Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 08 - Tilfælde, hvor den nationale ydelse er lig med eller højere end pro rata-ydelsen

Bilag 8 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 52, stk. 4)

A. DANMARK

Alle pensionsansøgninger nævnt i lov om social pension med undtagelse af pensioner nævnt i bilag IX

B. FRANKRIG

Alle ansøgninger om pensions- eller efterladteydelser efter tillægspensionsordninger for lønmodtagere eller selvstændige med undtagelse af ansøgninger om alderspension eller efterladtepension under den supplerende pensionsordning for det flyvende personale inden for civil luftfart

C. IRLAND

Alle ansøgninger om pension, (bidragspligtig) alderspension og (bidragspligtig) enke- og enkemandspension

D. NEDERLANDENE

I tilfælde af at en person har ret til pension i medfør af Nederlandenes lov om almindelig alderdomsforsikring (AOW)

E. PORTUGAL

Invalide-, alders og efterladtepensionsansøgninger bortset fra de tilfælde, hvor de samlede forsikringsperioder tilbagelagt under mere end en medlemsstats lovgivning svarer til eller overstiger 21 kalenderår, de nationale forsikringsperioder svarer til eller ligger under 20 år, og beregningen foretages i henhold til artikel 11 i lovdekret nr. 35/2002, 19. februar, der fastlægger reglerne for fastsættelsen af pensionsbeløbet. I sådanne tilfælde kan det beløb, der følger af pro rata-beregningen, ved anvendelsen af mere gunstige satser for pensionsbidraget være højere end det, der følger af den uafhængige beregning

F. SVERIGE

Indkomstafhængig alderspension (lov 1998:674), indkomstafhængig efterladtepension i form af »omställningspension« og børnepension, når døden indtraf inden 1. januar 2003, og enkepension (lov 2000:461 og lov 2000:462)

G. DET FORENEDE KONGERIGE

Alle ansøgninger om alderspension, enkepension og erstatning for tab, der fastsættes i medfør af bestemmelserne i Afsnit III, kapitel 5 i forordningen med undtagelse af dem, for hvilke

  1. i løbet af et skatteår, der begynder den 6. april 1975 eller derefter
    1. den berørte part havde tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperiode i henhold til Det Forenede Kongeriges og en anden medlemsstats lovgivning,
      og
    2. en (eller flere) af de under i) nævnte skatteår ikke blev anset for at være et kvalificerende år efter Det Forenede Kongeriges lovgivning
  2. der vil blive taget hensyn til forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige for perioderne inden 5. juli 1948 med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordningen ved at anvende forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder efter lovgivningen i en anden medlemsstat.

Indhold

Indhold

Henter PDF