Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1482 af 2. december 2016 om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

I medfør af § 34, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister

§ 1. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister dannes af oplysninger fra Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret vedrørende patienter, der har fået stillet en af de i § 2, stk. 1, nævnte diagnoser. Diagnosen skal fremgå af Landsregisteret for Patologi og/eller Landspatientregisteret.

Stk. 2. Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret føres af Sundhedsdatastyrelsen.

Diagnoser

§ 2. Følgende diagnoser udgør grundlaget for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister:

  1. Mesotheliomer (svulster udgået fra cellelag, der beklæder hinder, der kan producere væske), herunder kræft i lungehinden af typen mesotheliom (pleuralt mesotheliom).
  2. Kræft i næse- og bihuler.

Stk. 2. Diagnosen i stk. 1, nr. 1, omfatter personer, som i Landsregisteret for Patologi er anført med vævstypekoder (histologikoder) M 9050-9059 (SNOMED) og med kode 3 for tumors opførsel (ondartet vækst), og/eller personer, som i Landspatientregisteret er anført med mindst en af følgende ICD-10 koder: C45. 0, C45. 1, C45. 2, C45. 7, C45. 9.

Stk. 3. Diagnosen i stk. 1, nr. 2, omfatter personer, som i Landsregisteret for Patologi er anført med lokalisationskoder (topografikoder) T 21000-22010 (SNOMED) og med kode 3 for tumors opførsel (ondartet vækst), og/eller personer, som i Landspatientregisteret står anført med mindst en af følgende ICD-10 koder: C30. 0, C31. 0, C31. 1, C31. 2, C31. 3, C31. 8, C31. 9.

Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får underretning fra Sundhedsdatastyrelsen om patientens CPR-nummer og status (levende/død), diagnose samt diagnosticerende hospital og afdeling, fra de i § 1, stk. 2, nævnte registre.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager oplysningerne digitalt og uden samtykke fra den, som underretningen vedrører.

§ 4. Lægers og tandlægers anmeldelsespligt efter § 34, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven bortfalder ikke som følge af underretning efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og anvendes på data, der modtages i de i § 1, stk. 2, nævnte registre i Sundhedsdatastyrelsen på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 659 af 25. juni 2012 om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede, ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 2. december 2016

Troels Lund Poulsen / Nanna Møller

Indhold

Indhold

Henter PDF