Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om konvention om sikre containere

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om konvention om sikre containere

I medfør af §§ 30, 46, 73, 74, 80 og 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø fastsættes:

§ 1. IMCO-konventionen af 2. december 1972 om sikre containere, der er ratificeret den 2. marts 1979, gælder i Danmark fra den 2. marts 1980.

Stk. 2. Konventionen offentliggøres i Lovtidende C som bekendtgørelse nr. 2 af 17. januar 1980.

Område

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter såvel ny som eksisterende containere, der omfattes af definitionen i § 3 og som anvendes i international transport med undtagelse af containere, der er specielt konstrueret til lufttransport.

Definitioner

§ 3. "Container": et transportredskab:

  1. af permanent karakter og følgelig stærkt nok til gentagen brug;
  2. specielt konstrueret til at lette transport af gods - ved et eller flere transportmidler - uden mellemliggende omladning af godset;
  3. konstrueret til at fastgøres og/eller til let at kunne håndteres, idet det med henblik herpå er udstyret med hjørnebeslag;
  4. af sådanne dimensioner, at arealet inden for de 4 udvendige nederste hjørner enten er:
    1. mindst 14 m2 (150 kvadratfod) eller
    2. mindst 7 m2 (75 kvadratfod), hvis det er udstyret med hjørnebeslag foroven.

Udtrykket "container" omfatter hverken køretøjer eller emballage. Containere, der transporteres på chassis, er dog omfattet af definitionen.

Stk. 2. "Ny container": en container, hvis fabrikation påbegyndes på tidspunktet for konventionens ikrafttræden i Danmark eller senere.

Stk. 3. "Eksisterende container": enhver container, som ikke er en ny container.

Stk. 4. I øvrigt gælder de i konventionen fastsatte definitioner.

Afprøvning, eftersyn, godkendelse og vedligeholdelse

§ 4. Containere, der er omfattet af denne bekendtgørelse skal opfylde reglerne om afprøvning, eftersyn, godkendelse og vedligeholdelse i konventionens artikel IV og VI og de dertil knyttede bilag I og II fra de i stk. 2 og stk. 3 angivne tidspunkter.

Stk. 2. Fra den 2. marts 1980 skal enhver ny container godkendes efter bestemmelserne i konventionens bilag I om typeafprøvning eller individuel afprøvning.

Stk. 3. Inden 5 år fra den 2. marts 1980 skal enhver eksisterende container godkendes efter de bestemmelser om godkendelse af eksisterende containere, der er fastsat i konventionens bilag I.

Stk. 4. Godkendte containere skal være forsynet med plade for sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med bilag I til konventionen.

Tilsyn

§ 5. Tilsynet med overholdelse af denne bekendtgørelse og de efter § 6, stk. 1, fastsatte regler føres af arbejdstilsynet.

Bemyndigelser

§ 6. Direktøren for arbejdstilsynet fastsætter efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet nærmere regler om afprøvning, eftersyn, godkendelse og vedligeholdelse af samt kontrol med containere inden for rammerne af konventionens artikel IV og artikel VI samt de dertil knyttede bilag I og II.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bemyndige andre offentlige myndigheder eller private institutioner til at godkende containere i overensstemmelse med konventionens regler.

Stk. 3. I det omfang udførelsen af tekniske prøvninger henlægges til kontrolinstitutioner, skal en autorisation af disse ske i overensstemmelse med § 5, jfr. § 3, i lov nr. 144 af 21. marts 1973, som ændret ved lov nr. 45 af 11. februar 1976 om Statens Tekniske Prøvenævn.

Klageadgang

§ 7. Tilsynskredsenes afgørelser kan efter lov om arbejdsmiljø § 81 indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Straf

§ 8. Overtrædelse af § 4 og de i medfør af § 6, stk. 1, fastsatte regler straffes med bøde eller hæfte med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4 og de i medfør af § 6, stk. 1, fastsatte regler kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 1980.

Arbejdsministeriet, den 22. februar 1980

Svend Auken / Vibeke Lomholt

Indhold

Indhold

Henter PDF