Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Særlige forebyggelsesprincipper ved bygge- og anlægsarbejde

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde

Hent vejledningen som PDF

Særlige forebyggelsesprincipper, der under hensyn til iagttagelsen af de i artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 89/391/EØF nævnte generelle forebyggelsesprincipper, skal iagttages af arbejdsgiverne ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejde, jf. artikel 8 i Rådets direktiv 92/57/EØF.

1) Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen.

2) Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og til færdselsveje eller -områder på byggepladsen.

3) Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer.

4) Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol af installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

5) Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.

6) Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer.

7) Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.

8) Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem.

9) Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige.

10) Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig.

Henter PDF