Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1203 af 16. nov 2017 om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

I medfør af § 81 c, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, og § 24 a, stk. 1 og 2, i lov om indretning m.v. af visse produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2013, som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter juridiske enheder i form af arbejdsgivere, leverandører, installatører, reparatører, udbydere af tjenesteydelser, projekterende og rådgivere, bygherrer, arbejdsmiljørådgivere, fabrikanter, importører og distributører m.v., som har pligter efter lov om arbejdsmiljø, lov om røgfri miljøer, kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. eller lov om indretning m.v. af visse produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også partsrepræsentanter for de juridiske enheder, der er nævnt i stk. 1.

§ 2. Ved juridiske enheder forstås alle juridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, herunder

  1. en juridisk person (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) eller en filial af en udenlandsk juridisk person, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister,
  2. en fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende, som er registreret i Det centrale Virksomhedsregister, eller
  3. en statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er registreret i Det centrale Virksomhedsregister.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er juridiske enheder, der er fritaget for obligatorisk tilslutning til Digital Post efter Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer, samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

§ 4. Bekendtgørelsen omfatter skriftlig kommunikation fra juridiske enheder til Arbejdstilsynet, når forholdet er omfattet af lov om arbejdsmiljø, lov om røgfri miljøer, kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. eller lov om indretning m.v. af visse produkter. Den skriftlige kommunikation skal være i form af

  1. svar på skriftlig høring om påtænkt afgørelse,
  2. tilbagemelding om efterkommelse af afgørelse, eller
  3. anmodning om forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse.

Stk. 2. Ved skriftlig kommunikation, jf. stk. 1, forstås afsendelse og modtagelse af alle relevante meddelelser, dokumenter m.v.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Skriftlig kommunikation fra juridiske enheder til Arbejdstilsynet om forhold omfattet af § 4, skal ske digitalt gennem den af Arbejdstilsynet anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Virk.dk, med mindre den juridiske enhed er fritaget for obligatorisk tilslutning til Digital Post, jf. § 3.

Digital signatur

§ 6. Den digitale kommunikation efter § 5 skal være forsynet med den offentlige digitale signatur NemID.

§ 7. Den digitale kommunikation efter § 5, som er forsynet med den digitale signatur efter § 6, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor den er tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Den digitale kommunikation efter § 5, som er forsynet med den digitale signatur efter § 6, anses for at være afsendt af den angivne afsender.

§ 8. Skriftlig kommunikation fra juridiske enheder til Arbejdstilsynet om forhold omfattet af § 4 anses ikke for modtaget i Arbejdstilsynet,

  1. hvis den juridiske enhed har indsendt den skriftlige kommunikation på anden måde end beskrevet i § 5, eller
  2. hvis den juridiske enhed har undladt at anvende digital signatur, jf. § 6.

§ 9. Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde behandle en skriftlig kommunikation modtaget på anden måde end beskrevet i § 5.

§ 10. Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde behandle en skriftlig kommunikation, der er modtaget digitalt i henhold til § 5, selv om den ikke er forsynet med digital signatur, som beskrevet i § 6.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forhold til skriftlige høringer og afgørelser, som Arbejdstilsynet afsender efter den 1. januar 2018.

Arbejdstilsynet, den 16. november 2017

Søren Kryhlmand / Anette Lerche

Indhold

Indhold

Henter PDF