Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 985 af 20. september 2019 om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

I medfør af § 7 a, § 45 og § 47, jf. § 51 b i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 og efter forhandling med Beskæftigelsesministeren og Erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Miljø- og Fødevareministeriets departement og Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som tildeles de nationale kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, jf. forordningens artikel 121.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i forordningens artikel 14, stk. 6, og forordningens afsnit IV og V med undtagelse af artikel 33, stk. 2, og artikel 38, stk. 4, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Arbejdstilsynet fører tilsyn med begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse af asbestfibre i henhold til forordningens bilag XVII, nr. 6.

Stk. 4. Arbejdstilsynet fører tilsyn med begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse af chrom (VI) forbindelser i henhold til forordningens bilag XVII, nr. 47, pkt. 1-4.

Stk. 5. For luftfart gælder Arbejdstilsynets tilsynsforpligtelse efter stk. 2 kun for arbejde på landjorden. For søfart og fiskeri gælder Arbejdstilsynets tilsynsforpligtelse efter stk. 2 kun for lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer, værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i forordningens artikel 31, stk. 7, afsnit 1 og 2, artikel 34-36, artikel 37, stk. 4-8, og artikel 38, stk. 1-3 og 5, på skibe, bortset fra krigsskibe og troppetransportskibe.

§ 3. Tilsynet med overholdelse af reglerne i forordningen føres i overensstemmelse med forordningens og lovens regler herom.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 815 af 26. august 2009 om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 20. september 2019

Lea Wermelin / Henrik Søren Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, (EU-Tidende 2006 nr. L 396, side 1).

Indhold

Indhold

Henter PDF