Gå til hovedindholdet

Afsnit A Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

Bekendtgørelse om Grænseværdier for stoffer og materialer, Bilag 1 Afsnit A: Ordforklaringer og tabel i fuld bredde.

Ordforklaringer til listerne over grænseværdier for luftforurening i Afsnit A og B

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.

(*) betyder, at de anførte CAS-numre i listerne ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Enheder for grænseværdier

Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

For stoffer, der findes som fibre i luften (f.eks. asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft. Grænseværdien for støv i fibre/cm3 er i listen i afsnit A placeret i kolonnen mg/m3.

Partikulær forurening angives i mg/m3.

Fibre

Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

Inhalerbart støv

Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.

Respirabelt støv

Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.

Thorakalt støv

Ved thorakalt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som passerer larynx (struben).

Totalstøv

Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.

Årstal

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med det årstal, hvor ændringen fremgår af bekendtgørelsen.

Anmærkning

E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Et stofs grænseværdi kan være skærpet i forhold til EU-grænseværdien.

L markerer, at den angivne grænseværdi i kolonnen ”Korttidsgrænseværdi” er en loftværdi.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risici ved arbejde med stoffer og materialer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.

Afsnit A Liste over grænseværdier for luftforurening: gasser, dampe og partikulær forurening

Grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening
      8-timers grænseværdi Korttidsgrænseværdi 5) Anmærkning
CAS-nr.* Stof Årstal ppm mg/m3 ppm mg/m3  
75-07-0 Acetaldehyd 1996 - - 25 45 LK
67-64-1 Acetone   250 600 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
75-86-5 Acetonecyanhydrin, beregnet som CN 2000 1 3,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
75-05-8 Acetonitril 2007 40 70 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
98-86-2 Acetophenon 1996 10 49 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen   - -      
  Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan   - -      
  Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetrachlorethan   - -      
50-78-2 Acetylsalicylsyre   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
107-02-8 Acrolein 2022 0,02 0,05 0,05 0,12 E
79-06-1 Acrylamid 2020 - 0,03 - Jf. § 3, stk. 2 EHK
107-13-1 Acrylonitril 2024 2 4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  Fra den 5. april 2026   0,45 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK Hudsensibiliserende
79-10-7 Acrylsyre 2018 2 5,9 203) 593) EH
  Acrylsyreethylester, se ethylacrylat   - -      
  Acrylsyremethylester, se methylacrylat   - -      
124-04-9 Adipinsyre 1996 - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
111-69-3 Adiponitril 1996 2 8,8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  AGE, se allylglycidylether   - -      
309-00-2 Aldrin   - 0,25 - Jf. § 3, stk. 2 HK
107-18-6 Allylalkohol 2022 2 4,8 5 12,1 EH
107-11-9 Allylamin 1994 2 4,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
107-05-1 Allylchlorid   1 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
106-92-3 Allylglycidylether   - - 5 22 LHK
  1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether   - -      
2179-59‑1 Allylpropyldisulfid   2 12 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7429-90‑5 Aluminium, pulver og støv, total 2005 - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aluminium, pulver og støv, respirabel 2005   2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aluminium, alkyler, beregnet som Al   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al 2005 - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
1344-28‑1 Aluminiumoxid, beregnet som Al, total 2005 - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel 2005 - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aluminiumrøg, beregnet som Al   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Aminobenzen, se anilin   - -      
  Aminobutan, se butylamin   - -      
141-43-5 2-Aminoethanol 2022 1 2,5 3 7,6 EH
504-29-0 2-Aminopyridin   0,5 2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  4-Aminotoluen, se p-Toluidin            
61-82-5 Amitrol 2018 - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 EK
  Ammat, se ammoniumsulfamat   - -      
7664-41‑7 Ammoniak 2022 20 14 50 36 E
12125-02‑9 Ammoniumchloridrøg   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
3825-26‑1 Ammoniumperfluoroctanoat 1996 - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 H
7773-06‑0 Ammoniumsulfamat   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
123-92-2 Amylacetat, alle isomere 2022 50 271 100 540 E
620-11-1             E
624-41-9              
625-16-1             E
626-38-0             E
628-63-7             E
  Amylaldehyd, se valeraldehyd   - -      
62-53-3 Anilin 2022 1 4 5 19,4 EHK
90-04-0 o-Anisidin   0,1 0,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
104-94-9 p-Anisidin   0,1 0,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Anon, se cyclohexanon   - -      
7440-36‑0 Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Antimonbrinte, se stibin   - -      
86-88-4 ANTU   - 0,3 - Jf. § 3, stk. 2 K
7440-38‑2 Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As 2021 - 0,0028 - Jf. § 3, stk. 2 EK
12172-73‑5 Asbest 2021 - 0,003 - Jf. § 3, stk. 2 EK
77536-66‑4       fiber/cm3      
77536-67‑5              
77536-68‑6              
132207-32‑0              
132207-33‑1              
  Asfaltrøg, se bitumenrøg   - -      
1912-24-9 Atrazin   - 2 - Jf. § 3, stk. 2 K
12174-11‑7 Attapulgitfibre   - 1 fiber/cm3 - Jf. § 3, stk. 2  
  3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin   - -      
  Azimethylen, se diazomethan   - -      
86-50-0 Azinphosmethyl   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Aziridin, se ethylenimin   - -      
7782-79‑8 Azoimid   - - 0,1 0,2 L
7440-39‑3 Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 E
  Baytex, se fenthion   - -      
17804-35‑2 Benomyl   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 K
71-43-2 Benzen 2024 0,5 1,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  Fra den 5. april 2026   0,2 0,66 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  1,2-Benzendiol, se pyrocatechol   - -      
  1,3-Benzendiol, se resorcinol   - -      
  p-Benzendiol, se hydroquinon   - -      
552-30-7 1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid 1996 - - - 0,04 L
  1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril   - -      
  p-Benzoquinon, se Quinon   - -      
98-88-4 Benzoylchlorid 2002 - - 0,5 2,8 L
94-36-0 Benzoylperoxid   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
140-11-4 Benzylacetat 2002 10 61 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
85-68-7 Benzylbutylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
100-44-7 Benzylchlorid   - - 1 5 LK
7440-41‑7 Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be 2021 - 0,00002 - Jf. § 3, stk. 2 EK Hud- og luftvejssensibiliserende
  BGE, se n-butylglycidylether   - -      
80-05-7 Bisphenol A, inhalerbar 2018 - 2 - Jf. § 3, stk. 2 E
92-52-4 Biphenyl   0,2 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin   - -      
  Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether   - -      
542-88-1 Bis(chlormethyl)ether   0,001 0,005 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin   - -      
  Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether   - -      
  Bitumenrøg, cyclohexanholdig fraktion af totalstøv 2000 - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Bladan, se parathion   - -      
7439-92‑1 Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb 1996 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 E
78-00-2 Blytetraethyl, beregnet som Pb   0,007 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
75-74-1 Blytetramethyl, beregnet som Pb   0,007 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Blåsyre, se hydrogencyanid   - -      
  Bomuldstøv (råbomuld)   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Borax, se natriumtetraborat, decahydrat   - -      
  Borethan, se diboran   - -      
1303-86‑2 Boroxid   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
10294-33‑4 Bortribromid   - - 1 10 L
7637-07‑2 Bortrifluorid   - - 1 3 L
  Brintoverilte, se hydrogenperoxid   - -      
7726-95‑6 Brom   0,1 0,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
314-40‑9 Bromacil   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Brombrinte, se hydrogenbromid   - -      
  Bromchlophos, se dibrom   - -      
151-67‑7 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan   5 40 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
74-96-4 Bromethan 1994 5 22 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  Bromethen, se vinylbromid   - -      
  Bromethylen, se vinylbromid            
75-25-2 Bromoform   0,5 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
7789-30‑2 Brompentafluorid   0,1 0,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
106-99-0 1,3-Butadien 2020 1 2,2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EK
106-97-8 n-Butan   500 1200 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Butandion, se diacetyl   - -      
71-36-3 Butanol, alle isomere   - - 50 150 LH
75-65-0              
78-83-1              
78-92-2              
35296-72‑1              
78-93-3 Butanon 2022 50 145 300 900 EH
109-79‑5 1-Butanthiol   0,5 1,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-Butenal, se crotonaldehyd   - -      
  1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether   - -      
  2-Butoxyethanol, se butylglycol   - -      
7580-85‑0 2-tert-Butoxyethanol 1994 25 120 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldiglycol   - -      
  2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat   - -      
105-46-4 Butylacetat, alle isomerer 2022 50 241 150 723 E
110-19-0             E
123-86-4             E
540-88-5              
141-32-2 n-Butylacrylat 2022 2 11 10 53 E
  Butylalkohol, se butanol   - -      
75-64-9 Butylamin, alle isomere   - - 5 15 LH
78-81-9              
109-73-9              
13952-84‑6              
  Butylcellosolve, se butylglycol   - -      
112-34-5 Butyldiglycol 2022 10 68 15 101 E
2426-08‑6 n-Butylglycidylether   6 30 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
111-76-2 Butylglycol 2022 20 98 50 246 EH
112-07-2 Butylglycolacetat 2022 20 134 50 333 EH
  Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol   - -      
  2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol   - -      
  Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol   - -      
138-22-7 n-Butyllactat   5 30 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Butylmercaptan, se 1-butanthiol   - -      
97-88-1 n-Butylmethacrylat 1996 25 145 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan   - -      
89-72-5 o-sec-Butylphenol   5 30 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
98-54-4 p-tert-Butylphenol   0,08 0,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
98-51-1 p-tert-Butyltoluen 1996 1 6,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
110-65-6 1,4-butyndiol 2018 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 E
7440-43‑9 Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd 2021 - 0,001 - Jf. § 3, stk. 2 EK
156-62-7 Calciumcyanamid   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal   - -      
1305-62‑0 Calciumhydroxid   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 E
1305-62-0 Calciumhydroxid, respirabel fraktion 2022   1 - 4 E
1305-78‑8 Calciumoxid   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
1305-78-8 Calciumoxid, respirabel fraktion 2022   1 - 4 E
8001-35‑2 Camphechlor   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 HK
76-22-2 Campher, syntetisk   2 12 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin   - -      
2425-06‑1 Captafol   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 HK
133-06-2 Captan   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 K
63-25-2 Carbaryl   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 HK
1563-66‑2 Carbofuran   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
1333-86‑4 Carbon black   - 3,5 - Jf. § 3, stk. 2 K
124-38-9 Carbondioxid   5000 9000 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
75-15-0 Carbondisulfid 2011 5 15 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
630-08-0 Carbonmonoxid 2022 20 23 100 117 E
558-13-4 Carbontetrabromid   0,1 1,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan   - -      
75-44-5 Carbonylchlorid 2022 0,02 0,08 0,1 0,4 E
353-50-4 Carbonylfluorid   2 6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Catechol, se pyrocatechol   - -      
  Cellosolve, se ethylglycol   - -      
  Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat   - -      
7782-50‑5 Chlor 2007 - - 0,5 1,5 E
107-20-0 Chloracetaldehyd   - - 1 3 LK
78-95-5 Chloracetone 1994 - - 1 3,8 LH
532-27-4 α-Chloracetophenon   0,05 0,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
79-04-9 Chloracetylchlorid   0,05 0,2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
108-90-7 Chlorbenzen 2022 5 23 15 70 E
2698-41‑1 o-Chlorbenzylidenmalonnitril   - - 0,05 0,4 LH
  Chlorbrinte, se hydrogenchlorid   - -      
74-97-5 Chlorbrommethan   200 1050 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
126-99-8 2-Chlor-1,3-butadien   - - 1 3,6 LHK
  Chlorcyan, se cyanochlorid   - -      
57-74-9 Chlordan   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 HK
75-68-3 1-Chlor-1,1-difluorethan 1996 1000 4110 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
75-45-6 Chlordifluormethan 1994 500 1770 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
10049-04‑4 Chlordioxid   0,1 0,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
96-34-4 Chloreddikesyremethylester 2002 1 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin   - -      
  Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler   - -      
  Chloreret camphen, se camphechlor   - -      
  Chlorethan, se ethylchlorid   - -      
  2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd   - -      
107-07-3 2-Chlorethanol   - - 1 3 LH
  Chlorethen, se vinylchlorid   - -      
  Chlormethan, se methylchlorid   - -      
  1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen   - -      
600-25-9 1-Chlor-1-nitropropan   2 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
67-66-3 Chloroform 2002 2 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien   - -      
76-15-3 Chlorpentafluorethan   1000 6300 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
95-57-8 Chlorphenol og salte heraf, beregnet som 1994 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
106-48-9 Chlorphenol            
108-43-0              
25167-80‑0              
76-06-2 Chlorpicrin   0,1 0,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  3-Chlorpropen, se allylchlorid   - -      
598-78-7 2-Chlorpropionsyre 1994 0,1 0,44 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
2921-88‑2 Chlorpyrifos   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
2039-87‑4 o-Chlorstyren   50 285 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  α-Chlortoluen, se benzylchlorid   - -      
95-49-8 o-Chlortoluen   50 285 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
7790-91‑2 Chlortrifluorid   - - 0,1 0,4 L
75-72-9 Chlortrifluormethan 1996 1000 4270 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren   - -      
7440-47‑3 Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 E
7738-94‑5 Chromsyre og chromater, Chrom (VI)-forbindelser, beregnet som Cr, undtagen strontiumchromat 2020 - 0,001 - Jf. § 3, stk. 2 EK
2971-90‑6 Clopidol 1994 - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-48‑4 Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co 2000 - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 K
10210-68‑1 Cobaltcarbonyl, beregnet som Co   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
16842-03‑8 Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
95-48-7 Cresol, alle isomere   5 22 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
106-44-5              
108-39-4              
1319-77‑3              
26447-14‑3 Cresylglycidylether   10 70 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Cresylsyre, se cresol   - -      
14464-46‑1 Christobalit, total   - 0,15 - Jf. § 3, stk. 2  
14464-46‑1 Christobalit, respirabel   - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 K
123-73-9 Crotonaldehyd   2 6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
4170-30‑3              
299-86-5 Crufomat 1994 - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Cumen, se isopropylbenzen   - -      
420-04-2 Cyanamid 2007 0,58 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
  Cyanbrinte, se hydrogencyanid   - -      
143-33-9 Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN 2022 - 1 - 5 EH
151-50-8             EH
592-01-8              
2408-36‑8              
  2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat   - -      
506-77-4 Cyanochlorid   0,1 0,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Cyanogen, se dicyan   - -      
110-82-7 Cyclohexan 1996 50 172 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
108-93-0 Cyclohexanol   50 200 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
108-94-1 Cyclohexanon 2022 10 41 20 81,6 EH
110-83-8 Cyclohexen   300 1015 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol   - -      
108-91-8 Cyclohexylamin   10 40 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Cyclonit, se RDX   - -      
542-92-7 Cyclopentadien   75 200 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
287-92-3 Cyclopentan   300 850 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
120-92-3 Cyclopentanon 1994 25 90 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Cymen, se methylisopropylbenzen   - -      
21351-79‑1 Cæsiumhydroxid   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
94-75-7 2,4-D 2000 - 1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre   - -      
  DBP, se dibutylphthalat   - -      
50-29-3 DDT   - 1 - Jf. § 3, stk. 2 K
  DDVP, se dichlorvos   - -      
17702-41‑9 Decaboran   0,05 0,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
34464-38‑5 Decan, andre isomere end n-decan 1994 65 350 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
124-18-5 n-Decan 1994 45 250 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat   - -      
126-75-0 Demeton   0,01 0,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
298-03-3              
8065-48‑3              
867-27-6 Demeton-methyl   0,05 0,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
919-86-8              
8022-00‑2              
  DGE, se diglycidylether   - -      
57041-67-5 Desfluran 2012 5 35 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
123-42-2 Diacetonealkohol   50 240 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
431-03-8 Diacetyl 2022 0,02 0,07 0,1 0,36 E
131-17-9 Diallylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
  α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin   - -      
  4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin   - -      
  1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin   - -      
  Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin   - -      
  Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel   - 1,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Diazid, se diazinon   - -      
333-41-5 Diazinon   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
334-88-3 Diazomethan   0,2 0,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  Dibenzothiazin, se phenothiazin   - -      
  Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid   - -      
523-31-9 Dibenzylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
19287-45‑7 Diboran   0,1 0,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
300-76-5 Dibrom   - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
96-12-8 1,2-Dibrom-3-chlorpropan   0,001 0,01 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
75-61-6 Dibromdifluormethan   100 860 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
106-93-4 1,2-Dibromethan 2021 0,0002 0,002 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
102-81-8 2-N-Dibutylaminoethanol 1996 0,5 3,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 1994 - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
2528-36‑1 Dibutylphenylphosphat 1994 0,3 3,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
107-66-4 Dibutylphosphat   1 8,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
84-74-2 Dibutylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
7572-29‑4 Dichloracetylen   - - 0,1 0,4 LK
95-50-1 1,2-Dichlorbenzen 2022 20 122 50 306 EH
106-46-7 1,4-Dichlorbenzen 2022 2 12 10 60 EKH
764-41-0 1,4-Dichlor-2-buten 1996 0,005 0,025 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
111-44-4 2,2'-Dichlordiethylether   5 30 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
75-71-8 Dichlordifluormethan 1994 500 2475 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether   - -      
118-52-5 1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT   - -      
75-34-3 1,1-Dichlorethan 2002 100 412 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
107-06-2 1,2-Dichlorethan 2021 1 4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
75-35-4 1,1-Dichlorethen 2022 2 8 5 20 E
156-59-2 1,2-Dichlorethen   200 790 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
156-60-5              
540-59-0              
  Dichlorethyn, se dichloracetylen   - -      
75-43-4 Dichlorfluormethan   10 40 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
75-09-2 Dichlormethan 2022 35 122 200 706 EHK
594-72-9 1,1-Dichlor-1-nitroethan   - - 2 12 L
  2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D   - -      
78-87-5 1,2-Dichlorpropan   75 350 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
542-75-6 1,3-Dichlorpropen   1 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
78-88-6 Dichlorpropen, alle isomere   1 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
563-54-2              
563-57-5              
563-58-6              
26952-23‑8              
75-99-0 2,2-Dichlorpropionsyre   1 6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
76-14-2 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan 1994 500 3500 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  (2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos   - -      
62-73-7 Dichlorvos   0,1 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
141-66‑2 Dicrotophos   - 0,25 - Jf. § 3, stk. 2 H
460-19‑5 Dicyan   10 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
84-61-7 Dicyclohexylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
77-73-6 Dicyclopentadien 1996 0,5 2,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
60-57-1 Dieldrin   - 0,25 - Jf. § 3, stk. 2 HK
  Emissioner fra dieseludstødning 2021 - 0,014) - Jf. § 3, stk. 2 EK
111-42-2 Diethanolamin 1996 0,46 2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
109-89-7 Diethylamin 2022 5 15 10 30 EH
100-37-8 2-Diethylaminoethanol 1996 2 9,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se diethylphthalat   - -      
  Diethylendiamin, se piperazin   - -      
  Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid   - -      
  Diethylendioxid, se 1,4-dioxan   - -      
111-46‑6 Diethylenglycol   2,5 11 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan   - -      
111-77‑3 Diethylenglycolmonomethylether 2007 10 50 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
  Diethylenimidoxid, se morpholin   - -      
111-40‑0 Diethylentriamin   1 4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-ethanol   - -      
60-29-7 Diethylether 2022 100 309 200 616 E
117-81‑7 Di(2-ethylhexyl)phthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
  Diethylketon, se 3-pentanon   - -      
  Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion   - -      
84-66-2 Diethylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
75-61-6 Difluordibrommethan   100 860 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Difluordichlormethan, se dichlordifluormethan   - -      
7783-41‑7 Difluoroxid   - - 0,05 0,1 L
2238-07‑5 Diglycidylether   0,1 0,53 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid   - -      
108-83-8 Diisobutylketon   25 150 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
84-69-5 Diisobutylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
  1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat   - -      
  1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat   - -      
  2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat   - -      
  2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat   - -      
26761-40‑0 Diisodecylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
28553-12‑0 Diisononylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
27554-26‑3 Diisooctylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
108-18-9 Diisopropylamin   5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
108-20-3 Diisopropylether   250 1050 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin   - -      
109-87-5 Dimethoxymethan   1000 3100 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
127-19-5 N,N-Dimethylacetamid 2022 10 36 20 72 EH
124-40-3 Dimethylamin 2022 2 3,8 5 9,4 E
121-69-7 N,N-Dimethylanilin   5 25 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  Dimethylbenzen, se xylen   - -      
108-84-9 1,3-Dimethylbutylacetat   50 300 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
115-10-6 Dimethylether 1994 1000 1920 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
598-56-1 N,N-Dimethylethylamin 2005 5 15 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
68-12-2 N,N-Dimethylformamid 2022 5 15 10 30 EH
  2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon   - -      
57-14-7 1,1-Dimethylhydrazin 2000 0,01 0,025 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
131-11-3 Dimethylphthalat 1994 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
77-78-1 Dimethylsulfat   0,01 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
67-68-5 Dimethylsulfoxid 2005 50 160 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel   - -      
99-65-0 Dinitrobenzen, alle isomere   0,15 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
100-25-4              
528-29-0              
25154-54‑5              
497-56-3 Dinitro-o-cresol   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
534-52-1              
1335-85-9              
10024-97‑2 Dinitrogenoxid 1994 50 90 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
121-14-2 2,4-Dinitrotoluen 1996 - 0,15 - Jf. § 3, stk. 2 HK
606-20-2 2,6-Dinitrotoluen 1996 - 0,15 - Jf. § 3, stk. 2 HK
610-39-9 Dinitrotoluen, alle isomere 1996 - 0,15 - Jf. § 3, stk. 2 HK
25321-14‑6              
  Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat   - -      
123-91-1 1,4-Dioxan 2011 10 36 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
78-34-2 Dioxathion   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
122-39-4 Diphenylamin   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin   - -      
101-84-8 Diphenylether 2022 1 7 2 14 E
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat   0,005 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  Diphenyloxid, se diphenylether   - -      
34590-94‑8 Dipropylenglycolmethylether 1994 50 309 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
  Dipropylketon, se 4-Heptanon   - -      
2764-72‑9 Diquat, totalstøv 1996 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
2764-72-9 Diquat, respirabel 1996 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
149-26-8 Disul   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
97-77-8 Disulfiram   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Disulfoton, se disyston   - -      
298-04-4 Disyston   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
330-54-1 Diuron   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 K
91-14-5 Divinylbenzen, alle isomere   10 50 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
105-06-6              
108-57-6              
1321-74‑0              
  DMA, se dimethylamin   - -      
  DNT, se dinitrotoluen   - -      
  Dursban, se chlorpyrifos   - -      
  EDA, se ethylendiamin   - -      
64-19-7 Eddikesyre 2022 10 25 20 50 E
108-24-7 Eddikesyreanhydrid   - - 2 20 L
  Eddikesyreethylester, se ethylacetat   - -      
115-29-7 Endosulfan   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
72-20-8 Endrin   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
13838-16‑9 Enfluran   2 15 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
106-89-8 Epichlorhydrin 2021 0,05 0,19 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
2104-64‑5 EPN 1996 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid   - -      
  1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid   - -      
556-52-5 2,3-Epoxy-1-propanol   - - 0,2 1 LK
  1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether   - -      
12510-42‑8 Erionitfibre     0,5   Jf. § 3, stk. 2 K
66733-21‑9       fiber/cm3      
107-22-2 Ethandial 2002 - - 0,2 0,5 L
  Ethandinitril, se dicyan   - -      
  1,2-Ethandiol, se ethylenglycol   - -      
  Ethandisyre, se oxalsyre   - -      
64-17-5 Ethanol   1000 1900 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Ethanolamin, se 2-aminoethanol   - -      
  Ethansyre, se eddikesyre   - -      
75-08-1 Ethanthiol   0,5 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Ethenylbenzen, se styren   - -      
  Ether, se diethylether   - -      
563-12-2 Ethion 1994 - 0,4 - Jf. § 3, stk. 2 H
14857-34‑2 Ethoxydimethylsilan 2002 0,5 2,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-Ethoxyethanol, se ethylglycol   - -      
  2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat   - -      
141-78-6 Ethylacetat 2022 150 540 400 1468 E
  Ethylacetone, se 2-pentanon   - -      
140-88-5 Ethylacrylat 2022 5 21 10 42 EHK
  Ethylalkohol, se ethanol   - -      
75-04-7 Ethylamin 1996 5 9,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
  Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon   - -      
100-41-4 Ethylbenzen   50 217 100 434 EHK
  Ethylbromid, se bromethan   - -      
  Ethylbutylketon, se 3-heptanon   - -      
75-00-3 Ethylchlorid 1996 100 269 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
7085-85‑0 Ethylcyanoacrylat   2 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol   - -      
  Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan   - -      
107-15-3 Ethylendiamin   10 25 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan   - -      
  Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan   - -      
107-21-1 Ethylenglycol 2022 10 26 40 104 EH
107-21-1 Ethylenglycol, forstøvet   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
628-96-6 Ethylenglycoldinitrat   - - 0,02 0,12 LH
  Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol   - -      
  Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol   - -      
  Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat   - -      
  Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol   - -      
  Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol   - -      
  Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol   - -      
  Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat   - -      
  Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol   - -      
151-56-4 Ethylenimin   0,5 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
75-21-8 Ethylenoxid 2020 1 1,8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
109-94-4 Ethylformiat   100 300 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
110-80-5 Ethylglycol 2011 2 8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
111-15-9 Ethylglycolacetat 2011 2 11 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
104-76-7 2-Ethylhexan-1-ol 2018 1 5,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
  Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan   - -      
16219-75‑3 Ethylidennorbonen   - - 5 25 L
  Ethylmercaptan, se ethanthiol   - -      
97-63-2 Ethylmethacrylat 1996 25 117 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Ethylmethylketon, se butanon   - -      
100-74-3 N-Ethylmorpholin   5 23,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thio-phosphonat), se EPN   - -      
  Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat   - -      
22224-92‑6 Fenamiphos   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
55-38-9 Fenthion   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
14484-64‑1 Ferbam   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
12604-58‑9 Ferrovanadium, pulver eller støv   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Flaskegas, se propan og butan   - -      
7782-41‑4 Fluor 2022 0,1 0,2 2 3,2 E
  Fluorbrinte, se hydrogenfluorid   - -      
  Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F   - 2,5 - Jf. § 3, stk. 2 E
  Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan   - -      
406-90‑6 Fluroxen   2 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
944-22‑9 Fonofos   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
50-00-0 Formaldehyd 2022 0,3 0,37 0,6 0,74 EK Hudsensibiliserende
  Formalin, se formaldehyd   - -      
75-12-7 Formamid   10 18 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Fosgen, se carbonylchlorid   - -      
  Freon 11, se trichlorfluormethan   - -      
  Freon 12, se dichlordifluormethan   - -      
  Freon 21, se dichlorfluormethan   - -      
  Freon 22, se chlordifluormethan   - -      
  Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan   - -      
  Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan   - -      
  Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan   - -      
  Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan   - -      
98-01-1 Furfural 1994 2 7,9 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
98-00-0 Furfurylalkohol   5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  2-Furylmethanol, se furfurylalkohol   - -      
7782-65‑2 Germaniumtetrahydrid   0,2 0,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Glasuldsfibre1)     1 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2  
111-30-8 Glutaraldehyd   - - 0,2 0,8 L
55-63-0 Glyceroltrinitrat 2022 0,01 0,095 0,02 0,19 EH
  Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol   - -      
  Glycol, se ethylenglycol   - -      
  Glyoxal, se ethandial   - -      
7782-42‑5 Grafit, naturlig, respirabel   - 2,5 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-58‑6 Hafnium, pulver eller støv   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan   - -      
  HDI, se hexamethylendiisocyanat   - -      
76-44-8 Heptachlor 1996 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 HK
142-82-5 n-Heptan 1994 200 820 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
110-43-0 2-Heptanon 2022 50 238 100 475 EH
106-35-4 3-Heptanon 2002 20 95 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
123-19-3 4-Heptanon   50 230 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
118-74-1 Hexachlorbenzen 1996 - 0,025 - Jf. § 3, stk. 2 HK
87-68-3 Hexachlor-1,3-butadien   0,02 0,24 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
319-84-6 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 HK
319-85-7 blanding            
319-86-8              
608-73-1              
6108-10‑7              
77-47-4 Hexachlorcyclopentadien   0,01 0,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
67-72-1 Hexachlorethan   1 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
1335-87‑1 Hexachlornaphthalen   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
684-16-2 Hexafluoracetone   0,1 0,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX   - -      
822-06-0 Hexamethylendiisocyanat   0,005 0,035 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Hexan, andre isomere end n-hexan 1994 200 700 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
110-54-3 n-Hexan 2007 20 72 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
124-09-4 1,6-Hexandiamin 1996 0,5 2,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
591-78-6 2-Hexanon   1 4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Hexon, se methylisobutylketon   - -      
  sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutylacetat   - -      
107-41-5 Hexylenglycol   - - 25 125 L
302-01-2 Hydrazin 2020 0,01 0,013 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  Hydrogenazid, se azoimid   - -      
10035-10‑6 Hydrogenbromid 2022 - - 2 6,7 E
7647-01‑0 Hydrogenchlorid 2022 - - 5 8 E
74-90-8 Hydrogencyanid 2022 0,9 1 4,5 5 EH
61788-32‑7 Hydrogenerede terphenyler 2022 0,4 4,4 5 48 E
7664-39‑3 Hydrogenfluorid 2022 1,8 1,5 3 2,5 E
7722-84‑1 Hydrogenperoxid   1 1,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7803-51‑2 Hydrogenphosphid 2022 0,1 0,14 0,2 0,28 E
7783-07‑5 Hydrogenselenid 2022 0,01 0,05 0,05 0,17 E
7783-06‑4 Hydrogensulfid 2022 5 7 10 14 E
123-31‑9 Hydroquinon   - - - 2 LK
  4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol   - -      
818-61-1 2-Hydroxyethylacrylat   1 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol   - -      
  4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol   - -      
999-61-1 2-Hydroxypropylacrylat   0,5 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  IGE, se isopropylglycidylether   - -      
  Ildfaste keramiske fibre, se Keramiske fibre            
  Iminodiethanol, se diethanolamin   - -      
95-13-6 Inden   10 45 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7440-74‑6 Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
7553-56‑2 Iod   - - 0,1 1 L
75-47-8 Iodoform   0,2 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat   - -      
  Isoamylalkohol, se pentanol   - -      
  Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-hexanon   - -      
4439-24‑1 2-Isobutoxyethanol 1994 25 120 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Isobutylacetat, se butylacetat   - -      
  Isobutylalkohol, se butanol   - -      
97-86-9 Isobutylmethacrylat 2000 25 145 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
4098-71‑9 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat 2005 0,005 0,045 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
26675-46-7 Isofluran 2012 5 38 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
26952-21‑6 Isooctylalkohol   50 270 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Isopentylacetat, se amylacetat   - -      
78-59-1 Isophoron   - - 5 25 LK
  Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat   - -      
  Isopropanol, se isopropylalkohol   - -      
109-59‑1 2-Isopropoxyethanol 1996 5 22 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
108-21‑4 Isopropylacetat 1994 150 625 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
67-63-0 Isopropylalkohol 2005 200 490 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
75-31-0 Isopropylamin   5 12 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
768-52-5 N-Isopropylanilin   2 10 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
98-82-8 Isopropylbenzen 2022 10 50 50 250 EH
  Isopropylether, se diisopropylether   - -      
4016-14‑2 Isopropylglycidylether   50 240 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol   - -      
1309-37-1 Jernoxid, beregnet som Fe   - 3,5 - Jf. § 3, stk. 2  
13463-40‑6 Jernpentacarbonyl   0,1 0,8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Jod, se iod   - -      
  Jodoform, se iodoform   - -      
  Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal   - -      
1310-58‑3 Kaliumhydroxid   - - - 2  
  Kaliumpersulfat, se persulfater   - -      
1332-58‑7 Kaolin, respirabel 1996 - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Keramiske fibre 2020   0,3 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2 EK
463-51-4 Keten   0,5 0,9 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-50‑8 Kobber, pulver og støv   - 1,0 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-50‑8 Kobberrøg, beregnet som Cu   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Krystallinsk siliciumdioxid, respirabelt støv 2022 - 0,1   Jf. § 3, stk. 2 EK
  Kuldioxid, se carbondioxid   - -      
  Kulilte, se carbonmonoxid   - -      
  Kulmonoxid, se carbonmonoxid   - -      
  Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid   - -      
  Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan   - -      
  Kulstøv, respirabel   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Kulsyre, se carbondioxid   - -      
14808-60‑7 Kvarts, total   - 0,3 - Jf. § 3, stk. 2  
14808-60‑7 Kvarts, respirabel 2020 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
  Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg 2011 - 0,02 - Jf. § 3, stk. 2 EH
  Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg   - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg   - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid   - -      
  Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid   - -      
58-89-9 Lindan   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
7580-67‑8 Lithiumhydrid   - 0,025 - Jf. § 3, stk. 2 E
7580-67‑8 Lithiumhydrid, inhalerbar 2018 - - - 0,02 E
  Løvtræ, Støv fra, se Træstøv, inhalerbart            
1309-48‑4 Magnesiumoxid, beregnet som Mg   - 6 - Jf. § 3, stk. 2  
121-75-5 Malathion   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 H
108-31-6 Maleinsyreanhydrid 1996 0,1 0,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7439-96‑5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn 2018 - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 E
7439-96‑5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn 2018 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 E
12079-65‑1 Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl   - -      
  Manganrøg, beregnet som Mn 2018         E
  Inhalerbar   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2  
  Respirabel     0,05 - Jf. § 3, stk. 2  
  MAPP, se methylacetylenpropadienblanding   - -      
  MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat   - -      
  MEK, se butanon   - -      
  Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre   - -      
  Mesitylen, se trimethylbenzen   - -      
141-79-7 Mesityloxid   10 40 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
79-41-4 Methacrylsyre   20 70 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Methacrylsyremethylester, se methyl-methacrylat   - -      
  Methanamid, se formamid   - -      
67-56-1 Methanol   200 260 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
  Methansyre, se myresyre   - -      
74-93-1 Methanthiol   0,5 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
16752-77‑5 Methomyl   - 2,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
  o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin   - -      
72-43-5 Methoxychlor   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  2-Methoxyethanol, se methylglycol   - -      
  2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether   - -      
  2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat   - -      
76-38-0 Methoxyfluran   2 14 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  (2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether   - -      
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2022 50 275 100 550 EH
1634-04‑4 2-Methoxy-2-methylpropan 2022 40 144 100 376 E
150-76-5 4-Methoxyphenol   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 2022 50 185 150 568 EH
1589-47‑5 2-Methoxy-1-propanol 1994 20 75 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether   - -      
70657-70‑4 2-Methoxypropylacetat 1994 20 110 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
79-20-9 Methylacetat 1994 150 455 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
74-99-7 Methylacetylen   1000 1650 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
56960-91‑9 Methylacetylenpropadienblanding   1000 1800 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
96-33-3 Methylacrylat 2022 2 7 10 36 E
126-98-7 Methylacrylonitril   1 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Methylal, se dimethoxymethan   - -      
  Methylalkohol, se methanol   - -      
74-89-5 Methylamin 1996 5 6,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol   - -      
  Methylamylketon, se 2-heptanon   - -      
  2-Methylanilin, se o-toluidin   - -      
100-61-8 N-Methylanilin   0,5 2,25 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  2-Methylaziridin, se propylenimin   - -      
  Methylbenzen, se toluen   - -      
74-83-9 Methylbromid   5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
563-80-4 3-Methyl-2-butanon   200 705 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  3-Methylbutylacetat, se amylacetat   - -      
  Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan   - -      
  Methylbutylketon, se 2-hexanon   - -      
  Methylcellosolve, se methylglycol   - -      
  Methylcellosolveacetat, se methylglycol-acetat   - -      
  Methylchloracetat, se chloreddikesyre-methylester   - -      
74-87-3 Methylchlorid 2021 20 42 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EK
  Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan   - -      
137-05-3 Methyl-2-cyanoacrylat   2 8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
108-87-2 Methylcyclohexan 1994 200 805 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
583-59-5 Methylcyclohexanol, alle isomere   50 235 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
589-91-3              
590-67-0              
591-23-1              
25639-42‑3              
583-60-8 2-Methylcyclohexanon   50 230 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
12108-13‑3 Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn   0,1 0,2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Methyldemeton, se demeton-methyl   - -      
  4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin   - -      
101-14-4 4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) 2021 - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 EHK
5124-30‑1 Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat)   0,005 0,054 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat   - -      
  Methylenchlorid, se dichlormethan   - -      
101-77-9 4,4'-Methylendianilin 2021 - 0,009 - Jf. § 3, stk. 2 EHK
  Methylendimethylether, se dimethoxymethan   - -      
  Methylethylketon, se butanon   - -      
1338-23‑4 Methylethylketonperoxid   - - - 1 L
107-31-3 Methylformiat 2022 50 123 100 250 EH
109-86-4 Methylglycol 2011 1 - Jf. § 3, stk. 2 - EH
110-49-6 Methylglycolacetat 2011 1 - Jf. § 3, stk. 2 - EH
  6-Methylheptanol, se isooctylalkohol   - -      
541-85-5 5-Methyl-3-heptanon 2022 10 53 20 107 E
110-12-3 5-Methyl-2-hexanon 2002 20 95 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
60-34-4 Methylhydrazin 2000 0,01 0,02 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
74-88-4 Methyliodid   1 5,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon   - -      
  Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol   - -      
108-10-1 Methylisobutylketon 2022 20 83 50 208 EH
624-83-9 Methylisocyanat 2022 - - 0,02 - EH
99-87-6 Methylisopropylbenzen 1994 25 135 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
527-84-4              
535-77-3              
25155-15‑1              
  Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon   - -      
  Methylmercaptan, se methanthiol   - -      
80-62-6 Methylmethacrylat 2022 25 102 100 - EH
109-02-4 N-Methylmorpholin 1994 5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid   - -      
  Methylparathion, se parathionmethyl   - -      
  2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol   - -      
108-11-2 4-Methyl-2-pentanol   25 100 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon   - -      
  4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid   - -      
  Methylphenol, se cresol   - -      
  2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat   - -      
  Methylpropylketon, se 2-pentanon   - -      
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon 2022 5 20 20 80 EH
681-84-5 Methylsilikat   - - 1 6  
12002-26‑5              
63148-57‑2              
  Methylstyren, se vinyltoluen   - -      
98-83-9 α-Methylstyren 2022 50 246 100 492 E
21087-64‑9 Metribuzin   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
7786-34‑7 Mevinphos   0,01 0,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  MIBK, se methylisobutylketon   - -      
  Mineralolier, som tidligere har været brugt i for-brændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele 2021 - -     EHK
  Mineralsk støv, inert   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
  Mineralsk støv, inert, respirabel   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)   - -      
  Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
6923-22‑4 Monocrotophos   - 0,25 - Jf. § 3, stk. 2  
  Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan   - -      
110-91-8 Morpholin 2022 10 36 20 72 EH
64-18-6 Myresyre   5 9 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
91-20-3 Naphthalen   10 50 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EK
3173-72‑6 1,5-Naphthalendiisocyanat   0,005 0,040 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl   - -      
  1-Naphthylthiourinstof, se ANTU   - -      
26628-22‑8 Natriumazid 2022 - 0,1 - 0,3 EH
  Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit   - -      
  Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal   - -      
  Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul   - -      
62-74-8 Natriumfluoracetat   - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 H
7631-90‑5 Natriumhydrogensulfit   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
1310-73‑2 Natriumhydroxid   - - - 2 L
  Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit   - -      
  Natriumpersulfat, se persulfater   - -      
3811-73‑2 Natriumpyrithion 2002 - 1 - Jf. § 3, stk. 2 H
15922-78‑8              
  Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat   - -      
7681-57‑4 Natriumpyrosulfit   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
1303-96‑4 Natriumtetraborat, decahydrat 1994 - 2 - Jf. § 3, stk. 2 H
12179-04‑3 Natriumtetraborat, pentahydrat   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
1330-43‑4 Natriumtetraborat, vandfri   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
54-11-5 Nicotin   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 EH
7440-02‑0 Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni 1994 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 K
13463-39‑3 Nikkelcarbonyl   0,001 0,007 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
  Nikkelforbindelser, respirabel fraktion, beregnet som Ni 2024 - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 EK Hudsensibiliserende og sensibiliserende ved indånding
  Nikkelforbindelser, inhalerbar fraktion, beregnet som Ni 2024 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 EK Hudsensibiliserende og sensibiliserende ved indånding
7440-03‑1 Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Niobiumrøg   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
100-01-6 p-Nitroanilin   0,5 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
98-95-3 Nitrobenzen 2007 0,2 1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
100-00-5 p-Nitrochlorbenzen 1994 0,1 0,64 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
79-24-3 Nitroethan 2022 20 62 100 312 EH
10102-44‑0 Nitrogendioxid 2022 0,5 0,96 1 1,9 E
10102-43‑9 Nitrogenoxid 2018 2 2,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
7783-54‑2 Nitrogentrifluorid   10 29 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Nitroglycerin, se glyceroltrinitrat   - -      
  Nitroglycol, se ethylenglycoldinitrat   - -      
75-52-5 Nitromethan 1996 20 50 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  p-Nitrophenylamin, se p-nitroanilin   - -      
108-03-2 1-Nitropropan 1994 5 18 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
79-46-9 2-Nitropropan 2020 5 18 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EK
88-72-2 Nitrotoluen, alle isomere   2 12 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
99-08-1              
99-99-0              
1321-12‑6              
  Nitrøse gasser, se nitrogenoxid og nitrogendioxid   - -      
111-84-2 Nonan   200 1050 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
2234-13‑1 Octachlornaphthalen   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
111-65-9 Octan 1994 200 935 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Olietåge, mineraloliepartikler 1994 - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Organisk støv, total 2)   - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
  Orthophosphorsyre, se phosphorsyre   - -      
20816-12‑0 Osmiumtetraoxid   0,0002 0,002 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
144-62-7 Oxalsyre   - 1 - Jf. § 3, stk. 2 E
  Oxiran, se ethylenoxid   - -      
105-60-2 2-Oxohexamethylenimin, dampe 2002 2 10 4 20 E
105-60-2 2-Oxohexamethylenimin, pulver og støv   - 1 - 2 E
  Oxygendifluorid, se difluoroxid   - -      
10028-15‑6 Ozon 1994 - - 0,1 0,2 L
  PAH, se polyaromatiske carbonhydrider   - -      
8002-74‑2 Paraffinrøg   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
1910-42‑5 Paraquat   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
2074-50‑2              
4685-14‑7              
56-38-2 Parathion   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
298-00-0 Parathionmethyl   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
  PCB, se polychlorerede biphenyler   - -      
19624-22‑7 Pentaboran   0,005 0,01 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
76-01-7 Pentachlorethan   5 40 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
1321-64‑8 Pentachlornaphthalen   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
82-68-8 Pentachlornitrobenzen 1994 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
87-86-5 Pentachlorphenol 1994 0,005 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
78-78-4 Pentan, alle isomere   500 1500 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
109-66-0              
463-82-1              
  Pentanal, se valeraldehyd   - -      
  1,5-Pentandial, se glutaraldehyd   - -      
71-41-0 Pentanol, alle isomere 2022 5 18 10 37  
75-84-3              
75-85-4              
123-51-3             E
137-32-6              
584-02-1              
598-75-4              
6032-29‑7              
13403-73‑1              
30899-19‑5              
107-87-9 2-Pentanon   200 700 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
96-22-0 3-Pentanon   200 700 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Pentylacetat, se amylacetat   - -      
  Perchlorethan, se hexachlorethan   - -      
  Perchlorethylen, se tetrachlorethen   - -      
594-42-3 Perchlormethylmercaptan   0,1 0,8 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7616-94‑6 Perchlorylfluorid   3 14 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
382-21-8 Perfluorisobutylen 1994 - - 0,01 0,082 L
7727-21‑1 Persulfater, alkalimetal, beregnet som S2O8   - 2 - Jf. § 3, stk. 2  
7775-27‑1              
  Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater 1996 25 180 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  PGE, se phenylglycidylether   - -      
108-95-2 Phenol 2022 1 4 4 16 EH
92-84-2 Phenothiazin   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Phenylamin, se anilin   - -      
  Phenylbenzen, se biphenyl   - -      
108-45-2 m-Phenylendiamin 1994 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
95-54-5 o-Phenylendiamin 1994 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
106-50-3 p-Phenylendiamin   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Phenylethen, se styren   - -      
  Phenylether, se diphenylether   - -      
122-60-1 Phenylglycidylether 1996 0,1 0,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
100-63-0 Phenylhydrazin   0,1 0,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
108-98-5 Phenylmercaptan   0,5 2,3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Phenylmethan, se toluen   - -      
638-21-1 Phenylphosphin   - - 0,05 0,25 L
  2-Phenylpropan, se Isopropylbenzen            
  2-Phenylpropen, se α-methylstyren   - -      
298-02-2 Phorat   - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Phosdrin, se mevinphos   - -      
  Phosgen, se carbonylchlorid   - -      
  Phosphin, se hydrogenphosphid   - -      
12185-10‑3 Phosphor, gult   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Phosphorbrinte, se hydrogenphosphid   - -      
10025-87‑3 Phosphoroxychlorid 2022 0,01 0,064 0,02 0,12 E
10026-13‑8 Phosphorpentachlorid   - 1 - Jf. § 3, stk. 2 E
1314-56‑3 Phosphorpentaoxid   - 1 - Jf. § 3, stk. 2 E
1314-80‑3 Phosphorpentasulfid   - 1 - Jf. § 3, stk. 2 E
7664-38‑2 Phosphorsyre 2022 - 1 - 2 E
7719-12‑2 Phosphortrichlorid   0,2 1,2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Phosphortrihydrid, se hydrogenphosphid   - -      
  Phosphorylchlorid, se phosphoroxychlorid   - -      
  Phtalater (estere), der ikke er nævnt andet sted i listen 2000 - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
626-17-5 m-Phthalodinitril   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
85-44-9 Phthalsyreanhydrid 1996 - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Phthalsyredibutylester, se dibutylphthalat   - -      
  Phthalsyredimethylester, se dimethylphthalat   - -      
1918-02‑1 Picloram 1994 - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
88-89-1 Picrinsyre   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 EH
110-85-0 Piperazin og salte heraf, beregnet som piperazin, se dog piperazindihydrochlorid 2022 0,003 0,1 - 0,3 E
142-64-3 Piperazindihydrochlorid   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Pival, se 2-pivaloyl-1,3-indandion   - -      
83-26-1 2-Pivaloyl-1,3-indandion   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-06‑4 Platin, pulver og støv   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Platinforbindelser, opløselige, beregnet som Pt   - 0,002 - Jf. § 3, stk. 2  
13121-70‑5 Plictran   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Polyaromatiske carbonhydrider (partikulære, benzenopløselig fraktion)   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, især dem, der indeholder benzo[a]pyren 2021 - -     EH
1336-36‑3 Polychlorerede biphenyler   - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 HK
  Polyethylenglycol (PEG) med middelmolvægt på 200-600 2002   1000 - Jf. § 3, stk. 2  
74-98-6 Propan   1000 1800 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
71-23-8 1-Propanol   200 500 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  2-Propanol, se isopropylalkohol   - -      
  2-Propanon, se acetone   - -      
107-19-7 Propargylalkohol   1 2,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
115-07-1 Propen 2002 100 172 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-Propenal, se acrolein   - -      
  2-Propenamin, se allylamin   - -      
  2-Propennitril, se acrylonitril   - -      
  2-Propen-1-ol, se allylalkohol   - -      
57-57-8 β-Propiolacton   0,1 1,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
79-09-4 Propionsyre 2022 10 31 20 62 E
114-26-1 Propoxur   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
2807-30‑9 2-Propoxyethanol   25 110 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-(2-Propoxy)phenyl-N-methylcarbamat, se propoxur   - -      
109-60-4 n-Propylacetat 1994 150 625 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2-Propylacetat, se isopropylacetat   - -      
  n-Propylalkohol, se 1-propanol   - -      
  sec-Propylalkohol, se isopropylalkohol   - -      
  Propylen, se propen   - -      
  Propylendichlorid, se 1,2-dichlorpropan   - -      
6423-43-4 1,2-Propylenglycoldinitrat   - - 0,02 0,2 LH
  Propylenglycol-2-methylether, se 2-methoxy-1-propanol   - -      
  Propylenglycol-2-methyletheracetat, se 2-methoxypropylacetat   - -      
  Propylenglycolmonomethylether, se 1-methoxy-2-propanol og 2-methoxy-1-propanol   - -      
  Propylenglycolmonomethyletheracetat, se 2-methoxy-1-methylethylacetat og 2-methoxypropylacetat   - -      
75-55-8 Propylenimin   2 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
75-56-9 1,2-Propylenoxid 2020 1 2,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  Propylglycol, se 2-propoxyethanol   - -      
627-13-4 n-Propylnitrat   25 110 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
8003-34‑7 Pyrethrum 2007 - 1 - Jf. § 3, stk. 2 E
110-86-1 Pyridin   5 15 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
120-80-9 Pyrocatechol   5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
106-51-4 Quinon   0,1 0,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  R 11, se trichlorfluormethan   - -      
  R 12, se dichlordifluormethan   - -      
  R 13, se chlortrifluormethan   - -      
  R 21, se dichlorfluormethan   - -      
  R 22, se chlordifluormethan   - -      
  R 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan   - -      
  R 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan   - -      
  R 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan   - -      
  R 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan   - -      
  R 142b, se 1-chlor-1,1-difluorethan   - -      
121-82-4 RDX   - 1,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
108-46-3 Resorcinol 2007 10 45 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
7440-16‑6 Rhodium, pulver, støv og røg, beregnet som Rh   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Rhodiumforbindelser, opløselige, beregnet som Rh   - 0,001 - Jf. § 3, stk. 2  
299-84-3 Ronnel   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
83-79-4 Rotenon   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
7697-37‑2 Salpetersyre 2007 - - 1 2,6 E
7782-49‑2 Selen og forbindelser, beregnet som Se, se dog hydrogenselenid og selenhexafluorid   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Selenbrinte, se hydrogenselenid   - -      
7783-79‑1 Selenhexafluorid   0,05 0,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
28523-86-6 Sevofluran 2012 5 42 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7803-62‑5 Silan   0,5 0,7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7440-21‑3 Silicium   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
69012-64‑2 Siliciumdioxid-aerosol, respirabel 2022 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
  Siliciumtetrahydrid, se silan   - -      
60676-86‑0 Silikatglas, respirabel 1994 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 K
  Slaggeuldsfibre1)     1 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2  
65996-93‑2 Stenkulstjærebeg, flygtige bestanddele, benzenopløselig fraktion   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2 K
  Stenuldsfibre1)     1 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2  
7803-52‑3 Stibin   0,05 0,25 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7789-06‑2 Strontiumchromat, beregnet som Cr 2020 - 0,0005 - Jf. § 3, stk. 2 K
57-24-9 Stryknin   - - - 0,15 L
100-42-5 Styren 1994 - - 25 105 LHK
  Støv, se Afsnit B   - -      
1395-21‑7 Subtilisiner   - - - 0,00006 L
9014-01‑1              
  Sulfamat, se ammoniumsulfamat   - -      
74222-97‑2 Sulfometuron-methyl 1996 - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
3689-24‑5 Sulfotep 2002 0,008 0,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EH
2699-79‑8 Sulfurylfluorid   5 20 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
35400-43‑2 Sulprofos   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Svovlbrinte, se hydrogensulfid   - -      
7446-09‑5 Svovldioxid 2022 0,5 1,3 1 2,7 E
2551-62‑4 Svovlhexafluorid   1000 6000 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Svovlkulstof, se carbondisulfid   - -      
10025-67‑9 Svovlmonochlorid   - - 1 6 L
5714-22‑7 Svovlpentafluorid   - - 0,01 0,1 L
7664-93‑9 Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion 2011 - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 E
7783-60‑0 Svovltetrafluorid   - - 0,1 0,4 L
7440-22‑4 Sølv, pulver, støv og opløselige forbindelser, beregnet som Ag   - 0,01 - Jf. § 3, stk. 2 E
93-76-5 2,4,5-T   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Talkum med asbest i form af fibre 2021   0,003 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2 K
7440-25‑7 Tantal, pulver, beregnet som Ta   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
1314-61‑0 Tantaloxid, beregnet som Ta   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  TDI, se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat   - -      
13494-80‑9 Tellur, pulver og forbindelser, beregnet som Te   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
7783-80‑4 Tellurhexafluorid   0,02 0,2 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
107-49-3 TEPP   0,004 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
100-21-0 Terephthalsyre 1996 - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
  Terpener 2007 25 - Jf. § 3, stk. 2 -  
8052-41‑3 Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater 1994 25 145 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
8006-64‑2 Terpentin, vegetabilsk 1994 25 140 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
84-15-1 Terphenyler   0,5 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
92-06-8              
92-94-4              
26140-60‑3              
79-27-6 1,1,2,2-Tetrabromethan   1 14 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Tetrabrommethan, se carbontetrabromid   - -      
76-11-9 1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan   500 4170 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
76-12-0 1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan 1994 200 1665 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachlorethan   1 7 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
127-18-4 Tetrachlorethen 2022 10 70 40 275 EHK
  Tetrachlorethylen, se tetrachlorethen   - -      
  Tetrachlorkulstof, se tetrachlormethan   - -      
56-23-5 Tetrachlormethan 2022 1 6,3 5 32 EHK
1335-88‑2 Tetrachlornaphthalen   - 2 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Tetraethoxysilan, se tetraethylorthosilikat   - -      
  Tetraethylbly, se blytetraethyl   - -      
78-10-4 Tetraethylorthosilikat 2018 5 44 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
  Tetraethylpyrophosphat, se TEPP   - -      
  Tetrafluordichlorethan, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan   - -      
109-99-9 Tetrahydrofuran 2022 50 150 100 300 EH
  Tetramethylbly, se blytetramethyl   - -      
  2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril, se tetramethylsuccinnitril   - -      
3333-52‑6 Tetramethylsuccinnitril   0,5 3 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
7722-88‑5 Tetranatriumpyrophosphat   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
509-14-8 Tetranitromethan 1996 0,005 0,04 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  Tetryl, se 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramin   - -      
  T-gas, se ethylenoxid   - -      
7440-28‑0 Thalliumforbindelser, opløselige, beregnet som Tl   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Thimet, se phorat   - -      
96-69-5 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) 1994 - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
68-11-1 Thioglycolsyre   1 5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
7719-09‑7 Thionylchlorid   - - 1 5 L
  Thiophenol, se phenylmercaptan   - -      
137-26-8 Thiram 1994 - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
  Tinforbindelser, uorganiske, beregnet som Sn   - 2 - Jf. § 3, stk. 2 E
13463-67‑7 Titandioxid, beregnet som Ti   - 6 - Jf. § 3, stk. 2 K
  TMDI, se 2,2,4- og 2,4,4-trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat   - -      
  TNT, se 2,4,6-Trinitrotoluen   - -      
  Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)3)   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
108-88-3 Toluen 2022 25 94 100 384 EH
584-84-9 2,4-Toluendiisocyanat   0,005 0,035 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
91-08-7 2,6-Toluendiisocyanat   0,005 0,035 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
95-53-4 o-Toluidin 2020 0,1 0,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
106-49-0 p-Toluidin 2022 1 4,46 2 8,9 EHK
108-44-1 m-Toluidin   2 9 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
126-73-8 Tributylphosphat   0,2 2,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  Tri-n-butyltinforbindelser 1996 0,002 0,05 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
87-61-6 1,2,3-Trichlorbenzen 1996 5 37 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
120-82-1 1,2,4-Trichlorbenzen 2022 2 15 5 38 EH
108-70-3 1,3,5-Trichlorbenzen 1996 5 37 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
  1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan, se DDT   - -      
76-03-9 Trichloreddikesyre   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
71-55-6 1,1,1-Trichlorethan 2022 50 275 200 1100 E
79-00-5 1,1,2-Trichlorethan   10 54 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
79-01-6 Trichlorethen 2022 6 33 30 164 EHK
  Trichlorethylen, se trichlorethen   - -      
75-69-4 Trichlorfluormethan 1994 500 2810 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Trichlormethan, se chloroform   - -      
1321-65‑9 Trichlornaphthalen   - 5 - Jf. § 3, stk. 2 H
88-06-2 2,4,6-Trichlorphenol 1994 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 HK
95-95-4 Trichlorphenol og salte heraf, beregnet som 1994 - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
609-19-8 trichlorphenol            
933-75-5              
933-78-8              
15950-66‑0              
25167-82‑2              
  2,4,5-Trichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4,5-T   - -      
96-18-4 1,2,3-Trichlorpropan 2000 0,1 0,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
76-13-1 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan   500 3800 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
78-30-8 Tri-o-cresylphosphat   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
  Tricyclohexyltinhydroxid, se plictran   - -      
15468-32‑3 Tridymit, total   - 0,15 - Jf. § 3, stk. 2  
15468-32‑3 Tridymit, respirabel   - 0,05 - Jf. § 3, stk. 2 K
102-71-6 Triethanolamin 1994 0,5 3,1 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
121-44-8 Triethylamin 2022 1 4,1 3 12,6 EH
75-63-8 Trifluorbrommethan   1000 6100 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  Triiodmethan, se iodoform   - -      
  Trimellitsyreanhydrid, se 1,2,4-benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid   - -      
75-50-3 Trimethylamin 2022 2 4,9 5 12,5 E
95-63-6 Trimethylbenzen 2002 20 100 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 E
108-67-8              
526-73-8              
25551-13‑7              
  3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, se isophoron   - -      
16938-22‑0 2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat   0,005 0,045 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
15646-96‑5 2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat   0,005 0,045 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
121-45-9 Trimethylphosphit   0,5 2,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
  2,4,6-Trinitrophenol, se picrinsyre   - -      
479-45-8 2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin   - 1,5 - Jf. § 3, stk. 2 H
118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluen 1994 - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2 H
111-96-6 2,5,8-Trioxanonan 2002 5 27 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
603-34-9 Triphenylamin   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
115-86-6 Triphenylphosphat   - 3 - Jf. § 3, stk. 2  
  Tri-o-tolylphosphat, se tri-o-cresylphosphat   - -      
  Træstøv, inhalerbart 2020 - 1 - Jf. § 3, stk. 2 EK
7440-61‑1 Uranforbindelser, beregnet som U   - 0,2 - Jf. § 3, stk. 2  
110-62-3 Valeraldehyd   50 175 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2  
1314-62‑1 Vanadiumpentoxid, pulver, støv og røg, beregnet som V   - 0,03 - Jf. § 3, stk. 2 K
108-05-4 Vinylacetat 2022 5 18 10 35,2 EK
  Vinylbenzen, se styren   - -      
593-60-2 Vinylbromid 2020 1 4,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EK
75-01-4 Vinylchlorid 2020 1 2,6 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 EHK
  Vinylchloridmonomer, se Vinylchlorid            
100-40-3 4-Vinylcyclohexen 1996 0,1 0,4 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
106-87-6 4-Vinylcyclohexendiepoxid   10 60 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 K
  4-Vinylcyclohexendioxid, se 4-Vinylcyclohexendiepoxid   - -      
  Vinylidenchlorid, se 1,1-dichlorethen   - -      
100-80-1 Vinyltoluen, alle isomere   25 120 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
611-15-4              
622-97-9              
25013-15‑4              
  Vinyltrichlorid, se 1,1,2-trichlorethan   - -      
1304-82‑1 Vismuttellurid   - 10 - Jf. § 3, stk. 2  
  Vismuttellurid, tilsat selen   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
81-81-2 Warfarin   - 0,1 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-33‑7 Wolfram, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som W   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
  Wolframforbindelser, opløselige, beregnet som W   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
13983-17‑0 Wollastonitfibre     1 fiber/cm3   Jf. § 3, stk. 2  
95-47-6 Xylen, alle isomere 2022 25 109 100 442 EH
106-42-3             EH
108-38-3             EH
1330-20‑7             EH
1477-55-0 m-Xylen-α,α'-diamin   - - 0,02 0,1 LH
87-62-7 2,6-Xylidin 1994 0,5 2,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 HK
87-59-2 Xylidin, alle isomere 1994 0,5 2,5 Jf. § 3, stk. 2 Jf. § 3, stk. 2 H
95-64-7              
95-68-1              
95-78-3              
108-69-0              
1300-73‑8              
7440-65‑5 Yttrium, pulver og forbindelser, beregnet som Y   - 1 - Jf. § 3, stk. 2  
7646-85‑7 Zinkchlorid og zinkchloridrøg, beregnet som Zn   - 0,5 - Jf. § 3, stk. 2  
1314-13‑2 Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn   - 4 - Jf. § 3, stk. 2  
7440-67‑7 Zirconiumforbindelser, beregnet som Zr   - 5 - Jf. § 3, stk. 2  
1) Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2) Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
3) Med en referenceperiode på 1 minut.
4) Målt som elementært kulstof.
5) Hvor der i kolonnen ikke er angivet en talværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien, jf. § 3, stk. 2. Stoffer med en loftværdi (L) har ikke anden grænseværdi for kortvarig eksponering.

Henter PDF