Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 om bygge- og anlægsarbejde

Liste over stoffer og materialer, som skal opbevares på et egnet og aflåst sted, jf. § 32

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

 • GHS06, dødningehoved og korslagte knogler,
 • GHS05, ætsning,
 • GHS01, eksploderende bombe, eller mærket med mindst én af følgende faresætninger, jf. CLP-forordningen:
  • H220 Yderst brandfarlig gas,
  • H222 Yderst brandfarlig aerosol,
  • H224 Yderst brandfarlig væske og damp,
  • H225 Meget brandfarlig væske og damp,
  • H228 Brandfarligt fast stof,
  • H242 Brandfare ved opvarmning,
  • H250 Selvantænder ved kontakt med luft,
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde, eller der er klassificeret, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og kategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:
  • specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering, kategori 1,
 • H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>
  • reproduktionstoksicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • carcinogenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H350 Kan fremkalde kræft
  • kimcellemutagenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H340 Kan forårsage genetiske defekter.

Indhold

Indhold

Henter PDF