Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb i sager om arbejdsskader

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 580 af den 30. maj 2024 om omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb i sager om arbejdsskader

I medfør af § 15, stk. 7, og § 27, stk. 4, 5. pkt., i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, som ændret ved lov nr. 1541 af 12. december 2023, og § 43, stk. 2, 2. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Kapitel 1 Indledning

§ 1. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring offentliggør beskæftigelsesministeren årligt inden udgangen af oktober måned faktorerne for omsætning af løbende erstatning efter lov om arbejdsskadesikring til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år (omsætningsåret). Faktorerne offentliggøres i en vejledning om omsætning af løbende erstatning og permanente fremtidige behandlingsudgifter til kapitalbeløb i sager om arbejdsskader (kapitaliseringsvejledningen).

Kapitel 2 Erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

§ 2. En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

§ 3. En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 4. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed i året to år før omsætningsåret kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer i året to år før omsætningsåret.
 2. En rentefod, fastsat som et simpelt gennemsnit af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer i perioden 6 år før omsætningsåret til to år før omsætningsåret. Der anvendes årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
 3. En beskatning af kapitalafkast, fastsat som summen af satserne for bundskatten, jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat og den landsgennemsnitlige kirkeskat i året før omsætningsåret.
 4. En beskatning af løbende erstatning, fastsat som summen af satserne for bundskatten, jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat og den landsgennemsnitlige kirkeskat i året før omsætningsåret.
 5. En årlig løntalsregulering af løbende erstatning, fastsat som et simpelt gennemsnit af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, i perioden 4 år før omsætningsåret til og med omsætningsåret.

Stk. 2. For hvert år i det 5-årige glidende gennemsnit, jf. stk. 1, nr. 2 og 5, anvendes data for forudsætningen, der er fastsat på det tidspunkt, hvor forudsætningen første gang indgår i det 5-årige glidende gennemsnit.

Stk. 3. Sker der efterfølgende revisioner af data for forudsætninger, jf. stk. 1, nr. 1-5, anvendes de oprindeligt fastsatte data for forudsætningerne.

§ 5. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne mellem faktoren for den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 4, nr. 4.

Stk. 2. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 4, nr. 4. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020

§ 6. En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

§ 7. En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 8. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
 2. En rentefod, fastsat som et simpelt gennemsnit af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer i perioden 6 år før omsætningsåret til to år før omsætningsåret. Der anvendes årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
 3. En beskatning af kapitalafkast, fastsat som summen af satserne for bundskatten, jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat og den landsgennemsnitlige kirkeskat i året før omsætningsåret.
 4. En beskatning af løbende erstatning, fastsat som summen af satserne for bundskatten, jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat og den landsgennemsnitlige kirkeskat i året før omsætningsåret.
 5. En årlig løntalsregulering af løbende erstatning, fastsat som et simpelt gennemsnit af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, i perioden 4 år før omsætningsåret til og med omsætningsåret.

Stk. 2. For hvert år i det 5-årige glidende gennemsnit, jf. stk. 1, nr. 2 og 5, anvendes data for forudsætningen, der er fastsat på det tidspunkt, hvor forudsætningen første gang indgår i det 5-årige glidende gennemsnit.

Stk. 3. Sker der efterfølgende revisioner af data for forudsætninger, jf. stk. 1, nr. 2-5, anvendes de oprindeligt fastsatte data for forudsætningerne.

§ 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne mellem faktoren for den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 8, nr. 4.

Stk. 2. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 8, nr. 4. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. juli 2007 til 31. december 2010

§ 10. En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

§ 11. En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 12. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
 2. En rentefod på 5,25 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de af Nationalbanken opgjorte årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2004 til 2008.
 3. En beskatning af kapitalafkast på 38,59 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2009 for bundskatten (5,04 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,82 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,73 pct.).
 4. En beskatning af løbende ydelse på 41,59 pct., fastsat som gennemsnittet af henholdsvis summen af satserne for bundskatten (5,04 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,82 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,73 pct.) og summen af satserne for bundskatten (5,04 pct.) og mellemskatten (6,0 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,82 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,73 pct.).
 5. En løntalsregulering af løbende erstatning på 3,12 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2006 til 2010.

§ 13. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer for erstatning for tab af erhvervsevne mellem faktoren for den højeste alder angivet i kapitaliseringsvejledningens tabel med faktorer for erstatningsophøret svarende til den laveste folkepensionsalder og en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 12, nr. 4.

Stk. 2. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med en faktor fastsat efter principperne for beskatning, jf. § 12, nr. 4. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Ulykker indtrådt i perioden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. januar 2005 til 30. juni 2007

§ 14. En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

§ 15. En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 16. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske ulykkesgrundlag U74.
 2. En grundlagsrente på 10 pct. p.a. som fastsat i det tekniske ulykkesgrundlag U74,10%.

Ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader indtrådt i perioden 1. april 1978 til 31. december 2003 og erhvervssygdomme anmeldt i perioden 1. april 1978 til 31. december 2004

§ 17. En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 32 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

§ 18. En løbende erstatning for tab af forsørger, tilkendt efter § 36, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den relevante faktor, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 19. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske ulykkesgrundlag U74.
 2. En grundlagsrente på 10 pct. p.a. som fastsat i det tekniske ulykkesgrundlag U74,10%.

§ 20. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 65. år, skal kapitalbeløbet forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige erstatning med den faktor i tabellen for værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 65. år i kapitaliseringsvejledningen, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 67. år, skal kapitalbeløbet forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige erstatning med den faktor i tabellen for værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 67. år i kapitaliseringsvejledningen, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 3. Tabellen for værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 67. år anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om løbende erstatning for tab af forsørger, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

Kapitel 3 Erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler

§ 21. Erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, beregnes som et engangsbeløb ved at gange den forventede gennemsnitlige årlige udgift til helbredelse, optræning og hjælpemidler med den relevante faktor, som står ud for den tilskadekomnes alder på afgørelsestidspunktet i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 2. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i den relevante tabel i kapitaliseringsvejledningen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer for erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

§ 22. Faktorerne for omsætning af fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler til engangsbeløb fastsættes på grundlag af følgende forudsætninger:

 1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed i året to år før omsætningsåret kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer i året to år før omsætningsåret.
 2. En rentefod, fastsat som et simpelt gennemsnit af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer i perioden 6 år før omsætningsåret til to år før omsætningsåret. Der anvendes årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
 3. En beskatning af kapitalafkast, fastsat som summen af satserne for bundskatten, jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat og den landsgennemsnitlige kirkeskat i året før omsætningsåret.
 4. En årlig løntalsregulering af den forventede gennemsnitlige årlige udgift, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, baseret på et 5-årigt gennemsnit.

Stk. 2. For hvert år i det 5-årige glidende gennemsnit, jf. stk. 1, nr. 2 og 4, anvendes data for forudsætningen, der er fastsat på det tidspunkt, hvor forudsætningen første gang indgår i det 5-årige glidende gennemsnit.

Stk. 3. Sker der efterfølgende revisioner af data for forudsætninger, jf. stk. 1, nr. 1-4 , anvendes de oprindeligt fastsatte data for forudsætningerne.

Kapitel 4 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring offentliggør beskæftigelsesministeren faktorerne for omsætning af løbende erstatning efter lov om arbejdsskadesikring til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. juli 2024 til 31. december 2024. Faktorerne offentliggøres i kapitaliseringsvejledningen.

Stk. 3. Fra 1. januar 2030 finder reglerne i §§ 2-5 anvendelse i sager om ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader, der er indtruffet før 1. januar 2021, og erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2021, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Tilskadekomne og efterladte har fra 1. januar 2030 ret til kapitalerstatning beregnet efter tidligere regler, når kapitalerstatningen efter den tidligere lovgivning har en højere værdi end kapitalerstatningen beregnet efter §§ 2-5.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1700 af 15. december 2015 om omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. maj 2024

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Indhold

Indhold

Henter PDF