G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på virksomheder

Arbejdstilsynet har siden 2012 hvert år kontrolleret tusindvis af arbejdssteder som del af indsatsen mod social dumping.

To tilsynsførende med tablets

Som led i den fælles myndighedsindsats mod social dumping fører Arbejdstilsynet tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder. 

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal tilsyn med danske og udenlandske arbejdssteder fra 2012 – 1. halvår 2023.

Tabel 2.1 Antal tilsyn med danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 1. halvår 2023

 

2012-

2018

2019*

2020*

2021

2022

1. halvår 2023

I alt

Danske

10.317

1.362

1.603

3.643

3.995

2.668

23.531

Udenlandske

29.261

3.955

3.111

3.958

3.856

1.767

45.908

I alt

35.578

5.317

4.714

7.601

7.851

4.435

69.439

*) Besøg vedrørende det helhedsorienterede tilsyn med ordnede forhold på byggepladser (SD-HOT) er ikke talt med.
I 2019 drejer det sig om ca. 66 besøg på udenlandske virksomheders arbejdssteder og 2007 danske virksomheder for så vidt gælder SD-HOT.
For 2020 er tallene hhv. 56 og 1950, desuden blev der gennemført 2000 tilsyn i forbindelse med corona-indsatsen i november 2020.
Grundet Arbejdstilsynets nye IT-platform, kan disse tal ikke længere opgøres.
Grundet ny opgørelsesmetode for tilsyn pr. 1. januar 2022 er tallene ikke direkte sammenlignelige.

Reaktioner til danske og udenlandske virksomheder

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal arbejdsmiljøreaktioner til danske og udenlandske virksomheder som et led i indsatsen mod social dumping fra 2012 til 1. halvår 2023. Ved årsskiftet 2021/2022 overgik Arbejdstilsynet til nye opgørelsesmetode, hvilket har medført et databrud. Konkret betyder det, at data fra 2022 og frem ikke direkte kan sammenlignes med årene forinden.

Tabel 2.2 Antal reaktioner til danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 1. halvår 2023 *)
  2012-2018  2019  2020  2021  2022  1. halvår 2023 I alt 
Danske 10.057 1.353 1.573 3.059 3.293 2.146 21.481
Udenlandske 8.323 820 716 1.217 1.054 458 12.589
I alt 18.381 2.173 2.289 4.276 4.347 2.604 34.070

*) Grundet ny opgørelsesmetode for tilsyn pr. 1. januar 2022 er tallene ikke direkte sammenlignelige.
Der gøres opmærksom på, at antal reaktioner til danske hhv. udenlandske virksomheder ikke er direkte sammenlignelige.
Det kan bl.a. skyldes, at en række danske virksomheder i de besøgte brancher i vid udstrækning baserer sig på indlejet arbejdskraft, fx i form af udenlandske enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Eventuelle arbejdsmiljøreaktioner går derfor til den danske virksomhed, mens besøget – og en eventuel RUT-tiltaleindstilling - registreres på den udenlandske virksomhed.

Arbejdstilsynet har fra 2012 – 1. halvår 2023 ført tilsyn med knap 46.000 udenlandske virksomheders arbejdssteder. Der er her afgivet godt 12.300 arbejdsmiljøreaktioner, hvoraf omkring halvdelen skyldes risiko for ulykker. Her kan du se fordelingen af de arbejdsmiljøproblemer, Arbejdstilsynet har reageret over for.

Tabel 2.3 Fordeling af reaktioner til udenlandske virksomheder 2012 – 1. halvår 2023

Antal reaktioner

Forbud

Strakspåbud

Påbud

Vejledninger +

andet

I alt

Ulykkesrisici

664

5.373

11

112

6.160

Krav til egenindsats fx lovpligtig uddannelse (stilladsuddannelse), APV

1

934

1.700

93

2.728

Kemiske og biologiske belastninger

21

1.674

20

67

1.782

Ergonomisk arbejdsmiljø

10

473

10

78

571

Støj

0

244

5

3

252

Bygherre, udbyder mv.

0

36

1

2

39

Hudbelastninger

0

5

0

2

7

Psykisk arbejdsmiljø

0

9

5

2

16

Områder uden for arbejdsmiljøloven (dvs. rygelov)

0

167

34

0

201

Andet

0

475

11

29

515

I alt

696

9.390

1.797

388

12.271

 

De fleste af Arbejdstilsynets reaktioner til udenlandske virksomheder afgives på grund af alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen (forbud og strakspåbud). Fordelingen kan ses herunder.

Tabel 2.4 Fordeling af afgørelser til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 1. halvår 2023

 

2012-

2018

2019

2020

2021

2022

1. halvår 2023

I alt

Forbud

429

80

63

46

55

23

696

Strakspåbud

5.951

669

599

807

944

420

9.390

Påbud

1.681

42

25

22

20

7

1.797

I alt

8.061

791

687

875

1019

450

11.883

Der udover har Arbejdstilsynet siden medio februar 2021 ført tilsyn med, om arbejdsgivere efterlever reglerne om forebyggelse af corona-smitte, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte og deres pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, og afgivet reaktioner, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Virksomhedernes oprindelsesland

Langt størstedelen af de arbejdssteder, Arbejdstilsynet har besøgt, hører til polske, tyske og litauiske virksomheder. Herunder kan du se en oversigt af de besøgte arbejdssteder, opdelt efter virksomhedernes nationalitet.

Tabel 2.5 Besøgte arbejdssteder opdelt efter virksomhedernes nationalitet 1. januar 2012 – 1. halvår 2023

 

2012-

2018

2019

2020

2021

2022

1. halvår 2023

Polen

39,9%

43,0%

48,5%

43,0%

44,5%

47,5%

Tyskland

19,6%

17,2%

16,7%

14,6%

11,8%

10,1%

Litauen

6,4%

5,3%

8,3%

6,9%

9,3%

7,7%

Italien

3,0%

4,0%

2,0%

4,5%

3,7%

1,8%

Sverige

2,8%

2,2%

2,0%

2,8%

3,9%

4,8%

Storbritannien

2,6%

2,6%

2,1%

2,6%

1,6%

1,5%

Slovakiet

3,4%

5,5%

2,6%

2,7%

1,4%

2,2%

Tjekkiet

1,9%

4,9%

1,9%

3,1%

1,9%

2,2%

Holland

1,8%

2,0%

3,6%

4,0%

2,5%

2,4%

Letland

1,5%

1,5%

1,8%

2,8%

3,2%

2,9%

Rumænien

1,2%

1,5%

1,4%

1,8%

1,7%

2,2%

Øvrige (fx sydeuropæiske lande)

15,9%

12,9%

9,1%

11,2%

14,5%

14,7%

I alt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Henter PDF