Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Liste over særlige risici og andre særlige forhold

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø

Særlige risici

 1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser.
 2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
 3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.
 4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
 5. Arbejde, der indebærer fare for drukning.
 6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
 7. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning.
 8. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.
 9. Arbejde i trykkammer.
 10. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer.
 11. Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt.
 12. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.
 13. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der kan indebære en brand- eller eksplosionsfare.
 14. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige.

Andre særlige forhold

 1. Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold i øvrigt.
 2. Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter.
 3. Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer.
 4. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold.
 5. Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige mængder af statisk elektricitet.

Indhold

Indhold

Henter PDF