G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (Ikraftholdelsesbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (Ikraftholdelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 611 af 18. december 1985, der trådte i kraft den 1. januar 1986 - Retsinformation

nr. 1101 af 14. december 1992 - § 30, der trådte i kraft den 31. december 1992 - Retsinformation

nr. 1163 af 16. december 1992 - § 69, der trådte i kraft den 1. januar 1993 - Retsinformation

nr. 1165 af 16. december 1992 § 13, der trådte i kraft den 1. januar 1993 - Retsinformation

nr. 290 af 5. maj 1993 - §19, der trådte i kraft den 15. maj 1993 - Retsinformation

nr. 932 af 17. november 2003 - § 2, der trådte i kraft den 15. december 2003 - Retsinformation

nr. 1141 af 14. november 2005 - § 58, der træder i kraft den 1. januar 2006 - Retsinformation

I henhold til § 89, stk. 2 og 3, samt § 39, stk. 1, nr. 1, § 43, stk. 1, nr. 1-2, § 59, stk. 3 og 4, nr. 2, og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. De nedenfor i § 2 opregnede bestemmelser i de indtil 1. juli 1977 gældende love om henholdsvis almindelig arbejderbeskyttelse (almindelig lov), arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed (handels- og kontorloven) og arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri (landbrugsloven), jfr. lovbekendtgørelser nr. 297, 298 og 299 af 4. juli 1968, som ændret senest ved lov nr. 330 af 19. juni 1974, forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat efter arbejdsmiljøloven. Det samme gælder de i § 3 nævnte regler, der er fastsat med hjemmel i disse love, samt regler, der er holdt i kraft ved § 77 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse.

Stk. 2. De opretholdte lovbestemmelser finder anvendelse inden for samme områder og i samme omfang som hidtil, medmindre andet er angivet i § 2. Bestemmelserne gælder således for arbejde for en arbejdsgiver, bortset fra de arbejdsforhold, som er nævnt i arbejdsmiljølovens § 2, stk. 2. Almindelig lovs § 19, stk. 5, handels- og kontorlovens § 11, stk. 1 og landbrugslovens § 11, stk. 5 og § 19A, stk. 4 gælder dog også for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, og for det arbejde, der er nævnt i arbejdsmiljølovens § 2, stk. 2.

Stk. 3. De opretholdte administrative regler gælder for de områder, for hvilke de er givet, medmindre andet er anført i § 3.

Stk. 4. De opretholdte regler administreres således, at der inden for disse bestemmelsers rammer tages hensyn til arbejdsmiljølovens krav om sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige arbejdsforhold, jfr. f.eks. bestemmelserne i arbejdsmiljølovens §§ 38, 42 og 45.

Stk. 5. De hidtidige regler om børns og unge menneskers arbejde opretholdes med de ændringer, der følger af, at lavalderen ved arbejdsmiljølovens § 59, stk. 1, er sat op til 15 år.

Lovbestemmelser

§ 2. Følgende lovbestemmelser opretholdes:

1. Af lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971, lov nr. 153 af 31. marts 1973 og lov nr. 330 af 19. juni 1974:

 • § 15, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3,
 • § 19, stk.5,
 • § 54, stk. 2, 3. pkt.

2. Ophævet

3. Af lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 298 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og lov nr. 153 af 31. marts 1973:

 • § 11, stk. 1, dog kun for så vidt angår henvisningen til almindelig lovs § 19, stk. 5,
 • § 25, jfr. almindelig lovs § 54, stk. 2, 3. pkt.

4. Af lov om arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri, jfr. lovbekendtgørelse nr. 299 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og lov nr. 153 af 31. marts 1973:

 • § 7, stk. 2, 1. pkt.,
 • § 8, stk. 2,
 • § 10, stk. 1,
 • § 11, stk. 5,
 • § 19A, stk. 4,
 • § 22, 1. pkt., for så vidt angår arbejde inden for landbrug, der udføres af unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand.
 • § 24, jfr. almindelig lovs § 54, stk. 2, 3. pkt.

Administrative regler

§ 3. Følgende administrative regler forbliver i kraft, således som de var gældende efter arbejderbeskyttelseslovgivningen, medmindre andet er angivet:

A. Regulativer

 1. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 165 af 26. april 1960 om regulativ om velfærdsforanstaltninger i bygge- og anlægsvirksomhed.
 2. Ophævet
 3. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 407 af 18. november 1965 om regulativ for byggevirksomhed (1. del), bortset fra bilagets afsnit I, nr. 15, jfr. den ovenfor under nr. 2 nævnte bekendtgørelse og afsnit II, Malearbejde pkt. 36 og 37, jfr. bekendtgørelse nr. 463 af 3. august 1982 om erhvervsmæssigt malearbejde.

B. Bekendtgørelser

 1. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 11. december 1935 om indretningen og brugen af transportable beholdere for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 98 af 25. april 1939, nr. 450 af 21. november 1951, nr. 147 af 5. maj 1954, nr. 75 af 19. marts 1959, nr. 73 af 21. marts 1961 og nr. 345 af 27. september 1963.
 2. Ophævet 
 3. Arbejds- og socialministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 9. oktober 1945 af regler for arbejde med organiske opløsningsmidler og produkter indeholdende sådanne i henhold til lov nr. 143 af 29. april 1913, bortset fra § 7, stk. 1, jfr. bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 1979 om arbejdstøj og personlige værnemidler efter lov om arbejdsmiljø.
 4. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 20. november 1947 om indretningen og brugen af mekanisk drevne centrifuger.
 5. Ophævet
 6. Ophævet
 7. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 267 af 19. august 1958 om politiets tilsyn med forlystelsesapparater.
 8. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 164 af 26. april 1960 om regler for jordarbejde.
 9. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 14 af 26. januar 1961 om sikkerhedsforskrifter for mekanisk drevne slibemaskiner og slibeskiver, som ændret ved bekendtgørelse nr. 215 af 20. juni 1961.
 10. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 282 af 8. september 1961 om forbud mod anvendelse af methylclorid (klormethyl) i køleanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 15. december 1962.
 11. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige forestillinger m.v., for så vidt angår unge under 15 år, jfr. arbejdsmiljølovens § 59, stk. 4, nr. 2, bortset fra §§ 2 og 4.
 12. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 318 af 2. november 1964 om lægers anmeldelse af erhvervssygdomme, som ændret ved bekendtgørelse nr. 293 af 2. august 1966, nr. 184 af 13. april 1971 og nr. 97 af 5. marts 1974.
 13. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 30. september 1965 om regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v.
 14. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 11. oktober 1965 om indretningen og brugen af mekanisk drevne excenterpresser o.lign.
 15. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 61 af 23. februar 1966 om styrtsikre førerhuse og beskyttelsesbøjler til traktorer m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 406 af 8. august 1975 om traktorer (nr. 27).
 16. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 12. februar 1969 om unge menneskers farlige arbejde. Bekendtgørelsen er fra den 1. juli 1977 udvidet til også at gælde beskæftigelse af unge inden for handels- og kontorvirksomhed samt beskæftigelse af fremmede unge inden for landbrug, skovbrug og gartneri, jfr. arbejdsmiljølovens § 59, stk. 3.
 17. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 80 af 13. marts 1969 om børns og unge menneskers farlige arbejde inden for landbrug, skovbrug og gartneri, for så vidt angår arbejde inden for landbrug, der udføres af unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand. For beskæftigelse af unge i fremmed virksomhed inden for landbrug, skovbrug og gartneri gælder bekendtgørelsen kun i det omfang, det pågældende maskineri m.v. ikke er omfattet af arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 12. februar 1969 om unge menneskers farlige arbejde, som anført under nr. 1 c, og med den ændring, at mindstealderen i øvrigt forhøjes til 16 år ved ulykkesfarer og til 18 år ved sundhedsfarer, jfr. arbejdsmiljølovens § 59, stk. 3.
 18. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 306 af 10. juni 1969 om registre for personer under 16 år.
 19. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 194 af 1. maj 1970 om styrtsikre førerhuse og beskyttelsesbøjler (førerværn) til visse selvkørende motorredskaber.
 20. Ophævet
 21. Ophævet
 22. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 22. december 1971 om trykbeholdere m.v. på landjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 9 af 13. januar 1984.
 23. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 53 af 29. februar 1972 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling.
 24. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 236 af 2. maj 1973 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til arbejdstilsynet.
 25. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 67 af 8. februar 1974 om forbud mod anvendelse af visse klæbemidler ved bygningsarbejde på midlertidig arbejdsplads.
 26. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 183 af 15. maj 1975 om forbud mod anvendelse af visse cadmiumholdige loddemidler.
 27. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 406 af 8. august 1975 om traktorer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 578 af 18. december 1980 og nr. 102 af 7. marts 1983.
 28. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 475 af 18. september 1975 om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.
 29. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør.
 30. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 260 af 18. maj 1976 om landets inddeling i arbejdstilsynskredse.
 31. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 om kranførercertifikat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 575 af 29. november 1976 og nr. 121 af 21. marts 1979.
 32. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 129 af 25. marts 1977 om EF-direktiver om certificering og mærkning af ståltove, lænkekæder og kroge.

C. Cirkulærer

 1. Socialministeriets cirkulære af 12. december 1957 om samarbejde mellem vandbygningsvæsenet og arbejdstilsynet.
 2. Socialministeriets cirkulære af 19. marts 1958 om samarbejde mellem veterinærmyndighederne og arbejdstilsynet.
 3. Socialministeriets cirkulære af 26. juli 1958 om samarbejde mellem elektricitetsrådet og arbejdstilsynet.
 4. Socialministeriets cirkulære af 19. august 1958 om samarbejde mellem politiet og arbejdstilsynet.
 5. Socialministeriets cirkulære af 5. maj 1961 om samarbejde mellem de stedlige bygningsmyndigheder og arbejdstilsynet, specielt med henblik på byggepladser og jordarbejder.
 6. Socialministeriets cirkulære af 27. oktober 1961 om samarbejde mellem statskontrollen med mejeriprodukter og æg m.m. og arbejdstilsynet.
 7. Arbejdsministeriets cirkulære af 3. maj 1963 om samarbejde mellem arbejdstilsynet og skolemyndighederne om gennemførelse af arbejderbeskyttelseslovgivningen.
 8. Arbejdsministeriets cirkulære af 22. januar 1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige forestillinger m.v., for så vidt angår unge under 15 år, jfr. arbejdsmiljølovens § 59, stk. 4, nr. 2, bortset fra bemærkningerne til § 2, jfr. ovenfor under § 3B, nr. 11.
 9. Arbejdsministeriets cirkulære af 26. november 1964 om samarbejde mellem embedslægerne (kredslægerne) og arbejdstilsynet.
 10. Arbejdsministeriets cirkulære af 26. november 1964 om samarbejde mellem sundhedsstyrelsen og arbejdstilsynet.
 11. Arbejdsministeriets cirkulære af 26. november 1964 om samarbejde mellem sundhedsstyrelsen og arbejdstilsynet om arbejderbeskyttelseslovgivningens overholdelse i apoteker.
 12. Arbejdsministeriets cirkulære af 18. juli 1970 om samarbejde mellem boligtilsynet og arbejdstilsynet.
 13. Arbejdsministeriets cirkulære af 18. september 1974 om arbejdstilsynets medvirken ved administrationen af miljøbeskyttelseslovgivningen.
 14. Arbejdsministeriets cirkulære af 26. juni 1975 om samarbejde mellem fiskeriministeriets industritilsyn og arbejdstilsynet.

D. Forskrifter givet af direktøren for arbejdstilsynet

(Forskrifterne er ikke optaget i Lovtidende, jfr. kgl. anordning af 7. januar 1975).

 1. Ophævet
 2. Ophævet 
 3. Ophævet
 4. Ophævet
 5. Forskrifter for indretning af og arbejde i brønde og tunneler til fjernvarmeanlæg o.l. (1974 - Publ. nr. 47).
 6. Ophævet
 7. Ophævet 
 8. Ophævet
 9. Ophævet
 10. Ophævet
 11. Ophævet
 12. Ophævet
 13. Forskrifter for indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør (1975 - Publ. nr. 59).
 14. Ophævet
 15. Ophævet
 16. Ophævet

E. Anvisninger og meddelelser givet af direktøren for arbejdstilsynet

Anvisninger vedrørende opfyldelse af bestemmelser i arbejderbeskyttelseslovene og meddelelser, der indeholder generelle påbud efter disse love, forbliver i kraft i det omfang, de angår krav i regler, der er videreført i arbejdsmiljøloven eller opretholdt ved denne bekendtgørelse. De ophæves af direktøren for arbejdstilsynet.

Klageadgang

§ 4. Tilsynskredsenes afgørelser i henhold til regler, der forbliver i kraft i medfør af §§ 2 og 3, kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Dette gælder dog ikke for påbud, som arbejdstilsynet har skønnet det nødvendigt at afgive for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Straf

§ 5. Overtrædelse af de i §§ 2 og 3, litra A, B og D nævnte bestemmelser straffes efter arbejdsmiljølovens § 89, stk. 3. Hvor der ved denne bekendtgørelse tillægges opretholdte bestemmelser gyldighed inden for et videre område end hidtil, straffes overtrædelse med bøde eller hæfte, jfr. lovens § 84. Arbejdsmiljølovens § 83 og §§ 85-87 finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 392 af 8. august 1983 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (Ikraftholdelsesbekendtgørelsen).

Stk. 3. Før denne bekendtgørelses ikrafttræden er følgende regler, der var opretholdt ved den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, ophævet:

Under § 2, nr. 1, almindelig lov:

a) § 13, nr. 20, § 16, stk. 4 og 6, § 26, stk. 1 og § 27, jfr. bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse.

b) § 43, stk. 1, nr. 2, 4-5 og 7, jfr. bekendtgørelse nr. 465 af 25.oktober 1985 om unges aften- og natarbejde.

Under § 2, nr. 3, handels- og kontorloven:

a) § 7, nr. 19, § 8, stk. 4 og 6, jfr. bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli1983 om arbejdets udførelse.

b) § 11, stk. 1, for så vidt angår henvisningen til ophævede bestemmelser i almindelig lov, jfr. ovenfor under § 2, nr. 1, a.

c) § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, jfr. bekendtgørelse nr. 465 af 25. oktober1985 om unges aften- og natarbejde.

Under § 2, nr. 4, landbrugsloven:

a) § 8, stk. 4 og 6 og § 19, jfr. bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse.

b) Anvendelsen af almindelig lovs § 13, nr. 20, jfr. ovenfor under § 2,nr. 1, a.

Under § 3, B. Bekendtgørelser:

 1. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 88 af 27. februar 1974 om gebyr for arbejdstilsynets stemplingskontrol af certifikatmateriale til fabrikation af dampkedler, trykbeholdere m.v., arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 89 af 27. februar 1974 om gebyrer for visse af arbejdstilsynets undersøgelser af dampkedler på landjorden og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 434 af 22. august 1974 om gebyr for arbejdstilsynets besigtigelser og trykprøver af trykbeholdere (Kogekedler, gastanke, ammoniaktanke m.v.), jfr. bekendtgørelse nr. 517af 9. oktober 1984 om gebyr for arbejdstilsynets kontrol med dampkedler og trykbeholdere.
 2. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 91 af 27. februar 1974 om gebyr for faldprøver ved mekanisk drevne elevatorer, jfr. bekendtgørelse nr.516 af 9. oktober 1984 om gebyr for arbejdstilsynets besigtigelser og afprøvninger af elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove o.l.

Stk. 4. Fra ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse ophæves følgende regler:

Under § 2, nr. 1, almindelig lov:

 • § 6, stk. 3,
 • § 16, stk. 3 og 5,
 • § 17, stk. 1,
 • § 18, stk. 1, 2. led og stk. 2, § 27A, stk. 1 og 2,
 • § 41, stk. 3,
 • § 45, stk. 3,
 • § 47, stk. 1, 2. pkt.,
 • § 57, stk. 2.

Under § 2, nr. 3, handels- og kontorloven:

 • § 5, stk. 3,
 • § 8, stk. 3 og 5,
 • § 9, stk. 1, 1. pkt.,
 • § 10, stk. 1, 2. led og stk. 2,
 • § 22, stk. 4,
 • § 25, for så vidt angår dennes henvisning til almindelig lovs § 47, stk.1, 2. pkt. og § 57, stk. 2.

Under § 2, nr. 4, landbrugsloven:

 • § 5, stk. 3,
 • § 8, stk. 3 og 5,
 • § 9, stk. 1,
 • § 10, stk. 2,
 • § 19A, stk. 1 og 2,
 • § 24, for så vidt angår dennes henvisning til almindelig lovs § 47, stk.1, 2. pkt. og § 57, stk. 2.
 • Anvendelsen af almindelig lovs § 45, stk. 3.

Under § 3, B. Bekendtgørelser:

 1. Arbejds- og socialministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 29. september1941 af regler for arbejde med giftige, ætsende og lignende sundhedsfarlige stoffer i henhold til lov nr. 143 af 29. april 1913.
 2. Arbejds- og socialministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 4. oktober1945 om indretningen og brugen af apparater til smeltesvejsning.
 3. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 26. januar 1963 om regler for arbejde med blyholdig emalje.
 4. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige forestillinger m.v. § 2.
 5. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 4. november 1970 om arbejde på elektriske lavspændingsanlæg under spænding.
 6. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 474 af 4. december 1970 om lægeundersøgelse af personer under 18 år.

Under § 3, C. Cirkulærer:

 1. Socialministeriets cirkulære af 4. juni 1959 om samarbejde mellem de offentlige arbejdsanvisningskontorer og arbejdstilsynet.
 2. Arbejdsministeriets cirkulære af 22. januar 1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige forestillinger m.v., for så vidt angår bemærkningerne til § 2 i den ovenfor under § 3, B, nr. 4,nævnte bekendtgørelse.

Arbejdsministeriet, den 18. december 1985

Grethe Fenger Møller / Henrik Grove

Indhold

Indhold

Henter PDF