G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om indretning m.v. af visse produkter

Erhvervsministeriets lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter

Lov nr. 155 af 20. februar 2013, der trådte i kraft den 1. juli 2013 - Retsinformation

Lov nr. 238 af 18. marts 2014, der trådte i kraft den 1. april 2014 - Retsinformation

Lov nr. 197 af 13. marts 2018, der trådte i kraft den 21. april 2018 - Retsinformation

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1 Formål

§ 1. Lovens krav til indretning m.v. af visse produkter skal medvirke til at

 1. beskytte mennesker, husdyr, formuegoder og miljøet og
 2. sikre produkters frie bevægelighed i Den Europæiske Union.

Anvendelsesområde

§ 2. Loven finder anvendelse på følgende produkter, der er omfattet af direktiver eller forordninger om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning:

 1. Maskiner, herunder dertilhørende udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, hejse- og løftetilbehør, kæder, tove, stropper, aftagelige kraftoverføringsaksler og delmaskiner.
 2. Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, herunder dertilhørende sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger og komponenter.
 3. Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.
 4. Trykbærende udstyr, herunder beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør, herunder eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse og dyser, koblinger, understøtninger og løftekroge.
 5. Transportabelt trykbærende udstyr, herunder alle trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer, multielementgascontainere (MEGC’er) og dertilhørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, når udstyret anvendes til transport af visse gasser og farlige stoffer.
 6. Simple trykbeholdere, der er seriefremstillet.
 7. Aerosolbeholdere.
 8. Tovbaneanlæg til personbefordring, herunder dertilhørende delsystemer og sikkerhedskomponenter.
 9. Personlige værnemidler, herunder dertilhørende udskiftelige dele, der er nødvendige for udstyrets beskyttende funktion, og forbindelsessystemer til udstyret.

§ 3. I det omfang der er en særlig fare eller risiko ved et produkt, som er reguleret i anden lovgivning, der gennemfører EU-retsakter, finder denne lov kun anvendelse på de dele af produktet, der ikke er reguleret i den anden lovgivning.

§ 3 a. Kapitel 2 finder ikke anvendelse, i det omfang der i en forordning er fastsat bestemmelser om forpligtelser for fabrikanter, importører og distributører m.fl.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning m.v. på de nærmere bestemte områder, hvor det i en forordning er overladt til medlemsstaterne at fastsætte regler.

Kapitel 2 Forpligtelser  

§ 4. Et produkt omfattet af § 2 må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet samt tages i brug og anvendes, hvis

 1. krav, der er fastsat i denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov, er opfyldt og
 2. produktet ikke frembyder fare for mennesker, husdyr, formuegoder eller miljøet, når det
  1. installeres og vedligeholdes på passende vis og
  2. anvendes til den forudsatte anvendelse eller anvendes under forhold, der med rimelighed kan forudses.

Stk. 2. Et produkt, som er fremstillet til eget brug, må kun ibrugtages, hvis kravene i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1, nr. 1, og stk. 2 omhandlede forhold.

§ 5. Et produkt formodes at være sikkert, når det er forsynet med overensstemmelsesmærkning, og hvor det er påkrævet, er ledsaget af en overensstemmelseserklæring.

Stk. 2. Et produkt formodes at være sikkert, når det er fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

§ 6. En fabrikant må kun bringe produkter i omsætning, når betingelserne i § 4 er opfyldt.

Stk. 2. Fabrikanten skal konstruere og fremstille produkter i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fabrikantens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om fabrikantens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder:

 1. Krav om udarbejdelse af overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring for produktet.
 2. Krav om at anbringe overensstemmelsesmærkning på produktet og forsyne produktet med anden mærkning, herunder mærkning med type-, parti- eller serienummer samt fabrikantens navn og adresse.
 3. Krav om at udarbejde teknisk dokumentation og gennemføre overensstemmelsesvurdering for produktet.
 4. Krav om at udarbejde brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.
 5. Krav om at opbevare dokumentation m.v. for produktet.
 6. Krav om procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse, herunder om stikprøvekontrol af produkter, om undersøgelse af og registrering af klager over produkter, der ikke opfylder kravene, og om produkttilbagetrækninger og produkttilbagekaldelser.
 7. Krav om, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.
 8. Krav om at orientere kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 7. Fabrikanten kan udpege en bemyndiget repræsentant.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om den bemyndigede repræsentants pligter og om, hvordan udpegning af repræsentanten skal ske.

§ 8. En importør må kun bringe produkter i omsætning, når betingelserne i § 4 er opfyldt.

Stk. 2. Importøren skal, før vedkommende bringer produkter i omsætning, sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser efter reglerne udstedt i medfør af § 6, stk. 3, nr. 1-4.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om importørens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om importørens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder:

 1. Krav om dokumentation, brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.
 2. Krav om at forsyne produktet med importørens navn og adresse og om mærkning på produktet.
 3. Krav om at opbevare dokumentation m.v. for produktet.
 4. Krav om opbevarings- og transportbetingelser for produktet.
 5. Krav om stikprøvekontrol af produkter, undersøgelse af og registrering af klager over produkter, der ikke opfylder kravene, procedurer til sikring af produkttilbagetrækninger og produkttilbagekaldelser samt orientering af distributørerne herom.
 6. Krav om, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.
 7. Krav om orientering af kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 9. En distributør skal bidrage til, at produkter, som distributøren gør tilgængelige på markedet, opfylder betingelserne i § 4.

Stk. 2. Distributøren skal, før vedkommende gør et produkt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at fabrikanten og importøren har opfyldt deres forpligtelser efter reglerne udstedt i medfør af § 6, stk. 3, nr. 1-4, og § 8, stk. 3, nr. 2.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om distributørens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om distributørens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder:

 1. Krav om dokumentation, brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.
 2. Krav om mærkning på produktet.
 3. Krav om opbevarings- og transportbetingelser for produktet.
 4. Krav om at sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.
 5. Krav om orientering af kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 10. En importør eller distributør, der bringer et produkt i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et produkt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan påvirke overholdelsen af de krav, der påhviler fabrikanten efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov, anses for at være fabrikant og har de samme pligter som fabrikanten, jf. § 6.

§ 11. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om øvrige personer, som er forpligtet efter denne lov.

Kapitel 3 Kontrol

§ 12. Kontrolmyndigheden fører kontrol med, at produkter er indrettet m.v. i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i denne lov, i regler udstedt i medfør af denne lov, i forordninger om produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

Stk. 2. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer, at et produkt ikke er i overensstemmelse med de krav og regler, der er nævnt i stk. 1, kan kontrolmyndigheden iværksætte markedsovervågningsforanstaltninger, jf. § 17, over for de i §§ 6-11 nævnte personer eller over for de personer, der er nævnt i forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, jf. § 2, eller de personer, der er nævnt i forordninger om markedsovervågning i produkter.

§ 13. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kontrolmyndigheden skal underrette Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af kontrollen, jf. § 12, og om de foranstaltninger, jf. § 17, som kontrolmyndigheden har pålagt de i § 12, stk. 2, nævnte personer at træffe, hvis kontrolmyndigheden finder, at et produkt ikke er i overensstemmelse med gældende krav.

§ 14. Enhver, der er pålagt pligter efter denne lov, efter regler udstedt i medfør af denne lov eller efter forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, eller efter forordninger om markedsovervågning, og private ejere og brugere af produkter, der er omfattet af denne lov, skal efter anmodning give kontrolmyndigheden alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af kontrollen. De i §§ 6-11 nævnte personer, forpligtede efter regler udstedt i medfør af denne lov og de personer, der er nævnt i forordningerne, kan ikke undlade at give kontrolmyndigheden oplysninger under henvisning til, at oplysningerne har karakter af forretningshemmeligheder. 

Stk. 2. Hvis der er konkret mistanke om, at en juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder oplysningspligten efter stk. 1 for fysiske personer med tilknytning til den juridiske person til at meddele oplysninger efter stk. 1, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, jf. § 10, stk. 2, i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

Stk. 3. Kontrolmyndighedens medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til arbejdspladser samt fabrikations-, salgs- eller lagerlokaler eller øvrige erhvervsmæssige lokaler og transportmidler m.v., hvor der kan forefindes produkter, som er omfattet af denne lov, i det omfang det er påkrævet, for at de kan varetage deres hverv. Derudover kan kontrolmyndighedens medarbejdere føre kontrol med elevatorer og andet løfteudstyr samt trykbærende udstyr på private lokaliteter uden retskendelse. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren.

Stk. 4. Kontrolmyndighedens medarbejdere kan som led i kontrollen uden retskendelse kræve tilgængelig dokumentation udleveret af dem, som er pålagt pligter efter denne lov og efter regler udstedt i medfør af denne lov, efter forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, samt af private ejere og brugere af produkter omfattet af denne lov, herunder foretage fotografiske optagelser og lign., og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse. Den pågældende forpligtede skal underrettes herom.

Stk. 5. Kontrolmyndigheden kan udtage prøveeksemplarer af produktet eller bestanddele heraf uden betaling. Kontrolmyndigheden kan til brug for vurderingen af, om et produkt er sikkert, foretage relevante og nødvendige undersøgelser af produktet.

§ 15. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer, at et produkt udgør en fare, kan kontrolmyndigheden oplyse offentligheden om faren ved produktet, herunder om 

 1. relevante kendetegn til brug for identifikation af produktet,
 2. farens art,
 3. hvilke foranstaltninger der er truffet, og
 4. hvordan offentligheden bør forholde sig.

§ 16. Oplysninger efter § 15, der har karakter af forretningshemmeligheder, kan kun gives, hvis dette er nødvendigt for at beskytte menneskers sikkerhed og sundhed.

§ 17. Kontrolmyndigheden kan træffe afgørelse om forhold, der er i strid med denne lov, med regler udstedt i medfør af denne lov, med forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, eller med forordninger om markedsovervågning af produkter, herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Kontrolmyndigheden kan påbyde,

 1. at der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at bringe overtrædelsen til ophør,
 2. at der gennemføres begrænsninger i adgangen til at bringe produktet i omsætning, gøre det tilgængeligt på markedet eller ibrugtage et produkt, som er fremstillet til eget brug,
 3. at produktet ikke bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller ibrugtages, og
 4. at produktet kaldes eller trækkes tilbage fra markedet.

Stk. 2. Indebærer et produkt, der er omfattet af denne lov, en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller en risiko for husdyrs eller formuegoders sikkerhed, selv om det opfylder kravene i denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov, forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, eller forordninger om markedsovervågning, kan kontrolmyndigheden træffe afgørelse om eller påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Kontrolmyndigheden kan påbyde,

 1. at der træffes alle de fornødne foranstaltninger til at sikre, at det pågældende produkt, når det er bragt i omsætning, ikke længere udgør denne risiko,
 2. at produktet trækkes tilbage fra markedet, eller
 3. at produktet tilbagekaldes fra markedet.

Stk. 3. Kontrolmyndigheden afholder udgifterne til indhentelse af sagkyndige erklæringer, som myndigheden skønner nødvendige til vurdering af, om der kan træffes afgørelse efter stk. 1 eller 2, herunder om et påbud skal gives. Udgifterne hertil kan myndigheden kræve refunderet af den, som har fået et påbud eller en afgørelse efter stk. 1.

Stk. 4. Kontrolmyndigheden kan påbyde den, der har bragt et produkt i omsætning eller gjort et produkt tilgængeligt på markedet, at destruere dette på en forsvarlig måde, når produktet udgør en alvorlig risiko for sikkerhed og sundhed.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold.

§ 18. Personer, der udøver opgaver efter §§ 12-17, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt efter straffelovens §§ 152-152 e. Straffelovens § 152 f finder ligeledes anvendelse.

§ 19. Arbejdstilsynet varetager opgaven som kontrolmyndighed efter denne lov, medmindre andet følger af stk. 2.

Stk. 2. Hvis der i eller i medfør af anden lovgivning er fastsat andre regler på baggrund af produktets anvendelse, funktion eller særlige placering, er det den relevante kontrolmyndighed, der påser overholdelsen af denne lovgivning. Den minister, under hvem reglerne hører, kan fastsætte regler om sagsbehandling og klageadgang, der afviger fra bestemmelserne i denne lov.

Kapitel 4 Bemyndigede organer m.v.

§ 20. Beskæftigelsesministeren kan efter ansøgning udpege private og offentlige virksomheder samt offentlige myndigheder til som bemyndiget organ m.v. at gennemføre godkendelses- og kontrolopgaver i henhold til direktiverne og forordningerne om produkter omfattet af denne lov, jf. § 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udpegning, herunder akkreditering, om tilsyn og kontrol med udpegede virksomheder og myndigheder og om, hvilke opgaver den udpegede skal udføre.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer, herunder om opkrævning og indbetaling til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved behandling af ansøgninger om bemyndigelse til godkendelses- og kontrolopgaver samt om ændringer deraf, jf. stk. 1.

Stk. 4. Gebyrer til Arbejdstilsynet efter regler udstedt i medfør af stk. 3, der ikke betales rettidigt, forrentes med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 5. Gebyrer til Arbejdstilsynet efter regler udstedt i medfør af stk. 3 reguleres med det generelle pris- og lønindeks.

Kapitel 5 Gennemførelse af EU-retsakter

§ 21. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for at gennemføre og håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner vedrørende produkter omfattet af denne lov.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådet udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler på områder efter denne lov, der henhører under beskæftigelsesministeren. Ved udarbejdelse af regler i henhold til bemyndigelse til beskæftigelsesministeren i denne lov skal Arbejdsmiljørådet medvirke gennem repræsentanter udpeget af rådet inden for eller uden for dettes medlemskreds. Endvidere skal rådets udtalelse indhentes, forinden reglerne fastsættes.

Stk. 3. Inden beskæftigelsesministeren fastsætter regler efter stk. 1, skal der indhentes en udtalelse fra Offshoresikkerhedsrådet.

Stk. 4. Hvis et produkt på grund af produktets anvendelse, funktion eller særlige placering henhører under en anden minister, fastsættes reglerne af den pågældende minister eller af den, som den pågældende minister bemyndiger hertil.

Kapitel 6 Administrative bestemmelser m.v.

§ 22. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdstilsynet til at udøve de beføjelser, der ved denne lov er tillagt beskæftigelsesministeren.

§ 23. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at de opgaver, som Arbejdstilsynet har efter denne lov, i nærmere angivet omfang delegeres til anden offentlig myndighed eller privat institution.

§ 24. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med en anden minister henlægge beføjelser, der i denne lov er tillagt beskæftigelsesministeren, til den pågældende minister.

Kapitel 6 a Obligatorisk digital kommunikation

§ 24 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Hvis andre offentlige myndigheder er kontrolmyndighed efter denne lov, kan tilsvarende regler fastsættes af den minister, under hvem området henhører.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren eller en anden minister, jf. stk. 1, kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Kapitel 7 Klage

§ 25. En kontrolmyndigheds afgørelse efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 19, stk. 2, og § 26.

§ 26. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer m.v. udpeget af beskæftigelsesministeren, jf. § 20, kan indbringes for Arbejdstilsynet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 8 Straf

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

 1. overtræder § 4, stk. 1 eller 2, § 6, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 1 eller 2, § 9, stk. 1 eller 2, eller § 14, stk. 1, overtræder forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, jf. § 2, eller overtræder forordninger om markedsovervågning, eller
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud efter denne lov eller ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud efter forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, jf. § 2, eller efter forordninger om markedsovervågning.

Stk. 2. Ved straffens udmåling efter stk. 1 skal det betragtes som en skærpende omstændighed,

 1. at der ved overtrædelsen er sket personskade eller fremkaldt fare herfor, jf. dog stk. 3,
 2. at der tidligere er afgivet påbud eller forbud efter denne lov, efter forordninger om produkter, der er omfattet af denne lov, eller efter forordninger om markedsovervågning om overtrædelse af denne lov eller forordningen om samme eller tilsvarende forhold,
 3. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller
 4. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 1 skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

Stk. 4. I regler, der udstedes i henhold til denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5. Er der ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 7. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelse af regler omfattet af denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765/2008/EF af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 28. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 29. De udpegninger af private virksomheder og offentlige myndigheder til at gennemføre godkendelses- og kontrolopgaver i henhold til Den Europæiske Unions retsakter, der er foretaget efter § 74, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø, er fortsat gældende efter ikrafttrædelsen af denne lov.

Stk. 2. Klage over en afgørelse truffet før den 1. juli 2013 af en privat virksomhed eller en offentlig myndighed udpeget i medfør af § 74, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø kan indbringes for Arbejdstilsynet efter § 81 b, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø. Klager over afgørelser truffet efter den 1. juli 2013 behandles efter § 26 i denne lov.

§ 30. I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010 og lov nr. 597 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

 1. I fodnoten til lovens titel ændres »EF-Tidende 2003, L 299, s. 9,« til: »EU-Tidende 2003, L 299, s. 9, samt«.
 2. I fodnoten til lovens titel udgår », samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv nr. 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende 2006, L 157, s. 24«.
 3. I § 30, stk. 1, ændres »eller andre tekniske hjælpemidler« til: », byggevarer, andre tekniske hjælpemidler eller personlige værnemidler«.
 4. I § 45, stk. 1, ændres »og andre tekniske hjælpemidler« til: », byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler«.
 5. § 74, stk. 6, ophæves.
  Stk. 7-10 bliver herefter stk. 6-9.
 6. I § 74, stk. 7, nr. 3, som bliver stk. 6, nr. 3, udgår »og 6«.
 7. I § 74, stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, ændres »efter stk. 7« til: »efter stk. 6«.
 8. I § 74, stk. 10, som bliver stk. 9, udgår »og 6«.
 9. § 77, stk. 4 og 5, ophæves.
  Stk. 6 bliver herefter stk. 4.
 10. § 81 b, stk. 2, ophæves.

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 238 af 18. marts 2014 indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af § 75, stk. 5-7, i lov om arbejdsmiljø forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af § 81 c i lov om arbejdsmiljø. 


Lov nr. 197 af 13. marts 2018 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 21. april 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 15 og 16, træder i kraft den 21. marts 2018.


Givet på Amalienborg, den 13. marts 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 24, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 251, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 309, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 251, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 164, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 165, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 45, og Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler, EU-Tidende 1975, nr. L 147, side 40, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2013, nr. L 77, side 20. I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF, EU-Tidende 2016, nr. L 81, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF, EU-Tidende 2016, nr. L 81, side 51. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Indhold

Indhold

Henter PDF