Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 471 af 21. maj 2024 om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I medfør af § 9, stk. 4, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, og efter forhandling med Finanstilsynet fastsættes:

§ 1. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler efter § 9, stk. 3, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatning efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar til fysiske og juridiske personer, der har lidt et tab som følge af ansvarspådragende fejl under udførelsen af de opgaver, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører efter lovens § 2.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler erstatninger efter stk. 1 og fordeler efterfølgende de udbetalte beløb efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Erstatning efter stk. 1 omfatter ikke krav på erstatning m.v. efter arbejdsskadesikringsloven.

§ 2. Udgifter til erstatninger efter § 1 fordeles forholdsmæssigt mellem staten, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, og kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i arbejdsskadesikringsloven, ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for men og erstatninger for erhvervsevnetab samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt efter arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. Beløbet fordeles forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter stk. 1 ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for men og erstatninger for erhvervsevnetab, samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for året før det år, hvor udgiften skal beregnes og betales.

Statens andel

§ 3. Den andel af udgifterne, der efter § 2 skal betales af staten, fordeles på og betales af de statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. De enkelte statsinstitutioners andel af udgiften beregnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for tab af erhvervsevne vedrørende arbejdsulykker samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3, der vedrører de pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der bort fra udgifter efter § 18 e, stk. 2, § 48, stk. 6, og § 52, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven. Erstatningsudgifterne opgøres som summen af godtgørelser for varigt men og engangserstatning (kapitalerstatning) samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne samt udgifter til andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings andel

§ 4. Den andel af udgifterne, der efter § 2 skal betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, beregnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for tab af erhvervsevne vedrørende erhvervssygdomme samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fordeler udgiften ligeligt på de enkelte branchegrupper, jf. §§ 58 a og 58 b i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der bort fra udgifter efter § 18 e, stk. 2, § 48, stk. 6, og § 52, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven.

Forsikringsselskabernes andel

§ 5. Den andel af udgifterne, der efter § 2 skal betales af forsikringsselskaberne, beregnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt men, erstatninger for tab af erhvervsevne vedrørende arbejdsulykker samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Stk. 2. Forsikringsselskabernes andel fordeles på de forsikringsselskaber, som har overtaget arbejdsgivernes risiko vedrørende arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven. Det enkelte forsikringsselskabs andel af udgifterne opgøres som forsikringsselskabets andel af udgifterne til godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Stk. 3. Ved beregningen af udgifterne efter stk. 1 ses der bort fra den andel, der hidrører fra de arbejdsgivere, der ikke er forsikringspligtige, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der bort fra udgifter efter § 18 e, stk. 2, § 48, stk. 6, og § 52, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven. Udgifterne opgøres som summen af godtgørelser for varigt men og engangserstatning (kapitalerstatning) samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne samt udgifter til andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Stk. 5. En arbejdsgiver, som efter § 88, 2. pkt., i arbejdsskadesikringsloven er fritaget for at afgive risikoen efter loven vedrørende arbejdsulykker til et forsikringsselskab, sidestilles i denne bekendtgørelse med et forsikringsselskab.

Selvforsikrede kommuners, regioners og andres andel

§ 6. Den andel af udgifterne, der efter § 2 skal betales af selvforsikrede kommuner, regioner og andre selvforsikrede arbejdsgivere med undtagelse af staten, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven, beregnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for tab af erhvervsevne samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3, vedrørende arbejdsulykker, der vedrører de pågældende.

Stk. 2. Den enkelte selvforsikrede arbejdsgivers betaling opgøres som den selvforsikrede arbejdsgivers andel af udgifterne til godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne samt andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Stk. 3. Udgifterne opgøres som summen af godtgørelser for varigt men og engangserstatning (kapitalerstatning) samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne samt udgifter til andelen af uddannelsesgodtgørelse omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 18 e, stk. 3.

Fremgangsmåden ved fordelingen af udgiften

§ 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underretter de bidragspligtige, jf. § 2, om grundlaget for udbetalingen af erstatning og om erstatningens størrelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underretter samtidig de enkelte forpligtede, jf. §§ 3 - 6, om deres andele af den samlede erstatningsudbetaling.

Stk. 2. Andelene indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sammen med den endelige betaling for administrationen, jf. § 59 i arbejdsskadesikringsloven, vedrørende det år, hvor erstatningen er udbetalt.

Ikrafttræden

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1628 af 16. december 2016 om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. maj 2024

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF