Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2308 af 7. december 2021 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

I medfør af § 14 a, stk. 2, § 66, stk. 7, § 68, stk. 8, § 68 a, stk. 2, 4, 6, og 7, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Rammer for branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Sammensætningen af branchefællesskaber for arbejdsmiljø

§ 1. Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet et antal branchefællesskaber for arbejdsmiljø samt de enkelte branchefællesskaber.

§ 2. De mest repræsentative organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere inden for de brancher, som det enkelte branchefællesskab dækker, udpeger hver lige mange medlemmer og stedfortrædere for disse til branchefællesskaberne. Lederne henregnes til arbejdsgiversiden.

Stk. 2. Det enkelte branchefællesskab bestemmer selv antallet af medlemmer. Hvis der ikke kan opnås enighed herom i branchefællesskabet, fastsætter beskæftigelsesministeren antallet af medlemmer.

§ 3. Medlemmer og stedfortrædere for branchefællesskabernes medlemmer udpeges for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren orienteres om sammensætningen af det enkelte branchefælleskab i forbindelse med den årlige redegørelse.

§ 4. Det enkelte branchefællesskab vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, har arbejdstager- og arbejdsgiversiden på skift henholdsvis formands- og næstformandsposten for to år ad gangen.

§ 5. Det enkelte branchefællesskab fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Beslutninger i det enkelte branchefællesskab træffes i enighed. Der kan dog i forretningsordenen fastsættes regler om afstemning.

Formål og opgaver for branchefællesskaber for arbejdsmiljø

§ 6. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø skal inden for branchefællesskabets område bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. Det enkelte branchefællesskab kan iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, herunder aktiviteter, som andre aktører iværksætter.

Stk. 2. Aktiviteterne i det enkelte branchefællesskab skal bidrage til at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer eller have en målsætning, der ligger inden for de af beskæftigelsesministeren fastsatte prioriteringer.

Stk. 3. Det enkelte branchefællesskab medvirker til koordinering af indsatserne mellem branchefællesskaberne.

Stk. 4. Det enkelte branchefællesskab fastlægger inden for rammerne af denne bekendtgørelse selv organiseringen af sin virksomhed.

§ 7. Branchefællesskaberne kan gennemføre aktiviteter e.l., der finansieres af de deltagende parter selv eller af andre bidragsydere.

§ 8. Branchefællesskabet kan, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret virksomhedsrettet aktivitet, foretage en undersøgelse og eller kortlægning af et arbejdsmiljøproblem eller anden relevant problemstilling, hvis viden om problemet ikke er tilgængelig og ikke kan indhentes hos anerkendte aktører, herunder Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Arbejdsmiljøforskningsfonden.

§ 9. Branchevejledninger, der indebærer en normerende fortolkning af arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, skal forelægges Arbejdstilsynet af branchefællesskaberne. Dette gælder for både trykte og elektroniske medier. Branchevejledningerne skal løbende holdes opdaterede.

§ 10. Det enkelte branchefællesskab skal etablere én digital indgang til branchefællesskabet.

Tværgående aktiviteter

§ 11. De relevante branchefællesskaber kan deltage i tværgående virksomhedsrettede aktiviteter, som iværksættes i regi af Arbejdsmiljørådet, jf. kapitel 6.

§ 12. Flere branchefællesskaber kan samarbejde om at gennemføre tværgående virksomhedsrettede aktiviteter i øvrigt.

Stk. 2. Der skal blandt de deltagende branchefællesskaber udpeges et hovedansvarligt branchefællesskab.

Stk. 3. Det hovedansvarlige branchefællesskab beskriver tværgående aktiviteter særskilt i årsplan og redegørelse samt budget og regnskab.

Sekretariatsbetjening

§ 13. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø etablerer et sekretariat for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Det enkelte branchefællesskab fastsætter selv sekretariatets størrelse og placering og kan i den forbindelse beslutte at supplere sekretariatet med sekretariatsbetjening i parternes eget regi.

Stk. 2. Sekretariatet bistår branchefællesskabet og dets formandskab med den daglige drift og administration.

Stk. 3. Det enkelte branchefællesskab kan i stedet for eget sekretariat etablere et fællessekretariat med andre branchefællesskaber.

§ 14. Sekretariaterne for branchefællesskaberne skal anvende løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens overenskomster og aftaler.

Stk. 2. Hvor branchefællesskabsaktiviteterne udføres af organisationsrepræsentanter, skal ydelsen enten udføres som en del af de ansattes tjenesteforpligtelser og inden for den pågældendes almindelige løn, eller som udlån af medarbejder på konsulentbasis, hvor den udlånende part modtager en sats fastsat af Beskæftigelsesministeriet.

Stk. 3. Reguleringsprocenten for timesatsen til udlånte organisationsrepræsentanter følger Medarbejder- og Kompetencestyrelsens løntabeller.

Kapitel 2 Tilskud

Tildeling af tilskud

§ 15. Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte midler, jf. § 68 a i lov om arbejdsmiljø.

§ 16. Med henblik på at gennemføre parternes arbejdsmiljøindsats det følgende år skal Arbejdsmiljørådet senest 1. april afgive indstilling til beskæftigelsesministeren om

 1. overordnede mål for og prioriteringer af den samlede arbejdsmiljøindsats og
 2. fordeling af den samlede årlige tilskudsramme til Arbejdsmiljørådets sekretariat, herunder midler til tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet, jf. kapitel 6, samt branchefællesskaberne.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren om fordeling af branchefællesskabernes andel af den samlede tilskudsramme tager udgangspunkt i den opdeling og de fordelingskriterier, herunder den vægt, der er fastsat i § 20.

§ 17. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år i september måned en samlet foreløbig tilskudsramme for parternes arbejdsmiljøindsats det følgende år.

Stk. 2. Udmeldingen sker bl.a. på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings beregning af to-procentbidraget over en 10-årig periode efter § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

§ 18. I forbindelse med finanslovens vedtagelse udmelder beskæftigelsesministeren de endelige tilskudsrammer til branchefællesskaberne.

Stk. 2. Udmeldingen sker på baggrund af den af Arbejdsmiljørådet indstillede fordelingsramme, jf. § 16.

§ 19. Tilskudsrammen kan efterreguleres, hvor det tilvejebragte beløb efter § 68 i lov om arbejdsmiljø afviger fra det beløb, der er fordelt til branchefællesskaberne.

§ 20. Tilskudsrammen til det enkelte branchefællesskab består af et grundbeløb på 600.000 kr. samt en fordeling af resterende midler efter stk. 2-5.

Stk. 2. Efter tildeling af grundbeløbet fordeles to procent af de resterende midler mellem branchefællesskaber, der dækker velfærd og offentlig administration samt handel, finans og privat administration, i forhold til antal beskæftigede indenfor henholdsvis brancherne offentlig administration og privat administration.

Stk. 3. Herefter fordeles de resterende midler efter følgende kriterier med den angivne vægtning:

 1. Antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet i de brancher, som de enkelte branchefællesskaber dækker, vægtes med 50 procent.
 2. Antallet af anerkendte arbejdsulykker og erhvervssygdomme, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt erstatning, sat i forhold til beskæftigelsen i de brancher, som de enkelte branchefællesskaber dækker, og sat i forhold til den samlede incidens på tværs af alle brancher. Dette kriterium vægtes med 25 procent.
 3. Antallet af beskæftigede i de brancher, som de enkelte branchefællesskaber dækker, vægtes med 25 procent.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet lade andre kriterier indgå i fordelingen efter stk. 3 eller erstatte de i stk. 3 anførte kriterier med andre kriterier. Beskæftigelsesministeren kan endvidere efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet ændre vægtningen af de anvendte kriterier.

Stk. 5. Ud over det i stk. 1 nævnte grundbeløb tildeles branchefællesskaberne et ligeligt fordelt beløb med henblik på at finansiere ekstern revision. Midlerne fastsættes på de årlige finanslove under § 17.21.22.

§ 21. Tilskuddet ydes efter den godkendte årsplan og det godkendte budget, jf. kapitel 3, samt på de vilkår, der er angivet i bilag 2.

Stk. 2. Tilskuddene skal anvendes til aktiviteter beskrevet i årsplanen, og der skal ved disponeringen vises skyldige økonomiske hensyn.

§ 22. Det enkelte branchefællesskab skal straks underrette Arbejdstilsynet, hvis en forudsætning for tilskud ændres væsentligt.

§ 23. Arbejdstilsynet etablerer og gennemfører i samarbejde med Arbejdsmiljørådet med regelmæssige mellemrum evalueringer af branchefællesskabernes aktiviteter. Der reserveres forlods en beløbsramme af tilskudsrammen hertil.

Stk. 2. Branchefællesskabet skal desuden gennemføre evalueringer af aktiviteter, der er gennemført til opfyldelsen af de årsplaner, der er godkendt af Arbejdstilsynet, jf. § 32, stk. 1.

§ 24. Renteindtægter, som branchefællesskaberne opnår som følge af tilskuddet anvendes til aktiviteter.

Udbetaling af tilskud

§ 25. Udbetaling af tilskud til branchefællesskaberne sker kvartalsvis forud i fire lige store rater på baggrund af godkendt årsplan og budget for det kommende års aktiviteter, jf. § 32.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan på baggrund af ansøgning fra branchefællesskabet om dokumenteret likviditetsbehov afvige fra stk. 1.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan på baggrund af opdateret årsplan og budget jf. § 32, stk. 3, afvige fra stk. 1.

Stk. 4. Arbejdstilsynet kan opkræve overskydende likviditet i branchefællesskabet.

Videreførelse af midler

§ 26. Et branchefællesskab kan videreføre midler knyttet til igangværende aktiviteter fra et år til to følgende år, hvis det af den årlige redegørelse og det årlige regnskab fremgår, hvilke aktiviteter midlerne ønskes anvendt til, jf. § 37. De aktiviteter, som midlerne videreføres til, skal være igangsat i samme tilskudsår som de aktiviteter, hvor midlerne videreføres fra.

Stk. 2. Strækker en aktivitet i branchefællesskaberne eller en aktivitet, som er finansieret af de tværgående midler, sig over mere end igangsætningsåret og de to følgende år, skal der indsendes en redegørelse til Arbejdstilsynet, som træffer afgørelse om, hvorvidt aktiviteten skal fortsætte.

Tilbagebetaling af tilskud

§ 27. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bestemme, at tilskud efter denne bekendtgørelse helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis

 1. midlerne ikke anvendes i overensstemmelse med de konkrete vilkår for tildeling af tilskud,
 2. midlerne ikke anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen i øvrigt, eller
 3. et branchefællesskab eller Arbejdsmiljørådet har undladt at meddele oplysninger af væsentlig betydning for tilskudstilsagnet eller for udbetalingen af tilskud.

Overførsel af midlerne til tværgående aktiviteter

§ 28. Hvis tilskud til et branchefællesskab overstiger branchefællesskabets faktisk afholdte udgifter, og der ikke kan redegøres for, hvordan midlerne ønskes anvendt eller, hvis tilskud er krævet tilbagebetalt, overføres midlerne via Arbejdstilsynet til tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet, jf. kapitel 6.

Kapitel 3 Årsplan og budget for anvendelse af det kommende års tilskud

§ 29. Til brug for tildeling af tilskud skal hvert branchefællesskab for arbejdsmiljø hvert år på baggrund af den udmeldte samlede foreløbige tilskudsramme, jf. § 17, udarbejde årsplan og budget for det kommende års aktiviteter.

§ 30. Årsplanen skal beskrive, hvordan branchefællesskabet i det kommende år konkret vil bidrage til arbejdsmiljøindsatsen med information og vejledning om arbejdsmiljø. Årsplanen skal sikre, at branchefællesskabernes arbejde er virksomhedsrettet og ligger inden for branchefællesskabernes formål.

§ 31. Årsplanen skal indeholde

 1. en beskrivelse af branchefællesskabets strategi for arbejdsmiljøarbejdet,
 2. en beskrivelse af de aktiviteter, som branchefællesskabet vil arbejde med inden for årsplanen,
 3. en angivelse af, hvilke mål for aktiviteterne branchefællesskabet har opstillet, og hvordan branchefællesskabet vil opnå disse mål,
 4. oplysninger om, hvilke mål branchefællesskabet har opstillet og hvilke evalueringsmetoder, der skal anvendes til måling heraf, jf. § 23, stk. 2,
 5. oplysninger om, i hvilket omfang andre branchefællesskaber og øvrige arbejdsmiljøaktører vil blive inddraget i aktiviteterne,
 6. oplysninger om deltagelse i tværgående aktiviteter og
 7. et budget for det kommende års aktiviteter.

Stk. 2. Det hovedansvarlige branchefællesskab for en tværgående aktivitet, jf. § 12, stk. 2, beskriver aktiviteten i årsplanen med oplysning om planlagt indhold, budget og deltagere. De øvrige deltagende branchefællesskaber henviser i årsplanen til beskrivelsen af aktiviteten i det hovedansvarlige branchefællesskabs årsplan.

Stk. 3. Branchefællesskaberne kan i årsplanen disponere med flerårige aktiviteter, der skal være afsluttet senest to år efter tilskudsåret. Disponering af flerårige aktiviteter sker i den enkelte aktivitet.

Stk. 4. For de flerårige aktiviteter skal årsplanen indeholde en beskrivelse af planlagt indhold og budget fordelt på hvert år.

Stk. 5. Årsplan og budget skal sendes til Arbejdstilsynet senest den 1. november.

§ 32. Arbejdstilsynet godkender årsplan og budget for det enkelte branchefællesskab og dets virksomhed som grundlag for udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Når årsplan og budget fra de enkelte branchefællesskaber er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for de enkelte branchefællesskabers virksomhed for det kommende år.

Stk. 3. Branchefællesskabet skal ved væsentlige ændringer indsende en opdateret årsplan inden udgangen af oktober, som Arbejdstilsynet godkender inden udgangen af november.

§ 33. Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø skal følge op på årsplan og budget samt sikre en korrekt administration og korrekt varetagelse af administrative og regnskabsmæssige forpligtelser.

Kapitel 4 Den årlige redegørelse

§ 34. Hvert enkelt branchefællesskab for arbejdsmiljø afgiver efter kalenderårets afslutning en redegørelse om branchefællesskabets virksomhed i det forløbne år til beskæftigelsesministeren, jf. § 14, stk. 5, i lov om arbejdsmiljø, hvor der redegøres for de i § 31 nævnte forhold.

Stk. 2. Den årlige redegørelse skal indeholde en status for igangværende aktiviteter.

Stk. 3. For gennemførte aktiviteter skal den årlige redegørelse indeholde en sammenholdelse med de planlagte aktiviteter i årsplanen for tilskudsåret.

Stk. 4. For flerårige aktiviteter skal den årlige redegørelse indeholde oplysninger om de dele af aktiviteten, der er gennemført i tilskudsåret, samt en beskrivelse af planlagt indhold fordelt på hvert af de følgende år. Denne beskrivelse sammenholdes med årsplanen for tilskudsåret.

Stk. 5. For øvrige ikke afsluttede aktiviteter skal den årlige redegørelse indeholde oplysninger om de dele af aktiviteten, der er gennemført i tilskudsåret, samt en beskrivelse af planlagt indhold fordelt på hvert af de følgende år.

Stk. 6. For tværgående aktiviteter skal det hovedansvarlige branchefællesskab, jf. § 12, stk. 2, og kapitel 6, beskrive aktiviteter særskilt i den årlige redegørelse, herunder hvilke dele af aktiviteterne, der er gennemført, og hvilke dele, der udestår, samt hvilke andre branchefællesskaber, der har deltaget i aktiviteterne. De øvrige deltagende branchefællesskaber henviser i deres redegørelse til beskrivelsen af aktiviteterne i det hovedansvarlige branchefællesskabs redegørelse.

Stk. 7. Redegørelsen skal for uforbrugte midler ved udgangen af tilskudsåret, jf. § 38, stk. 6, indeholde

 1. forslag til hvilke flerårige aktiviteter, som midlerne skal videreføres til,
 2. forslag til hvilke ikke-afsluttede aktiviteter, som midlerne skal videreføres til og
 3. oplysning om resterende uforbrugte midler, som tilbageføres til tværgående aktiviteter.

Stk. 8. Den årlige redegørelse skal sendes til beskæftigelsesministeren senest den 1. april.

Kapitel 5 Regnskab

§ 35. Hvert enkelt branchefællesskab for arbejdsmiljø aflægger efter kalendersårets udløb et årsregnskab.

Stk. 2. Årsregnskabet fremsendes til Arbejdstilsynet senest den 1. april. Arbejdstilsynet påser, at midlerne er anvendt inden for bevillingens formål.

§ 36. Årsregnskabet skal aflægges efter bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (Årsregnskabsloven), kapitel 2, 3 og 4, samt afsnit III (Klasse B-virksomheder). Resultatopgørelsen skal opstilles i overensstemmelse med Årsregnskabslovens skema 3 (resultatopgørelse i beretningsform), og balancen skal opstilles i overensstemmelse med Årsregnskabslovens skema 1 (balance i kontoform).

Stk. 2. Årsregnskabet skal inkludere samtlige af branchefællesskabets henholdsvis indtægter og udgifter samt aktiver og passiver.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde ledelsens regnskabserklæring udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3. Ledelsens regnskabserklæring skal være underskrevet af de tegningsberettigede i branchefællesskabet, dog som minimum af branchefællesskabets formand og næstformand.

Stk. 4. For tværgående aktiviteter skal det hovedansvarlige branchefællesskab, jf. § 12, stk. 2, og kapitel 6, registrere aktiviteterne særskilt i regnskabet, herunder hvilke udgifter, der er afholdt, samt hvilke andre branchefællesskaber, der har deltaget i aktiviteterne. De øvrige deltagende branchefællesskaber henviser i deres regnskab til regnskabet hos det hovedansvarlige branchefællesskab.

§ 37. Branchefællesskabet skal i forbindelse med aflæggelsen af regnskab opgøre i hvilket omfang eventuelle midler knyttet til en igangværende aktivitet ønskes videreført til det følgende år, jf. § 26. Indeholder regnskabet ikke en sådan opgørelse, bliver midlerne overført til tværgående aktiviteter, jf. § 28.

Stk. 2. For gennemførte aktiviteter skal regnskabet sammenholdes med budgettet for tilskudsåret, jf. kapitel 3.

Stk. 3. For flerårige aktiviteter skal regnskabet indeholde oplysninger om de afholdte udgifter i tilskudsåret samt oplysninger om budget for hvert af de følgende år. Disse oplysninger skal sammenholdes med budgettet for tilskudsåret.

Stk. 4. For øvrige ikke afsluttede aktiviteter skal regnskabet indeholde oplysninger om afholdte udgifter i tilskudsåret samt oplysninger om budget for hvert af de følgende år.

Stk. 5. Et branchefællesskab kan anmode om at omdisponere uforbrugte midler fra en aktivitet til en anden aktivitet igangsat i samme tilskudsår, jf. § 34, stk. 7. Uforbrugte midler kan ikke omdisponeres til aktiviteter igangsat i senere tilskudsår, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 6. Regnskabet skal for uforbrugte midler ved udgangen af tilskudsåret i noteform indeholde

 1. forslag til fordeling på flerårige aktiviteter,
 2. forslag til fordeling på ikke-afsluttede aktiviteter og
 3. opgørelse af resterende uforbrugte midler, som tilbageføres til tværgående aktiviteter.

§ 38. Branchefællesskabets regnskab er omfattet af rigsrevisionens revision i henhold til rigsrevisorloven.

Stk. 2. Efter § 9 i rigsrevisorloven kan rigsrevisor med ministeren aftale, at revisionsopgaver efter stk. 1 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og branchefællesskabets revisor. På baggrund af en indgået aftale i henhold til rigsrevisorlovens § 9 udpeger branchefællesskabet en godkendt revisor, der reviderer og påtegner branchefællesskabets regnskab i overensstemmelse med almindeligt gældende krav og standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarderne for offentlig revision.

Stk. 3. Udgifterne til revision dækkes af det i § 20, stk. 5 nævnte bidrag.

§ 39. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere regler om krav til regnskaberne i det omfang, det er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, og om fremgangsmåden ved udbetaling og afregning mv. af tilskud mv. efter §§ 14 og 20-28.

Kapitel 6 Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet (Dialogforum)

§ 40. Arbejdsmiljørådet prioriterer, godkender og iværksætter tværgående aktiviteter efter indstilling fra Dialogforum, jf. § 8 i bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet. De tværgående aktiviteter supplerer Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabernes øvrige indsats.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådet disponerer som minimum en gang årligt midler til tværgående aktiviteter.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådet udpeger på baggrund af indstilling fra Dialogforum et branchefællesskab som ansvarlig koordinator og tilskudsmodtager for den enkelte godkendte tværgående aktivitet, der har ansvaret for at gennemføre og aflægge regnskab for aktiviteten. Arbejdsmiljørådet kan udpege Arbejdsmiljørådets sekretariat som ansvarlig koordinator og tilskudsmodtager for en tværgående aktivitet.

Stk. 4. Arbejdsmiljørådet skal ved tildeling af tilskud følge reglerne om ligebehandling og habilitet.

§ 41. Arbejdsmiljørådets sekretariat administrerer midlerne til tværgående aktiviteter.

Stk. 2. Tværgående aktiviteter skal være afsluttet senest to år efter tilskudsåret. Ved beskrivelsen af aktiviteten angives det planlagte indhold fordelt på hvert år samt budget for tilskudsåret og hvert af de følgende år.

§ 42. Arbejdsmiljørådets sekretariat udbetaler tilskud til tilskudsmodtager i takt med gennemførelsen af den tværgående aktivitet.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådets sekretariat kan efter anmodning fra tilskudsmodtager udbetale a conto beløb, hvis det forekommer administrativt enklere og økonomisk ansvarligt, eller det er nødvendigt for at sikre aktiviteten.

Stk. 3. Bliver planlagte aktiviteter forsinket eller vilkår for tilskuddet ændret væsentligt, skal tilskudsmodtager underrette Arbejdsmiljørådets sekretariat.

Stk. 4. Arbejdsmiljørådet skal senest 1. maj indsende en samlet redegørelse til Arbejdstilsynet med status for gennemførte og igangværende tværgående aktiviteter og hertil knyttet regnskab for afholdte udgifter i tilskudsåret, samt en status for videreførte midler. Tilskudsmodtagere skal bidrage hertil. Redegørelsen skal indeholde dokumentation med fordeling på tilskudsmodtagere.

Stk. 5. For flerårige aktiviteter skal den årlige redegørelse indeholde oplysninger om de dele af aktiviteten, der er gennemført i tilskudsåret, samt en beskrivelse af planlagt indhold fordelt på hvert af de følgende år. Endvidere skal regnskabet indeholde oplysninger om de afholdte udgifter i tilskudsåret samt oplysninger om budget for hvert af de følgende år.

Stk. 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter anmodning fra Arbejdsmiljørådets sekretariat beslutte, at tilskud bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis den godkendte beskrivelse af aktiviteten ikke bliver overholdt, eller hvis redegørelse og regnskab for den gennemførte aktivitet ikke stemmer overens med den godkendte beskrivelse.

§ 43. Den hovedansvarlige koordinator beskriver tværgående aktiviteter særskilt i den årlige redegørelse og i regnskabet.

§ 44. Midler til tværgående aktiviteter efter dette kapitel kan videreføres under samme betingelser som beskrevet i § 26.

Stk. 2. Eventuelle uforbrugte midler overføres via Arbejdstilsynet til tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet.

Kapitel 7 Generelt

Tavshedspligt

§ 45. Medlemmer af, tilforordnede til og stedfortrædere for Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, ansatte, der betjener Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne, samt udvalgsmedlemmer og sagkyndige uden for Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabernes medlemskreds har tavshedspligt efter § 79 i lov om arbejdsmiljø, jf. §§ 152 og 152 b i straffeloven samt § 27 i forvaltningsloven.

Dispensation og klage

§ 46. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra §§ 3, 6-14, 21-24 og 29-32 i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 47. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til beskæftigelsesministeren inden 4 uger efter, afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. § 81, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø.

Ikrafttræden

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø ophæves.

Arbejdstilsynet, den 7. december 2021

Sine Frederiksen / Katrine Wied Christensen

Bilag

1 - Arbejdstilsynets opkrævning og beregning af bidrag efter § 68 i lov om arbejdsmiljø

2 - Vilkår for tildeling af tilskud, jf. § 21

3 - Ledelsens regnskabserklæring, jf. §36, stk.3

Indhold

Indhold

Henter PDF