Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 555 af 24. maj 2023 om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget.

I medfør af § 9, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, fastsættes:

§ 1. Beskæftigelsesministeren udnævner formanden for Erhvervssygdomsudvalget og stedfortrædere for formanden.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udnævner udvalgets medlemmer og stedfortrædere for disse således:

  1. 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen.
  2. 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet.
  3. 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere.
  4. 3 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  5. 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Stk. 3. Formand, medlemmer og stedfortrædere for disse udnævnes for 3 år ad gangen. Første gang med virkning fra 1. juli 2016. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Udtræder formanden, et medlem eller en stedfortræder af Erhvervssygdomsudvalget i løbet af en 3-års periode, jf. stk. 3, kan udnævnes ny formand, nyt medlem eller ny stedfortræder for den resterende 3-års periode.

§ 2. Erhvervssygdomsudvalget har følgende opgaver:

  1. Indstille til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på den i § 7, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven nævnte fortegnelse over erhvervssygdomme.
  2. Afgive vejledende udtalelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om afgørelse af sager omfattet af lovens § 7, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan fra Erhvervssygdomsudvalget indhente vejledende udtalelser om erhvervssygdomsspørgsmål i øvrigt.

Stk. 3. Erhvervssygdomsudvalget varetager desuden opgaver, der efter tidligere lovgivning er henlagt til udvalget.

§ 3. Erhvervssygdomsudvalget holder møde efter formandens bestemmelse, så ofte det skønnes nødvendigt, eller hvis mindst 3 medlemmer ønsker det.

Stk. 2. Med henblik på at indstille til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på den i § 7, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven nævnte fortegnelse over erhvervssygdomme, indkaldes løbende til møde.

Stk. 3. Erhvervssygdomsudvalgets forhandlinger ledes af formanden og i dennes fravær af stedfortræderen for formanden.

Stk. 4. Erhvervssygdomsudvalgets sekretariatsfunktioner varetages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 4. Indkaldelse til møde skal ske med mindst 8 dages varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet samt det materiale, der er nødvendigt for sagernes behandling, udsendes så vidt muligt sammen med indkaldelsen til mødet.

Stk. 3. Akterne i de sager, der skal forhandles, skal på mødet være til rådighed for medlemmerne.

§ 5. Erhvervssygdomsudvalget er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst et medlem, udpeget af hver af arbejdsgiver-/arbejdstagerorganisationerne, samt et af de øvrige medlemmer er til stede.

§ 6. Ingen af Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer kan samtidig være medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 7. Ingen af Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer må deltage i behandling af en sag, der berører personer, til hvilke medlemmet er knyttet, eller af forhold, i hvilke medlemmet er personligt interesseret. Kommer en sådan sag eller et sådant forhold til behandling, skal vedkommende medlem, inden behandlingen begyndes, gøre opmærksom på, at pågældende ikke kan deltage i behandlingen, eller efter omstændighederne redegøre for arten og omfanget af sin interesse i sagens eller forholdets udfald. I denne forbindelse er medlemmet pligtigt at besvare spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

Stk. 2. De øvrige medlemmer afgør endeligt, om vedkommende medlem kan deltage i behandlingen. I afgørelsen af disse spørgsmål deltager det pågældende medlem ikke.

§ 8. Der påhviler Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer og andre deltagere i Erhvervssygdomsudvalgets møder samt personer, der i øvrigt er knyttet til Erhvervssygdomsudvalget, tavshedspligt om forhold, de i denne anledning bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.

§ 9. Der udarbejdes referat af udvalgets forhandlinger.

Stk. 2. Erhvervssygdomsudvalgets indstillinger og udtalelser i medfør af § 2, stk. 1, skal indeholde oplysning om, hvorvidt der er tale om et enigt udvalg, eller om der er tale om en flertalsindstilling. Ved flertalsindstilling skal det anføres, hvilke organisationer eller myndigheder der er uenige med flertallet, samt begrundelsen herfor.

§ 10. Erhvervssygdomsudvalget kan indkalde særligt sagkyndige til som rådgivere at deltage i mødet, ligesom personale fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter formandens bestemmelse kan deltage i mødet som rådgivere.

§ 11. Erhvervssygdomsudvalget kan bemyndige formand eller sekretariat til at varetage bestemte opgaver efter nærmere af Erhvervssygdomsudvalget fastsatte forskrifter.

Stk. 2. Formanden for Erhvervssygdomsudvalget eller dennes stedfortræder bemyndiges til at afgive indstillinger på udvalgets vegne uden at afholde møde. Bemyndigelsen gælder for erhvervssygdomme, hvor der er risiko for at tilskadekomne dør inden for meget kort tid på grund af en livstruende sygdom, herunder lungekræft og lignende, samt sager, der ikke kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, idet oplysningerne i sagen er klassificerede. Formanden forpligtes til efterfølgende at orientere udvalget om, at disse sager har været behandlet af formanden.

Stk. 3. Erhvervssygdomsudvalget kan bemyndige formand eller sekretariat til at træffe afgørelse i sager om anmeldte sygdomme, der er indstillet til beskæftigelsesministeren til optagelse på fortegnelsen over erhvervssygdomme, jf. § 2, indtil beskæftigelsesministeren har optaget sygdommen på fortegnelsen, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i arbejdsskadesikringsloven.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023 og anvendes fra denne dato ved indstilling af sygdomme til optagelse på fortegnelsen over erhvervssygdomme og ved behandling af konkrete sager om erhvervssygdomme, jf. § 2.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 905 af 26. august 2019 om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 24. maj 2023

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF