Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Forebyggende tiltag og generelle forebyggelsesprincipper

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

Forebyggende tiltag

Eksempler på forebyggende tiltag, der kan bidrage til at sikre, at påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige:

 1. Forsvarlig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.
 2. Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet.
 3. Effektivt tilsyn med arbejdets udførelse.
 4. Forsvarlig indretning af arbejdsstedet.
 5. Korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler, som skal være egnede eller tilpassede til arbejdet.
 6. Mulighed for støtte i arbejdet, herunder ledelsesmæssig og kollegial støtte.
 7. Mulighed for indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres.

Generelle forebyggelsesprincipper

Forebyggende tiltag skal iværksættes under hensyn til de generelle forebyggelsesprincipper, der fremgår af artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. De generelle forebyggelsesprincipper er:

 1. Forhindring af risici.
 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.
 3. Bekæmpelse af risici ved kilden.
 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.
 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling.
 6. Udskiftning af det, der er farligt, med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.
 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.
 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.
 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Indhold

Indhold

Henter PDF