Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver om trykbeholdere

I medfør af § 46, § 74 og § 84, samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr. 1196 af 27. december 1996 og lov nr. 375 af 10. juni 1997, fastsættes:

§ 1. Forhandling og anvendelse af en trykbeholder, dvs. enhver fast eller transportabel beholder eller tank, i hvilken der kan forekomme eller udvikles et luft-, damp- eller væsketryk, der er større end 0,5 bar overtryk, kan ikke nægtes, forbydes eller begrænses under henvisning til, at den ikke opfylder danske bestemmelser om konstruktion, fremstilling, godkendelse og kontrol, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. dersom trykbeholderen er omfattet af et EF-særdirektiv for den pågældende beholdertype, skal den være fremstillet efter bestemmelserne i det pågældende særdirektiv, og den i særdirektivet foreskrevne EØF-godkendelse og/eller -kontrol skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne herom i særdirektivet og i det gældende rammedirektiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse,
  2. dersom trykbeholderen er omfattet af rammedirektivet, men ikke af et særdirektiv, skal der være meddelt dansk konstruktionsgodkendelse for den samt foretaget den heri foreskrevne kontrol, afprøvning og efterprøvning i overensstemmelse med bestemmelserne i rammedirektivet.

§ 2. Mærker eller påskrifter, der kan forveksles med de EØF-mærker, der er vist i den i bilag 1 optagne oversigt over gældende EØF-mærker for trykbeholdere, må ikke anvendes i forbindelse med trykbeholdere, der ikke er i overensstemmelse med forskrifterne i EF-direktiv.

§ 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i overensstemmelse med de i rammedirektivet og de i særdirektiverne foreskrevne regler herom anerkende en eller flere prøvningsinstitutioner til at udføre den i § 1, nr. 1 og 2, omhandlede EØF-godkendelse og/eller -kontrol og dansk konstruktionsgodkendelse med heri foreskreven kontrol, afprøvning og efterprøvning.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der overtræder § 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1997. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 242 af 6. juni 1978 om EF-direktiv om trykbeholdere.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 1. juli 1997

P. D.V.

Jens Jensen / Torben Lindholm Nielsen 

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 76/767, EF-Tidende 1976, L 262, s. 153, som ændret ved Rådets direktiv nr. 88/665, EF-Tidende 1988, L 382, s. 42, samt Rådets direktiv nr. 84/525, EF-Tidende 1984, L 300, s. 1, Rådets direktiv nr. 84/526, EF-Tidende 1984, L 300, s. 20, og Rådets direktiv nr. 84/527, EF-Tidende 1984, L 300, s. 48.

Bilag

1 - Oversigt over EØF-mærker vedrørende trykbeholdere

Indhold

Indhold

Henter PDF