Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Indholdsfortegnelse til bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

Kapitel 1  
Anvendelsesområde                                              §§ 1-2
Kapitel 2  
Definitioner                                                              § 3
Kapitel 3  
Almindelige bestemmelser for indretningen m.v. af elevatorer m.v.                   §§ 4-13
Kapitel 4  
Særlige bestemmelser for personelevatorer, person-godselevatorer og løfteplatforme til persontransport, hvor der anvendes tove eller kæder som bæremiddel, eller hvor løftehøjden er over 4 m §§ 14-96
Skakt                                        §§ 14-20
Øvre og nedre redningsrum           §§ 21-26
Maskinrum §§ 27-34
Drivmaskineri §§ 35-39
Anvendelse af glas i elevatorer §§ 40-47
Etagedøre §§ 48-55
Afstand mellem stol og skaktvæg i stoladgangsåbning §§ 56-60
Elevatorstol  §§ 61-68
Beskyttelsesanordninger ved stolens adgangsåbning §§ 69-74
Standplads og betjening m.v. for inspektionskørsel §§ 75-80
Bæremidler, udligningsanordninger og beskyttelse mod overhastighed  §§ 81-85
Kontravægt §§ 86-88
Fangindretning § 89
Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer  § 90
Endestop § 91
Fremføringshastighed § 92
El  §§ 93-94
Kommunikation  § 95
Mærkning og skiltning  § 96
Kapitel 5  
Særlige bestemmelser for paternosterelevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 3  § 97-109
Kapitel 6  
Særlige bestemmelser for godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 4  
Betjeningsanordninger  § 110
Skakt  § 111
Øvre og nedre redningsrum  § 112
Maskinrum § 113
Drivmaskineri  § 114
Anvendelse af glas i elevatorer § 115
Etagedøre  § 116
Afstand mellem stol og skaktvæg i stoladgangsåbning  § 117
Elevatorstol  §§ 118-119
Stoldøre  §§ 120-121
Standplads og betjening m.v. for inspektionskørsel  § 122
Bæremidler og udligningsanordninger  §§ 123-124
Kontravægt  § 125
Fangindretning  § 126
Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer § 127
Endestop § 128
Fremføringshastighed § 129

El 

§ 130
Mærkning og skiltning  §§ 131-132
Kapitel 7  
Særlige bestemmelser for løfteplatforme til persontransport  §§ 133-241
Løfteplatforme til persontransport, hvor der ikke anvendes tove eller kæder som bæremiddel eller hvor løftehøjden er 4 m eller derunder
Generelle bestemmelser  §§ 134-137
Bærende konstruktion § 138
Fundament  § 142
Lad (stolgulv)  §§ 143-146
Maskineri  
Generelt  §§ 147-149
Hydraulik §§ 150-159
Spindeldrev §§ 160-164
Opstilling af drivmaskineri §§ 165-169
Elektrisk udrustning  
Generelt §§ 170-171
Ledninger  § 175
Endestop §§ 176-179
Betjeningsanordninger  §§ 180-182
Nødstop  § 183
Nødsignal  § 184
Belysning §§ 185-187
Holdepaler § 188
Mekanisk spærreanordning § 189
Nødsænkning § 190
Skiltning §§ 191-196
Særlige bestemmelser for løfteplatforme med skakt  §§197-226
Løftehøjde § 197
Skaktvægge  §§ 198-203
Skaktgrube § 204
Skakthøjde §§ 205-206
Etagedøre §§ 207-212
Aflåsning og kontrol af lukning af etagedøre  §§ 213-218
Lad eller stol  
Lad uden ladsider §§ 219-221
Lad med ladsider (stol)  §§ 222-225
Styring § 226
Særlige bestemmelser for løfteplatforme uden skakt §§ 227-241
Løftehøjde  § 227
Afstand til væg eller lignende  §§ 228-229
Afskærmning  §§ 230-241
Afskærmning generelt  §§ 230-231
Fast afskærmning  § 232
Bevægelig afskærmning § 233
Nedstyrtningssikring §§ 234-236
Adgangsåbning til lad § 237
Låger/døre §§ 238-239
Aflåsning og kontrol af låger/døre  §§ 240-241
Kapitel 8  
Trappeløbselevatorer til persontransport §§ 242-273
Betjeningsanordning, nødstop m.v. §§ 245-250
Drivmaskineri, nødbetjening, nødsænkning m.v.  § 251
Bæremidler §§ 252- 257
Fangindretning  §§ 258-268
Endestop § 269
Fremføringshastighed  § 270
El  
Kommunikation  § 273
Kapitel 9  
Rulletrapper (escalatorer) og rullefortove  §§ 274- 275
Kapitel 10  
Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1  §§ 276-280
Kapitel 11  
Administrative bestemmelser §§ 281-283  
Kontrol og tilsyn § 281
Dispensation  § 282
Klage  § 283
Kapitel 12  
Straf § 284
Kapitel 13  
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser § 285  
Bilag 1 Anvendelse af glas i elevatorer  
Bilag 2 Areal af stolgulv  
Bilag 3 Mærkning i elevatorstol og på etagedøre  

 

Indhold

Indhold

Henter PDF