Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 4 - Uddybning vedrørende den i artikel 88, stk. 4, i gennemførelsesforordningen omhandlede database

Bilag 4 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

1. Databasens indhold

I et elektronisk register (URL) over de berørte organer angives:

  1. organernes navne på medlemsstatens officielle sprog samt på engelsk
  2. identifikationskoden og den elektroniske adresse i EESSI
  3. deres funktion med hensyn til definitionerne i artikel 1, litra m), q) og r), i grundforordningen og artikel 1, litra a) og b), i gennemførelsesforordningen.
  4. deres kompetence med hensyn til de forskellige risici, typer af ydelser, ordninger og geografisk dækning
  5. hvilken del af grundforordningen organerne anvender
  6. følgende kontaktoplysninger: postadresse, telefonnummer, telefax, e-mail-adresse og relevant URL-adresse
  7. andre oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med anvendelse af grundforordningen eller gennemførelsesforordningen.

2. Forvaltning af databasen

  1. Det elektroniske register findes i EESSI i Europa-Kommissionen.
  2. Medlemsstaterne er ansvarlige for at indsamle og kontrollere de nødvendige oplysninger om organerne og for rettidigt at forelægge Europa-Kommissionen enhver indlæsning eller ændring af indlæsninger, der henhører under deres ansvar.

3. Adgang

Oplysninger beregnet på operationelle og administrative formål er ikke tilgængelige for offentligheden.

4. Sikkerhed

Alle ændringer i databasen (tilføjelser, opdateringer, sletninger) skal registreres. Brugerne skal, inden de får adgang til registret med henblik på at ændre indlæsninger, identificeres og autentificeres. Inden hvert forsøg på ændring af en indlæsning vil brugerens tilladelse til at foretage denne ændring blive kontrolleret. Enhver uautoriseret handling afvises og registreres.

5. Sprogordning

Det generelle sprog, der anvendes i databasen, er engelsk. Navne på organer og deres kontaktoplysninger bør også indlæses på medlemsstatens officielle sprog.

Indhold

Indhold

Henter PDF