Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 10 af 05. jan 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 10 af 5. januar 2018, som trådte i kraft den 6. februar 2018 - Retsinformation

nr. 1861 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 39, stk. 1, § 63, stk. 1-3, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter ethvert arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling. Bestemmelserne i § 3, stk. 3, samt § 5 og § 6 finder dog kun anvendelse på arbejde for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling omfattet af § 2, må kun udføres af personer, der ifølge en lægelig vurdering skønnes at være egnet hertil.

Stk. 3. Arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling omfattet af § 2, må i øvrigt kun udføres af personer, hvis helbredstilstand ikke derved udsættes for forringelse.

§ 2. Enhver, der skal udføre arbejde under forhold, som kan tænkes at udsætte vedkommende for en effektiv dosis, der overstiger 6 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over 15 mSv pr. år for øjelinsen eller over 150 mSv pr. år for huden og ekstremiteterne, skal gennemgå en lægeundersøgelse med henblik på at bestemme vedkommendes egnethed til det pågældende arbejde. Lægeundersøgelsen skal finde sted, inden arbejdet påbegyndes. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for undersøgelse af personer, som tidligere er undersøgt i medfør af denne bestemmelse.

§ 3. Enhver, der udfører arbejde som anført i § 2, skal gennemgå en rutinemæssig undersøgelse af helbredstilstanden med henblik på en vurdering af, om vedkommende fortsat er egnet til at udføre det pågældende arbejde. Undersøgelsen fastlægges og udføres under hensyn til arten og omfanget af udsættelsen for ioniserende stråling samt til den pågældendes helbredstilstand. Helbredstilstanden skal dog vurderes mindst én gang årligt og hyppigere, hvis bestrålingsforholdene eller helbredstilstanden kræver det.

Stk. 2. Lægeundersøgelsen skal suppleres med de yderligere undersøgelser, dekontaminering og nødbehandlinger, som lægen anser for nødvendige.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for undersøgelsen m.v. af ansatte.

§ 4. Såfremt en person på grund af uregelmæssigheder som følge af uheld, fejlbetjening eller af andre årsager er blevet eller må formodes at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladelige omfang ifølge de af Sundhedsstyrelsens fastsatte regler om dosisgrænser for ioniserende stråling, skal arbejdsgiveren omgående træffe de fornødne foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal endvidere underrette Sundhedsstyrelsen og den i § 5, stk. 1, nævnte læge eller, hvis en sådan ikke er foreskrevet, Arbejdstilsynet og virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. For personer, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, påhviler nævnte pligter den pågældende selv.

Stk. 2. Lægen skal snarest muligt foretage de fornødne undersøgelser af den pågældende.

§ 5. Til ethvert arbejdssted, hvor beskæftigelse af den i § 2 nævnte art forekommer, skal der være knyttet en uden for denne beskæftigelse stående læge, som til stadighed skal holde sig underrettet om det pågældende arbejde og de dermed forbundne sundhedsmæssige problemer.

Stk. 2. Denne læge foretager de i §§ 2-4 omhandlede undersøgelser. Den i § 2 omhandlede undersøgelse kan dog foretages af den af den ansatte sædvanligt benyttede læge.

§ 6. Udgifterne til lægeundersøgelser m.v. af ansatte efter denne bekendtgørelse afholdes af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lægeundersøgelser m.v. kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden.

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter forhandling med Sundhedsstyrelsen fastsætte nærmere regler om de i §§ 2-4 nævnte lægeundersøgelser m.v.

Stk. 2. Den læge, der foretager undersøgelse i henhold til § 2, indsender erklæring om undersøgelsen til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Arbejdstilsynet meddeler den pågældende arbejdsgiver eller, såfremt arbejdet ikke skal udføres for en arbejdsgiver, den undersøgte, om arbejdet kan påbegyndes.

Stk. 3. Den læge, der foretager undersøgelse m.v. i henhold til § 3 og § 4, indsender erklæring om undersøgelsen m.v. til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Resultatet af undersøgelsen m.v. af ansatte må ikke overlades til arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet træffer beslutning om eventuelt nødvendige foranstaltninger, om fornødent efter forhandling med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Den læge, der forestår undersøgelserne efter bekendtgørelsen skal opbevare resultaterne og optegnelser, der ligger til grund herfor, indtil personen er fyldt eller ville være fyldt 75 år, dog i mindst 30 år efter den pågældendes ophør med arbejdet, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

§ 8. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med direktiv nr. 2013/59/EURATOM, om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling.

§ 9. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

  1. overtræder § 1, stk. 2, §§ 2-5 og § 7, stk. 2 og 3,
  2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
  3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 2-6 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 206 af 23. marts 1990 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling ophæves.

Arbejdstilsynet, den 5. januar 2018

Søren Kryhlmand / Katrine Wied Christensen

Officielle noter

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2013/59/EURATOM om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom, EU-Tidende 2014, nr. L 13, side 1.

Indhold

Indhold

Henter PDF