring frem til der er truffet midlertidig eller endelig afgørelse om alle erstatnings- og godtgørelsesspørgsmål efter arbejdsskadesikringsloven. Indbringes en afgørelse om erstatning m.v. for Ankestyrelsen, som hjemviser sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 68, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, anses sagen at være under behandling, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse om erstatning m.v. Genoptages spørgsmålet om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler, jf. § 41 i arbejdsskadesikringsloven, er sagen under behandling fra tilskadekomnes anmodning om genoptagelse eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings meddelelse om genoptagelse og indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse, jf. dog § 7, stk. 2. Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med en tidligere afgørelse i sagen besluttet at genoptage sagen med henblik på betaling af udgifter efter § 15 i arbejdsskadesikringsloven, er sagen under behandling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte dato for sagens genoptagelse, og indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse.
  5. »Fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler for en afgrænset periode:« Udgifter til behandling m.v., som skønnes at være afsluttet inden for en afgrænset periode, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har behov for i en afgrænset periode.
  6. »Permanente fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler:« Udgifter til behandling m.v., som skønnes at være permanente, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har et permanent behov for.

Udgifter til behandling og hjælpemidler før skaden er anmeldt

§ 3. Udgifter til behandling og hjælpemidler, der vedrører perioden, før skaden er anmeldt, kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Udgifter til behandling og hjælpemidler, mens sagen er under behandling

§ 4. Udgifter til behandling kan betales, hvis behandlingen er en følge af arbejdsskaden og skønnes nødvendig for bedst mulig helbredelse. Det forudsættes, at udgiften ikke kan betales efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Optræning skal yderligere foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Udgifter til proteser, briller og andre hjælpemidler m.v. kan betales, hvis de er nødvendige for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultat, formindske arbejdsskadens følger eller nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af det varige mén.

Stk. 3. Udgifter ved reparation, eventuelt fornyelse, af et hjælpemiddel, jf. § 2, nr. 3, kan betales, hvis hjælpemidlet m.m. er blevet beskadiget eller ødelagt som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Brillestel erstattes normalt kun inden for en maksimumtakst, der reguleres årligt. Maksimumtaksten anvendes kun i situationer, hvor brillen beskadiges eller ødelægges under de i 1. pkt. nævnte omstændigheder, jf. § 15, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Kommunen har ret til refusion af udgiften efter stk. 2 og 3, fra arbejdsulykkesforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når kommunen i anledning af arbejdsskaden har afholdt udgifter efter stk. 2 og stk. 3, som tilskadekomne har ret til at få betalt efter denne bekendtgørelse.

Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler

§ 5. Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler, jf. § 2, nr. 5 og 6, kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler og forsikringsselskabernes stillingtagen til betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler

§ 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe selvstændig afgørelse efter §§ 3-5.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne kan tage stilling til krav om betaling af udgifter omfattet af § 15 i arbejdsskadesikringsloven efter reglerne i denne bekendtgørelse og regler udstedt i medfør af § 15, stk. 6, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Betaling kan ske direkte til behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet eller til tilskadekomne, hvis denne har betalt behandleren eller leverandøren. Betalingen sker efter regning og kan ske løbende.

Stk. 4. Udgifter efter § 5 betales til tilskadekomne som et engangsbeløb, jf. stk. 5-7.

Stk. 5. Ved fremtidige behandlingsudgifter eller hjælpemidler, jf. § 2, nr. 5, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige eller månedlige udgift ganget med det antal år eller måneder, behandlingen skønnes at vare.

Stk. 6. Ved permanente behandlingsudgifter eller hjælpemidler, jf. § 2, nr. 6, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige udgift opgjort på afgørelsestidspunktet, omsat efter § 15, stk. 7, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 7. Engangsbeløbet for udgifter til fremtidig behandling eller hjælpemidler efter stk. 5 kan ikke overstige engangsbeløbet for udgifter til fremtidig behandling eller hjælpemidler efter stk. 6, medmindre der foreligger et præcist behandlingsoverslag fra behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet.

Genoptagelse

§ 7. §§ 3-6 anvendes tilsvarende i sager, der er genoptaget efter § 41 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. Ved afgørelse i sager, der er genoptaget, er udgangspunkt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse en afgørelse efter § 15, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven, jf. § 6, stk. 5-6, i denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, som træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 900 af 24. juni 2016 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 29. maj 2024

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF