Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oplysninger til brug for anmeldelse af stoffer og materialer, jf. § 5

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

Punkt 1 - 8 angiver de oplysninger, der skal indgives i en anmeldelse. Oplysningerne skal være præcise og aktuelle. Der skal foreligge underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen.

Oplysningerne om sammensætning skal være præcise, entydige og fuldstændige. Oplysningerne om sammensætningen i leverandørens sikkerhedsdatablad vil normalt ikke være tilstrækkelige. Oplysninger om anvendelse og mængder og øvrige oplysninger skal ligeledes være præcise. Alle oplysninger skal have en sådan kvalitet, at de kan tjene til vurdering af det anmeldte stofs eller materiales klassificering samt risici ved anvendelse, og til brug for vurdering af bl.a. udbredelsen af kemiske stoffer og materialer og af substitutionsmuligheder.

Vedrørende punkt 3 bemærkes, at indholdsstoffer skal oplyses med entydigt kemisk navn og CAS-nr., når de indgår med mindst:

a) 0,1 % for stoffer klassificeret efter reglerne i CLP-forordningen som

  • akut toksicitet kategori 1, 2 og 3,
  • carcinogenicitet kategori, 1A og 1B,
  • kimcellemutagenicitet kategori 1A og 1B,
  • reproduktionstoksicitet kategori 1A og 1B

b) 1 % for alle andre stoffer.

Uanset a) og b) gælder følgende dog altid:

  • Stoffer tilsat på grund af deres konserverende virkning skal oplyses uanset koncentration.
  • Hvis der i bilag VI i CLP-forordningen er angivet en lavere grænse end ovenstående for det pågældende indholdsstof, eller materialet er omfattet af de særlige mærkningsregler i bilag II i CLP-forordningen med en lavere procentgrænse, er disse grænser gældende for, hvornår indholdsstofferne skal oplyses.
  • Hvis et stof ved en lavere grænse end ovenstående kan udløse krav om sikkerhedsdatablad efter art. 31 i REACH-forordningen, er disse grænser gældende for, hvornår indholdsstofferne skal oplyses.

Materialer fremstillet ved simpel blanding eller fortynding til intern brug i virksomheden er ikke omfattet af anmeldepligten.

For hvert stof og materiale, som er anmeldepligtigt, skal der gives følgende oplysninger:

1. Oplysninger om anmelderfirma

1.1. Firmanavn og adresse

1.2. CVR-nr.

1.3. Kontaktperson

1.4. Om anmelderen selv er producent af stoffet eller materialet, om der er tale om import fra Fællesskabets toldområde eller import fra et tredjeland uden for Fællesskabets toldområde, og om anmelderen har givet stoffet eller materialet nyt handelsnavn,

1.5. Leverandørens og eventuelt producentens navn og adresse ved import eller skift af handelsnavn.

2. Oplysninger om stoffet eller materialet

2.1. Handelsnavn

2.2. Andre betegnelser (fx synonymer eller handelsnavn for enkeltvarer i rammeanmeldelser).

2.3. Oprindeligt handelsnavn ved skift af handelsnavn.

3. Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning

3.1. Entydigt kemisk navn og CAS-nr. for indgående stoffer

3.2. Handelsnavn, evt. PR-nr., sammensætning og producent for indgående materialer (råvarer)

3.3. Procentisk indhold af indgående stoffer og/eller materialer.

En sammenhørende gruppe materialer kan anmeldes under et i en rammeanmeldelse, hvis de enkelte materialer indbyrdes kun adskiller sig ved alternative indholdskomponenter. Procentisk indhold kan eventuelt angives med mindre variationer begrundet i produktionstekniske forhold. Rammeanmeldelser kan kun indgives, hvis enkeltmaterialerne i rammen har samme faremærkning, anvendelsesområde, evt. kodenummer og har samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

4. Oplysninger om stoffets eller materialets anvendelse

4.1. Stoffets eller materialets tekniske funktion (gerne funktionskoder)

4.2. Brancher hvori stoffet/materialet tænkes anvendt (gerne branchekoder)

5. Mængdeoplysninger for stoffet eller materialet

5.1. Fremstillet eller importeret mængde pr. år

5.2. Denne mængde fordelt på det danske marked, eksport eller brug i egen virksomhed

6. Oplysninger om stoffets eller materialets klassificering/mærkning

6.1. Faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger efter Miljøministeriets regler eller fareklasser, farekategorier, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger efter CLP-forordningen.

7. Andre oplysninger om stoffet eller materialet

7.1. Tilstandsform ved 20 °C.

7.2. Angivelse af, om produktet indeholder teknisk fremstillede nanomaterialer.

8. Oplysninger vedrørende fortrolighed

8.1. Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige, med begrundelse herfor.

Oplysningerne behandles fortroligt efter gældende regler.

Indhold

Indhold

Henter PDF