Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1033 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, og § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, og efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget, fastsættes:

§ 1. En sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovenes § 7, stk. 1, nr. 1, hvis følgende generelle betingelser er opfyldt:

  1. Den skadelige påvirkning skal have en styrke og tidsmæssig udstrækning, som efter medicinsk dokumentation kan forårsage sygdommen.
  2. Sygdomsbilledet skal efter medicinsk dokumentation stemme overens med den skadelige påvirkning og sygdommen.
  3. Sygdommen må ikke med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige, jf. lovens § 8, stk. 1.

Stk. 2. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, jf. bilag 1, være opfyldt, se eventuelt stikordsregistret i bilag 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes fra den 1. juli 2021 ved afgørelsen af, om en sygdom, der er anmeldt fra 1. januar 2005, kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter § 41 i lov om arbejdsskadesikring. For Grønland finder bekendtgørelsen anvendelse ved afgørelsen af, om en sygdom, der er anmeldt fra 1. januar 2011, kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter § 46 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1064 af 29. juni 2020 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. maj 2021

Peter Hummelgaard / Sine Frederiksen

Bilag

1 - Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

2 - Stikordsregister

Indhold

Indhold

Henter PDF