Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2023 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2022 om takster for administration pr. 1. januar 2023 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med social- og ældreministeren fastsættes:

Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration

§ 1. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, sker efter følgende takster:

  1. Ulykkestilfælde: 11.860 kr.
  2. Erhvervssygdomme: 5.420 kr.
  3. Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.420 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§ 2. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2023 eller senere udgør 10.300 kr. pr. delafgørelse.

Udtalelser

§ 3. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, sker efter følgende takster:

  1. Udtalelse om erhvervsevnetab: 23.360 kr.
  2. Øvrige udtalelser: 8.960 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikraftræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2273 af 2. december 2021 om takster for administration pr. 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. december 2022

Peter Hummelgaard / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF