Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsregnskaber

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1272 af 28. okt 2016 om revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsregnskaber

I medfør af § 14, stk. 5, i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsættes:

Kapitel 1 Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse anvendes på revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsregnskaber vedrørende opgavevaretagelse efter § 2 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kapitel 2 Den eksterne revision

§ 2. Årsregnskabet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen omfatter også forvaltningsrevision, men ikke årsberetningen og eventuelle supplerende beretninger, som indgår i årsregnskabet. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i årsberetningen og eventuelle supplerende beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedet Erhvervssikring udpeger revisor.

Stk. 3. Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller aflæggelse af årsregnskabet.

Stk. 4. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af sager, jf. stk. 3, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Med henblik på deltagelse i bestyrelsesmøder, jf. stk. 3 og 4, modtager revisor dagsorden for bestyrelsesmøder. Bilag til dagsordenen sendes kun til revisor, når denne ønsker det.

§ 3. Den eksterne revision udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Revisionen efterprøver i årets løb om den administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter tillige Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings it-systemer.

Stk. 3. Revisionen tilrettelægges under hensyn til dens betydning for statslige myndigheders styring og kontrol.

Stk. 4. Tilrettelæggelsen af revisionen, herunder forvaltningsrevision, sker med udgangspunkt i en samlet årlig revisionsplan og drøftes med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Revisionsplanerne skal sikre, at alle væsentlige og risikofyldte områder revideres hvert år, og at øvrige områder revideres med en frekvens og et omfang, der fastsættes ud fra væsentlighed og risiko. Revisionsplanen skal være udmeldt forud for regnskabsåret, hvor revisionen foretages. I forbindelse med afslutning af revisionen redegøres for eventuelle afvigelser til planen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet kan forlange revision på et eller flere af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsområder. Sagsområderne meldes ud på forhånd og indgår i revisionsplanen for den samlede årlige revision.

Forvaltningsrevision

§ 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansvaret for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administreres hensigtsmæssigt, jf. § 7, stk. 4, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Forvaltningsrevision gennemføres som en løbende forvaltningsrevision samtidigt med den finansielle revision.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, foretages en undersøgelse af, hvorvidt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har god økonomistyring. Revisionen udføres med udgangspunkt i de mål, som bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har meldt ud og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opnåede resultater.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan beslutte at iværksætte udvidet forvaltningsrevision, herunder iværksætte større undersøgelser. Formål, emne og omfang fastsættes af revisionen efter aftale med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Årsregnskab

§ 5. Ved den afsluttende revision påses det,

 1. at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med § 13 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
 2. at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og
 3. at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den eksterne revisions protokol

§ 6. Til brug for bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal den eksterne revision føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilføjelse forelægges revisionschefen for den interne revision, hvis en sådan er etableret, og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for den udførte revision samt konklusionen herpå, herunder om omfanget og resultater.

Stk. 3. Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet oplyse om udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver.

Stk. 4. Den eksterne revision skal i tilknytning til oplysningerne om eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver som minimum i protokollatet vedrørende årsregnskabet bekræfte, at forbuddet mod selvrevision efter § 24, stk. 4, 1. pkt., i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) er blevet overholdt. Bekræftelsen skal afgives, selvom der ikke har været udført assistance- eller rådgivningsopgaver.

Stk. 5. Den eksterne revision skal kort redegøre for sin egen habilitet i forhold til revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis den eksterne revision også påtager sig revisionsopgaver for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 7. Det skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet oplyses, hvorvidt ekstern revisor har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 2. Hvis der er oprettet en intern revision, oplyses,

 1. om de opgaver, der fremgår af revisionsaftalen, er udført, og om den interne revision fungerer tilfredsstillende, herunder at den eksterne revision ikke er bekendt med forhold, der enkeltvis eller tilsammen afkræfter, at den interne revision fungerer uafhængigt af den daglige ledelse, og
 2. om den eksterne revision er enig i indholdet af alle den interne revisions protokoltilførsler vedrørende regnskabsåret og, hvis dette ikke er tilfældet, hvori uenigheden består.

Erklæringer

§ 8. I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der afgives erklæring om, hvorvidt Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, herunder

 1. om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har betryggende økonomistyring ved, at ledelsen gennem strategiske valg opstiller både korte og langsigtede målsætninger og resultatkrav for administrationen af aktiviteterne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
 2. om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings samlede system-, data- og driftssikkerheder fungerer betryggende,
 3. om Arbejdsmarkedets Tillægspension følger Arbejdsmarkedets Tillægspensions omkostningsmodel ved administration af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
 4. om de interne kontroller i de konkrete fag- og støttesystemer, herunder opkrævnings- og udbetalingssystemer, sikrer grundlaget for en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte økonomitransaktioner, samt om forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos databehandleren er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, og
 5. om den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller anden offentligretlig lovgivning, herunder om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har betryggende arbejdsgange for at sikre den fornødne dokumentation, bogføring og kontrol af afgørelser.

Kapitel 3 Omkostninger afholdt af Arbejdsmarkedets Tillægspension til teknisk og administrativ bistand til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

§ 9. Revision af omkostninger, som følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions administrative og teknisk bistand til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. kapitel 4 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, baseres

 1. på den rapportering, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse modtager fra Arbejdsmarkedets Tillægspension om serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for administrationen af ydelser på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsområde i regnskabsåret, og
 2. på en erklæring fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions revision om, hvorvidt Arbejdsmarkedets Tillægspension har et betryggende økonomistyringssystem.

Kapitel 4 Intern revision

§ 10. Hvis bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beslutter, at der skal oprettes intern revision, skal revisionschefen

 1. have en teoretisk uddannelse svarende til, hvad der kræves for at blive statsautoriseret eller registreret revisor og
 2. ved ansættelsen have deltaget i praktisk revisionsarbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. Revisionschefen og medarbejderne i den interne revision må ikke deltage i andet arbejde i virksomheden end revision.

Stk. 3. Intern revision må ikke påtage sig opgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om den interne revisions uafhængighed.

Stk. 4. Intern revision må alene påtage sig arbejdsopgaver, som den har tilstrækkelig kompetence til at udføre.

Stk. 5. De opgaver, som Intern revision udfører, må ikke bevirke, at revisionschefen kommer i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen eller ansatte i den interne revision har udarbejdet grundlaget for.

Stk. 6. Intern revision skal udføre revisionsarbejdet i henhold til en revisionsaftale mellem den eksterne revision og revisionschefen.

Stk. 7. Revisionsaftalen skal indeholde

 1. en overordnet beskrivelse af, hvilke revisionsopgaver der skal udføres, og hvilke af disse opgaver der påhviler henholdsvis den eksterne revision og den interne revision,
 2. retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne revision og den interne revision, herunder for det arbejde, som den eksterne revision skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne revisions arbejde, og
 3. en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem den interne og eksterne revision om den udførte revision.

Den interne revisions protokol

§ 11. Til brug for bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal den interne revision føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den revision, der er udført i løbet af året, og som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. I den interne revisions protokollat vedrørende årsrapporten skal der redegøres for den udførte revision, herunder hvorledes den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusionen herpå. I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten skal den interne revision opsummere alle bemærkninger, som revisionen har fremført over for bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår, samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende den foregående årsrapport. Hvis revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, skal dette oplyses.

Stk. 3. Revisionschefen skal som minimum i protokollatet vedrørende årsrapporten i et særskilt afsnit bekræfte, at revisionschefen ikke er kommet i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen eller ansatte i den interne revision har udarbejdet grundlaget for, jf. § 10, stk. 5.

Stk. 4. I protokollatet vedrørende årsrapporten skal det oplyses, om den interne revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5. Den interne revision skal kort redegøre for sin egen habilitet i forhold til revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis den interne revision også varetager revisionsopgaver for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 5 Revisionspåtegningen

§ 12. Den eksterne revisions påtegning på årsregnskabet skal afgives efter bestemmelserne i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

§ 13. Er der oprettet en intern revision, skal revisionschefen afgive en påtegning på årsregnskabet, hvoraf det skal fremgå, at den interne revision er udført i henhold til revisionsaftalen, jf. § 10, stk. 6.

Stk. 2. Påtegningen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte revision, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusion herpå. Det skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end årsregnskabet. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Kapitel 6 Revisionens adgang til oplysninger m.v.

§ 14. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kapitel 7 Revisionens meddelelser

§ 15. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration, påhviler det revisor straks at give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring meddelelse derom.

Stk. 2. Revisor skal påse, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 3 uger giver Beskæftigelsesministeriet meddelelse, jf stk. 1. Opfylder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke sin meddelelsespligt, har revisor pligt til at orientere Beskæftigelsesministeriet om forhold efter stk. 1. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Kapitel 8 Rigsrevisors regnskabsgennemgang

§ 16. Rigsrevisor kan udføre regnskabsgennemgang på de områder, der er nævnt i § 1 i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 4 og 6 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Rigsrevisor kan af offentlige myndigheder, herunder Beskæftigelsesministeriet, samt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forlange alle oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af rigsrevisors hverv, jf. § 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Rigsrevisor kan til enhver tid foretage den i stk. 1 nævnte regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes, jf. § 13 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Rigsrevisionen påser ved sin gennemgang navnlig, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkår for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er opfyldt, og at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser. Desuden påser Rigsrevisionen, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af midlerne.

Stk. 5. Det revisionsmæssige ansvar for de it-systemer og den databehandling, som foretages af Statens It eller andre statslige myndigheder på vegne af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, påhviler Rigsrevisionen.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings revisor skal i fornødent omfang stå til rådighed for Rigsrevisionen.

Kapitel 9 Tilsyn

§ 17. Det reviderede og godkendte årsregnskab, inkl. ledelsesberetning, udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabets revision og forvaltningsrevision, beretningen til tilsynet samt Ankestyrelsens redegørelse sendes til beskæftigelsesministeren snarest muligt efter bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionsprotokol også vedlægges.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren skal senest 1. oktober samme år, som materialet jf. stk. 1 modtages, redegøre for, hvorvidt materialet giver anledning til forhold, som tilsynet vil følge nærmere samt eventuelt redegøre for fortolkning af gældende lov og regler, hvis dette skønnes påkrævet for den videre administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ministerens redegørelse sendes til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings direktør.

Kapitel 10 Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2016 og har virkning for revisionen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskab fra og med 1. juli 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. oktober 2016

Jørn Neergaard Larsen / Nanna Møller

Indhold

Indhold

Henter PDF