G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på virksomheder

Arbejdstilsynet har siden 2012 hvert år kontrolleret tusindvis af arbejdssteder som del af indsatsen mod social dumping.

To tilsynsførende med tablets

Som led i den fælles myndighedsindsats mod social dumping fører Arbejdstilsynet tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder. 

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal tilsyn med danske og udenlandske arbejdssteder fra 2012 – 2022.

Tabel 2.1 Antal tilsyn med danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 2022

 

2012-

2017

2018

2019*

2020*

2021

2022

I alt

Danske

8.952

1.365

1.362

1.603

3.643

3.995

20.920

Udenlandske

25.434

3.827

3.955

3.111

3.958

3.856

44.141

I alt

34.386

5.192

5.317

4.714

7.601

7.851

65.061

*) Besøg vedrørende det helhedsorienterede tilsyn med ordnede forhold på byggepladser (SD-HOT) er ikke talt med.
I 2019 drejer det sig om ca. 66 besøg på udenlandske virksomheders arbejdssteder og 2007 danske virksomheder for så vidt gælder SD-HOT.
For 2020 er tallene hhv. 56 og 1950, desuden blev der gennemført 2000 tilsyn i forbindelse med corona-indsatsen i november 2020.
Grundet Arbejdstilsynets nye IT-platform, kan disse tal ikke længere opgøres.

Reaktioner til danske og udenlandske virksomheder

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal arbejdsmiljøreaktioner til danske og udenlandske virksomheder som et led i indsatsen mod social dumping fra 2012-2022. Ved årsskiftet 2021/2022 overgik Arbejdstilsynet til nye opgørelsesmetode, hvilket har medført et databrud. Konkret betyder det, at data fra 2022 og frem ikke direkte kan sammenlignes med årene forinden.

Tabel 2.2 Antal reaktioner til danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 2022 *)
  2012-2017   2018 2019  2020  2021  2022  I alt 
Danske 8.570 1.487 1.353 1.573 3.059 3.293 19.335
Udenlandske 7.334 990 820 716 1.217 1.054 12.131
I alt 15.904 2.477 2.173 2.289 4.276 4.347 31.466

*) Grundet ny opgørelsesmetode for tilsyn pr. 1. januar 2022 er tallene ikke direkte sammenlignelige.
Der gøres opmærksom på, at antal reaktioner til danske hhv. udenlandske virksomheder ikke er direkte sammenlignelige.
Det kan bl.a. skyldes, at en række danske virksomheder i de besøgte brancher i vid udstrækning baserer sig på indlejet arbejdskraft, fx i form af udenlandske enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Eventuelle arbejdsmiljøreaktioner går derfor til den danske virksomhed, mens besøget – og en eventuel RUT-tiltaleindstilling - registreres på den udenlandske virksomhed.

Arbejdstilsynet har fra 2012 – 2022 ført tilsyn med godt 44.140 udenlandske virksomheders arbejdssteder. Der er her afgivet godt 11.810 arbejdsmiljøreaktioner, hvoraf omkring halvdelen skyldes risiko for ulykker. Her kan du se fordelingen af de arbejdsmiljøproblemer, Arbejdstilsynet har reageret over for.

Tabel 2.3 Fordeling af reaktioner til udenlandske virksomheder 2012 – 2022

Antal reaktioner

Forbud

Strakspåbud

Påbud

Vejledninger +

andet

I alt

Ulykkesrisici

641

5.194

11

110

5.956

Krav til egenindsats fx lovpligtig uddannelse (stilladsuddannelse), APV

1

882

1.693

89

2.665

Kemiske og biologiske belastninger

21

1.536

20

66

1.643

Ergonomisk arbejdsmiljø

10

446

10

78

544

Støj

0

235

5

3

243

Bygherre, udbyder mv.

0

33

1

2

36

Hudbelastninger

0

5

0

2

7

Psykisk arbejdsmiljø

0

9

5

2

16

Områder uden for arbejdsmiljøloven (dvs. rygelov)

0

166

34

0

200

Andet

0

464

11

28

503

I alt

673

8.970

1.790

380

11.813

 

De fleste af Arbejdstilsynets reaktioner til udenlandske virksomheder afgives på grund af alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen (forbud og strakspåbud). Fordelingen kan ses herunder.

Tabel 2.4 Fordeling af afgørelser til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 31. december 2022

 

2012-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Forbud

365

64

80

63

46

55

673

Strakspåbud

5.166

785

669

599

807

944

8.970

Påbud

1.575

106

42

25

22

20

1.790

I alt

7.106

955

791

687

875

1019

11.433

Der udover har Arbejdstilsynet siden medio februar 2021 ført tilsyn med, om arbejdsgivere efterlever reglerne om forebyggelse af corona-smitte, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte og deres pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, og afgivet reaktioner, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Virksomhedernes oprindelsesland

Langt størstedelen af de arbejdssteder, Arbejdstilsynet har besøgt, hører til polske, tyske og litauiske virksomheder. Herunder kan du se en oversigt af de besøgte arbejdssteder, opdelt efter virksomhedernes nationalitet.

Tabel 2.5 Besøgte arbejdssteder opdelt efter virksomhedernes nationalitet 1. januar 2012 – 31. december 2022

 

2012-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Polen

39,9%

38,6%

43,0%

48,5%

43,0%

44,5%

Tyskland

19,8%

18,3%

17,2%

16,7%

14,6%

11,8%

Litauen

6,5%

5,4%

5,3%

8,3%

6,9%

9,3%

Italien

2,9%

3,2%

4,0%

2,0%

4,5%

3,7%

Sverige

2,8%

2,7%

2,2%

2,0%

2,8%

3,9%

Storbritannien

2,3%

5,0%

2,6%

2,1%

2,6%

1,6%

Slovakiet

3,3%

3,7%

5,5%

2,6%

2,7%

1,4%

Tjekkiet

1,8%

2,4%

4,9%

1,9%

3,1%

1,9%

Holland

1,8%

1,7%

2,0%

3,6%

4,0%

2,5%

Letland

1,5%

1,9%

1,5%

1,8%

2,8%

3,2%

Rumænien

1,1%

1,7%

1,5%

1,4%

1,8%

1,7%

Øvrige (fx sydeuropæiske lande)

16,3%

15,4%

12,9%

9,1%

11,2%

14,5%

I alt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Henter PDF