G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Indsatser

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 388 af 28. marts 2022 om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder.

Projekterne skal have til formål at hjælpe virksomhederne med at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning, forebygge ulykker eller fremme sundheden for de ansatte ved hjælp af fysisk træning, med henblik på at forebygge fysisk nedslidning. Et projekt kan også have til formål at afprøve tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske og kemiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker. Et projekt kan berøre flere indsatsområder.

Inden for hvert indsatsområde omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, nr. 1-3, er der i dette bilag oplistet en række indsatser til projekter, som kan modtage tilskud. Listen er ikke udtømmende.

Indsatsområde Indsatser
Forebygge fysisk nedslidning

Indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, som kan være at:

 • Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande, forflytning af borger/patienter.
 • Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige gentagne bevægelser nedbringes.
 • Styrke vidensniveauet og færdighederne i at planlægge og tilrettelægge arbejdet, med fokus på at understøtte medarbejdernes sundhed gennem udførelsen af deres arbejde.
 • Styrke virksomhedens viden og evner til at skabe rammerne for en god forebyggelseskultur.
 

Indsatser, som forebygger udsættelse for støv, kemiske påvirkninger og eksem fra vådt arbejde, som kan være hjælp til:

 • Kortlægning af kilder til farligt støv/kemi og niveauer for udsættelse.
 • Prioritering af forebyggelsesindsatser.
 • Opbygning af og styrkelse af en god forebyggelseskultur.
 • Undersøgelse og vurdering af effekter, herunder kombinationseffekter, af arbejdsmiljømæssig udsættelse.
 • Indsatser for effektiv instruktion og anvendelse af værktøjer i det forebyggende arbejde
 

Indsatser, der bidrager til reduktion af høreskadende støj, som kan være hjælp til:

 • Kortlægning af høreskadende støj.
 • Prioritering af støjproblemer.
 • Udarbejdelse af handlingsplaner.
 • Udarbejdelse af konkrete forslag til støjreduktion.
Forebygge psykisk nedslidning

Indsatser, der forbedrer forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, som kan være:

 • Reduktion og forebyggelse af risikofaktorer:
  • Stor arbejdsmængde og tidspres.
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Arbejdsrelateret vold.
 • Styrke positive faktorer i arbejdet:
  • Indflydelse i arbejdet, oplevelse af kollegial/ledelsesmæssig støtte samt anerkendelse og retfærdighed i arbejdet.
  • Indsatser, der sikrer god balance imellem krav og ressourcer.
Forebygge arbejdsulykker

Indsatser, der forbedrer sikkerheden i arbejdet, som kan være at:

 • Reducere risiko for ulykker ved:
  • Fald og snublen.
  • Fald fra højden.
  • Påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel.
  • At blive ramt af genstande.
 • Styrke sikkerhedskulturen.
 • Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker.
 • Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-ulykker.
Sundhedsfremme i form af fysisk træning, med henblik på at forebygge fysisk nedslidning

Indsatser, der fremmer sundheden i form af fysisk træning, som kan være at:

 • Integrere fysisk træning i arbejdet.
 • Rådgive om, hvilken type af træning, der vil være optimal.
Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske og kemiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

De tekniske hjælpemidler skal kunne understøtte indsatsområdet, som kan være at:

 • Reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk, skub, forflytning af borger/patienter i den daglige arbejdsgang.
 • Reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser som bøjet ryg, knæliggende arbejde eller ensidigt belastende arbejde.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved fald fra højden.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved anvendelse af tekniske hjælpemidler som EL-værktøj, transportmidler, maskiner eller anhugningsgrej.
 • Monitorere eksponeringsniveauer af kemi i luften.

Indhold

Indhold

Henter PDF