Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning for skader ved LSD-behandling ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 5 af 3. januar 1992, ophæves § 7, litra n.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. Såfremt nævnet i forbindelse med afgørelse om erstatning efter § 3 i lov om erstatning for skader ved LSD-behandling har bestemt, at skadelidte har ret til behandling hos privat praktiserende læge, behandler og psykolog i Danmark eller udlandet samt til nødvendige hjælpemidler, kan der også efter 1. juli 1992 ydes erstatning hertil.

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse efter stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Ester Larsen

Indhold

Indhold

Henter PDF