G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 2165 af 21. december 2020 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

I medfør af § 7 a, stk. 6, og § 10 d, stk. 1, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 1939 af 15. december 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de sager om overtrædelse af udstationeringsloven, der kan afgøres uden retssag ved vedtagelse af et administrativt bødeforelæg.

§ 2. En sag kan søges afgjort ved administrativt bødeforelæg, hvis overtrædelsen er klar og ukompliceret, og sagen ikke kan forventes at medføre højere straf end bøde.

Stk. 2. Har sagen ikke den fornødne klare og ukomplicerede karakter til, at sagen kan afgøres ved administrativt bødeforelæg, indgiver Arbejdstilsynet i stedet politianmeldelse.

Stk. 3. Arbejdstilsynet indgiver endvidere politianmeldelse, hvis modtageren ikke ved sin vedtagelse accepterer at lade sagen afgøre ved administrativt bødeforelæg.

Sager der kan afgøres ved administrativt bødeforelæg

§ 3. Arbejdstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg til udenlandske virksomheder, som overtræder lovens følgende bestemmelser:

  1. Undlader rettidigt at anmelde oplysninger eller afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 7 a, stk. 1-2 og regler fastsat i medfør af § 7 a, stk. 6, jf. § 10 a, stk. 1, nr. 1.
  2. Undlader at give dokumentation til hvervgiver i henhold til § 7 d, stk. 1, jf. § 10 a, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Administrative bødeforelæg kan anvendes ved ovennævnte overtrædelser, uanset om overtrædelsen er begået af en fysisk person eller af en juridisk person, jf. straffelovens 5. kapitel, jf. § 10 c i lov om udstationering af lønmodtagere.

Retssikkerhedsprincipper

§ 4. Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af et anklageskrift og reglerne i retsplejeloven om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Bødens vedtagelse og betaling m.v.

§ 5. Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.

Stk. 2. Vedtagelse sker ved at underskrive en blanket, der er vedlagt bødeforelægget, og indsende denne til Arbejdstilsynet, eller ved betaling.

Stk. 3. Betaling af bøden kan ske ved indbetaling af beløbet på det oplyste kontonummer.

Stk. 4. Vedtagelse af bøden er ikke betinget af betaling.

§ 6. Når bøden er vedtaget, er bøden tillagt udpantningsret i medfør af § 11 i lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kapitel 2 Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 135 af 31. januar 2017 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2020

Peter Hummelgaard / Eva Jensen

Indhold

Indhold

Henter PDF