Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 645 af 1. jul 2019 om finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 48, stk. 6, § 51, § 60, stk. 1, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 2019 og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med Finanstilsynet og i samarbejde med erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler efter § 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, finansieres for hvert kalenderår efter fordelingsreglerne i § 2, stk. 2 - 4, mellem de betalingspligtige, jf. stk. 2, og forrentes efter reglerne i § 3, stk. 3. Det samme gælder de beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler efter § 5, stk. 6, § 53B og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Når der i denne bekendtgørelse henvises til § 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, gælder henvisningen tilsvarende til § 5, stk. 6, § 53B og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 2. Som betalingspligtige efter denne bekendtgørelse anses forsikringsselskaber, der driver arbejdsulykkesforsikring, agenturer og andre, som administrerer policerne på et forsikringsselskabs vegne, og private selvforsikrede arbejdsgivere, jf. § 88, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring og § 74, 2. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

§ 2. Det samlede udbetalte beløb opgøres som summen af de faktiske udgifter til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven vedrørende arbejdsulykker, herunder til godtgørelser for varigt mén og erstatninger for tab af erhvervsevne, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt efter § 1, stk. 1, i det foregående kalenderår. Ved opgørelsen af det samlede udbetalte beløb ses der bort fra udgifter, der hidrører fra de ikke forsikringspligtige efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5.

Stk. 2. De betalingspligtige betaler et acontobeløb primo udgiftsåret, jf. § 3. Den betalingspligtiges andel af acontobeløbet fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på baggrund af et realistisk skøn over den enkelte betalingspligtiges forventede andel af de samlede udgifter efter arbejdsskadesikringsloven vedrørende arbejdsulykker, herunder til méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning i udgiftsåret inklusive hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne.

Stk. 3. Den betalingspligtiges andel af de faktiske udgifter fastsættes i forhold til den betalingspligtiges andel af de samlede udgifter efter arbejdsskadesikringsloven vedrørende arbejdsulykker i udgiftsåret til méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning inklusive hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i udgiftsåret.

Stk. 4. Ved opgørelsen af de samlede udgifter efter stk. 2 og 3 ses der bort fra udgifter efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54, stk. 5.

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver senest i februar måned hvert år hos alle betalingspligtige, jf. § 1, stk. 2, et acontobeløb.

Stk. 2. Samtidig med acontoopkrævningen efterregulerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foregående års difference i forhold til det betalte acontobeløb på baggrund af de faktiske udgifter og den betalingspligtiges faktiske andel i udgiftsåret. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ved denne regulering opkræve beløb, jf. § 1, svarende til den faktiske udgiftsandel, jf. 1. pkt., fra betalingspligtige, som i udgiftsåret er begyndt at drive arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pligt til at søge de indbetalte acontobeløb forrentet på bedst mulige måde under hensyntagen til det løbende behov for likviditet. Dokumenterede renteindtægter, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget ved forrentning af de modtagne acontobeløb, skal indregnes i den årlige efterregulering, jf. stk. 2. Det samme gælder dokumenterede renteudgifter, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afholdt som følge af en eventuel difference mellem de opkrævede acontobeløb og de faktiske udgifter.

Stk. 4. Meddelelse om det samlede acontobeløb og efterregulering inklusiv eventuelt nettorentebeløb, samt den enkelte betalingspligtiges andel heraf, udsendes inden udgangen af februar måned. Betalingen skal ske inden 14 dage efter meddelelsens dato. Meddelelsen til den enkelte betalingspligtige skal indeholde en specifikation af nyt acontobeløb og en specifikation af efterreguleringens sammensætning af tidligere modtagne acontobeløb, faktiske erstatningsudgifter og faktiske renteindtægter og renteudgifter. Specifikationen vedlægges bilag med den betalingspligtiges betalingsnøgle, jf. § 2, stk. 2 – 4, og § 3, stk. 2.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2, og har virkning fra 1. januar 2019.

Stk. 2. § 3 træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter principperne i § 3 fra 1. juli 2019 beregne og opkræve acontobeløbet, jf. § 48, stk. 6, i arbejdsskadesikringsloven, vedrørende 2019. Acontobeløbet opgøres på baggrund af de faktiske udgifter vedrørende januar til juni 2019 og et realistisk skøn over de forventede udgifter efter § 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54, stk. 5, vedrørende juli til december 2019. Acontobeløbet skal betales med en betalingsfrist på mindst 14 dage efter meddelelsens dato. Acontobeløbet efterreguleres, jf. § 3, stk. 2, og stk. 3, 2. og 3. pkt.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 413 af 24. april 2017 om fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ophæves for så vidt angår fordeling og forrentning af disse udgifter efter arbejdsskadesikringsloven og lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Bekendtgørelsen i 1. pkt. anvendes fortsat ved fordelingen og forrentning af beløb efter § 52, stk. 6, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. juni 2019

Peter Hummelgaard / Søren Kryhlmand

Indhold

Indhold

Henter PDF