G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2013 om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Hermed bekendtgøres lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 12. december 1986 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

§ 1. Arbejdsskadestyrelsen bemyndiges til, når omstændighederne taler derfor, at genoptage sager om ydelse af invaliditetserstatning i henhold til afsnit 1 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre med henblik på ydelse af en yderligere invaliditetserstatning i henhold til nævnte lov, uanset at den i lovens § 26, stk. 4, fastsatte frist er overskredet.

Stk. 2. Invaliditetsgraden fastsættes dels på grundlag af en lægelig bedømmelse af invaliditetens art og omfang i overensstemmelse med de ved administrationen af reglerne om den lovpligtige ulykkesforsikring fulgte retningslinjer, dels under hensyntagen til, om pågældendes indtjeningsevne må anses for at være forringet som følge af skaden. En forringelse af indtjeningsevnen vil være at anse som en følge af invaliditeten, såfremt det ikke skønnes at være overvejende sandsynligt, at den skyldes andre forhold.

Stk. 3. Såfremt der ved genoptagelse af en sag fastsættes en højere invaliditetsgrad, kan der tillægges en skadelidt en yderligere invaliditetserstatning, jfr. § 3.

Stk. 4. Genoptagelse kan ske såvel på Arbejdsskadestyrelsens initiativ som på begæring af skadelidte.

Stk. 5. Skønner Arbejdsskadestyrelsen senere, at omstændighederne taler for fornyet revision af en invaliditetsfastsættelse, er Arbejdsskadestyrelsen berettiget til på ny at genoptage sagen. Ved sådan revision vil der også kunne ske nedsættelse af den fastsatte invaliditetsgrad, dog kan erstatningen ikke fastsættes lavere end efter den invaliditetsgrad, der sidst var fastsat før denne lovs ikrafttræden.

§ 2. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, hvorved genoptagelse nægtes, kan indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 2. Klagen indgives inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for Ankestyrelsen.

§ 3. Den yderligere invaliditetserstatning, der tillægges en skadelidt, bliver normalt at yde i form af en årlig rente, men Arbejdsskadestyrelsen er dog berettiget til, når omstændighederne taler derfor, at bestemme, at erstatningen kapitaliseres.

Stk. 2. Såfremt invaliditetsgraden ved sagens genoptagelse fastsættes til mindst 50 pct., vil der ved rentens fastsættelse være at bortse fra tidligere i henhold til § 28, stk. 1, 2. punktum, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ydet, kapitaliseret erstatning.

§ 4. § 25, stk. 1 og 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ophæves.

Stk. 2. Såfremt en til erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre berettiget har valgt i stedet for at modtage erstatning i henhold til lov om forsikring som følge af ulykkestilfælde eller lov om krigsulykkesforsikring af 25. juli 1940 eller har modtaget erstatning i henhold til den ved tekstanmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1951-52 givne hjemmel, vil der desuagtet kunne ydes pågældende erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre. I sådan erstatning fradrages den tidligere i henhold til de nævnte love m.v. ydede erstatning. De nærmere regler herfor fastsættes af beskæftigelsesministeren.

§ 5. De renter, der måtte komme til udbetaling som følge af bestemmelsen i § 4, løber fra den 1. april 1957.


Lov nr. 196 af 29. marts 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 17


Loven træder i kraft den 1. juli 1989. …

Beskæftigelsesministeriet, den 14. marts 2013

Mette Frederiksen / Tor Even Münter

Officielle noter

1) Vedrører lovens § 1, stk. 1, 4 og 5, § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Indhold

Indhold

Henter PDF