Gå til hovedindholdet

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn (HOT)

Det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn (HOT) tager udgangspunkt i byggeriets særlige kompleksitet, der er karakteriseret ved mange aktører og roller både, når byggeprojekterne projekteres, og når arbejdet udføres på bygge- og anlægspladserne.

Udvælgelsesmetoder - Tilsyn - Dialog - Opfølgende tilsyn
Figuren viser de forskellige elementer i tilsynsmetoden.

Formålet med HOT-tilsynet er

  • At øge regelefterlevelsen i bygge- og anlægsbranchen gennem Arbejdstilsynets kontrol og synlighed på byggepladserne.
  • At øge virksomhedernes forebyggelse af materielle arbejdsmiljøproblemer gennem motiverende dialogmøder om planlægning og samarbejde.
  • At øge virksomhedernes og bygherrens fælles arbejdsmiljøforebyggelse med fokus på fællesområderne.
  • At øge bygherrers og projekterendes fokus på deres særlige roller for arbejdsmiljøforebyggelsen ved udformningen af projektmaterialerne og i byggeprocessen.
  • At kontrollere arbejdsmiljøet på virksomhedernes hjemmeadresse (kontor, værksted og lager) på opfølgende tilsyn. På byggepladserne har det opfølgende tilsyn til formål at kontrollere den fortsatte regelefterlevelse.

Udvælgelse af byggepladser til tilsyn

Udvælgelsen af byggepladser til HOT-tilsyn sker ud fra byggepladsanmeldelser, klager, asbestanmeldelser og lokalkendskab.

HOT-tilsyn på bygge- og anlægspladser     

Tilsynsbesøget er uanmeldt.

HOT-tilsynet starter der, hvor bygge- og anlægsarbejdet bliver udført. Her fører Arbejdstilsynet både tilsyn med det igangværende arbejde – og dermed med de virksomheder, der arbejder på byggepladsen – og med, om virksomhederne lever op til deres ansvar for de fælles sikkerheds­foranstaltninger på pladsen.

Vi fokuserer fx på, om der er risiko for ulykker eller risiko for sundhedsskadelige ergonomiske påvirkninger ved arbejdet. Hvis vi konstaterer væsentlige overtrædelser af reglerne, reagerer vi fx med et strakspåbud. Hvis der både er overhængende og betydelig fare for de ansatte, får virksomheden et strakspåbud ved overhængende betydelig fare, der gælder, indtil forholdene er blevet udbedret.

Vi fører også tilsyn med, om virksomhederne har oprettet en arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen i de tilfælde, hvor det er et krav, og på, om de deltager i bygherrens sikkerhedsmøder. Også virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV), uddannelsesbeviser, instruktion og brugsanvisninger indgår efter relevans i tilsynet.

Hvis der er arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne på byggepladsen, retter tilsynet sig også mod bygherrens pligter i forhold til planlægning, afgrænsning af ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger og koordinering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Vi fører også tilsyn med de projekterendes ansvar i det omfang, det er relevant.

Dialogmøder

Hvis der er arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen – og I som virksomhed derfor har fået et påbud – følger vi op med dialogmøder med jer på jeres hjemmeadresse. Vi holder også dialogmøder med relevante aktører på byggepladsen, hvis der er arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne.

Vi holder dialogmøder med bygherrer og projekterende virksomheder, hvis arbejdsmiljøproblemerne på byggepladsen fx hænger sammen med mangelfuld koordinering fra bygherrens side eller mangler i projektgrundlaget.

Vi lægger op til, at dialogmøderne skal gennemføres som en åben og inddragende samtale, som skal motivere jer som virksomhed til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne. Formålet er også at motivere jer som virksomhed til at samarbejde bedre med de andre virksomheder og bygherrens arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen. Vi forudsætter, at der deltager repræsentanter fra jeres virksomheds arbejdsmiljøorganisation i dialogmøderne, herunder arbejdsmiljørepræsentanter eller andre repræsentanter for de ansatte.

Rundgang på virksomheden efter dialogmødet

Efter dialogmøder på jeres virksomheds hjemmeadresse foretager vi en rundgang til jeres virksomheds kontor, lager, værksted mv., hvor vi taler med jeres virksomheds ledelse og ansatte om forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer. Vi vurderer på den baggrund, om der senere bør gennemføres et opfølgende tilsyn. Hvis vi under rundgangen konstaterer, at der er betydelig fare for jeres ansatte, får I en afgørelse som fx et strakspåbud.

Opfølgende tilsyn

Vi gennemfører opfølgende tilsyn på byggepladser, når der har været afholdt dialogmøder om arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne. Vi kan tilsvarende gennemføre opfølgende tilsyn på byggepladserne efter dialog med bygherrerne. Ved opfølgende besøg på byggepladserne fører vi tilsyn med de forhold, som vi drøftede på dialogmødet.

Vi gennemfører også opfølgende tilsyn på hjemmevirksomhederne, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Det kan fx være i forhold til psykisk arbejdsmiljø på kontoret, støv på værkstedet eller håndtering af tunge materialer på lageret.

Store bygge- og anlægspladser

Større og længerevarende bygge- og anlægspladser kan få HOT-tilsyn flere gange i løbet af de forskellige faser i byggeriet – fx når der rives ned eller graves ud, ved aptering og ved færdiggørelse. Det kan også være relevant at føre tilsyn i hjemmevirksomhederne undervejs.

HOT-tilsyn retter sig som udgangspunkt mod alle bygge- og anlægspladser, men Arbejdstilsynet gennemfører ikke HOT-tilsyn på de bygge- og anlægspladser, som bliver udvalgt til SDI-tilsyn.

Henter PDF