Gå til hovedindholdet

Bilag 2: Strakspåbud betydelig fare eller ikke betydelig fare

Bilag til kvalitetsproceduren G-207 Anvendelse af forbud og strakspåbud

Dette bilag indeholder eksempler på, hvornår der skal anvendes henholdsvis strakspåbud med betydelig fare eller strakspåbud uden betydelig fare/påbud med frist. Eksemplerne er ikke en udtømmende liste over de tilfælde, hvor der kan gives fx strakspåbud med betydelig fare.

Eksemplerne tager udgangspunkt i en række arbejdsmiljøovertrædelser, som kan indebære betydelig fare for alvorlig tilskadekomst, alt afhængigt af de konkrete forhold. Eksemplerne nedenfor er tænkt som vejledende, og der kan være konkrete omstændigheder, som gør, at du skal træffe et andet reaktionsvalg end bilaget lægger op til. Det vil altid være en konkret samlet vurdering af sagens omstændigheder, om der er betydelig fare.

Det forudsættes i alle de nedenfor beskrevne eksempler, at konstateringskravene i instruks om konstatering er opfyldt, uanset at det ikke i alle eksempler fremgår specifikt af teksten.

A) Eksempler med udsættelse for kemiske stoffer og materialer

Kræftfremkaldende belastninger

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres, at en ansat udfører svejsning i rustfrit stål med en svejsepistol i en container, uden adgang til lavtryks- og højtryksudsugning etableret i hallen. Den ansatte bruger ikke åndedrætsværn. Der er etableret højtryksudsugning på svejsepistolen, men det kan konstateres, at den ikke effektivt fjerner svejserøgen. Det oplyses, at arbejdet foregår flere timer dagligt.
 • Udsættelse for svejserøg indeholdende chrom og nikkel medfører risiko for udvikling af kræft og enhver påvirkning bidrager til skadespotentialet. Kræftfremkaldende påvirkninger fører som udgangspunkt til strakspåbud med betydelig fare.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres, at en laboratorietekniker arbejder med små mængder væskeformig,kræftfremkaldende chloroform, i et stinkskab uden brug af handsker, som er påkrævet til arbejdet. Arbejdet indebærer meget begrænset risiko for hudkontakt.
 • Jf kræftreglerne skal risikoen for eksponering nedbringes og derfor afgives strakspåbud med påbud om brug af handsker, da løsningen kan implementeres umiddelbart.

Allergifremkaldende belastninger

Strakspåbudssituation – betydelig fare

 • Det konstateres,at der arbejdes med en to-komponent lim til til limning af komponenter til en kølecontainer, hvor den ene komponent (B) indeholder 100% af en allergifremkaldende isocyanat. Medarbejderne har tydeligt ikke hærdet lim på handskerne og limrester på arbejdstøjet. I sikkerhedsdatabladet for komponent B, er det oplyst, at der skal benyttes handsker af nitrilgummi med en tykkelse på 0,4 mm. Medarbejderne benytter skåneærmer, sko overtræk, briller og tynde PVC-handsker. Handskerne yder ikke beskyttelse mod isocyanaten og har en kort gennembrudstid.
 • Isocyanaten er et potent allergen der medfører risiko for sensibilisering. Sensibilisering kan forekomme efter en kortvarig høj eksponering. Isocyanat-allergi betragtes som alvorlig personskade og medfører, at den sensibiliserede ikke længere kan arbejde med stoffet. Derfor afgives der strakspåbud med betydelig fare.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare

 • Det konstateres, at medarbejder i et rengøringsfirma gør rent med et rengøringsmiddel, der indeholder et allergifremkaldende stof. Medarbejderen bruger ikke af handsker. Rengøringsmidlet er ikke klassificeret som allergifremkaldende, men det fremgår af fareetiketten, at midlet indeholder et allergifremkaldende stof, der kan udløse en allergisk reaktion, og at der skal bruges handsker under arbejdet.
 • Der afgives strakspåbud om brug af handsker, da medarbejderen har handsker til rådighed og løsningen kan implementeres umiddelbart.

Risiko for ætsninger

Strakspåbudssituation – betydelig fare

 • Det konstateres, at en virksomhed benytter stærkt ætsende saltsyre til fjernelse af svære kalkaflejringer på overflader og procesudstyr. Syren er overhældt til en sprayflaske af syrefast plast og en medarbejder sprøjter produktet på procesudstyret. Arbejdet indebærer arbejdsstillinger, der medfører en høj risiko for at få produktet i øjnene. Medarbejderen benytter beskyttelseshandsker, men ikke sikkerhedsbriller, som ellers er tilgængelige på virksomheden.
 • Der er en risiko for at få stærk syre i øjnene, når med arbejderen bukker sig ned sprøjter op på undersiden af procesudstyret. Arbejdet indebærer et stort skadespotentiale (alvorlig øjenskade), og der skal afgives strakspåbud med betydelig fare.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare

 • Det konstateres, at en virksomhed benytter stærkt ætsende saltsyre til fjernelse af svære kalkaflejringer på overflader og procesudstyr. Syren er overhældt til en sprayflaske af syrefast plast og en medarbejder sprøjter produktet på procesudstyret. Medarbejderen benytter sikkerhedsbriller, men ikke handsker, som det foreskrives i sikkerhedsdatabladet.
 • Der er en risiko for at få mindre mængder saltsyre på huden. Saltsyren vil medføre mindre ætsninger eller alvorlig irritation. Der afgives strakspåbud uden betydelig fare, med påbud om brug af handsker, da formålet med afgørelsen ellers forspildes.

Risiko for forgiftning

Strakspåbudssituation – betydelig fare

 • Det konstateres, at en medarbejder (uden sprøjtecertifikat) i et gartneri har omhældt et pesticid, der er mærket med faresætningen ”Livsfarlig ved indånding” og ”Livsfarlig ved hudkontakt” til en sprøjteflaske og sprøjter midlet på afgrøder i et lille væksthus uden brug af åndedrætsværn og handsker. Aktivstoffet er hudoptageligt. Sikkerhedsdatabladet foreskriver brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved sprøjtning, beskyttelseshandsker og egnet beskyttelsestøj.
 • Der afgives strakspåbud med betydelig fare,da udsættelsen indebærer et stort skadespotentiale. Medarbejderen indånder sprøjtetågen og får den på huden - og selv små mængder kan føre til forgiftning.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare

 • Det konstateres, at en medarbejder i et gartneri rengør sprøjteudstyr og værnemidler forurenet med et pesticid, der er mærket med faresætningen ”Livsfarlig ved indtagelse”. Medarbejderen benytter ikke handsker og særligt arbejdstøj, som foreskrevet i sikkerhedsdatabladet.
 • Der er ikke betydelig fare, da potentialet for at indtage så meget, at der bliver alvorlig personskade ikke er stort. Der afgives strakspåbud uden betydelig fare om brug af værnemidler anvist i sikkerhedsdatabladet, da denne løsning umiddelbart kan implementeres og da der er tale om et farligt pesticid, med effekter det er vigtigt at beskytte sig imod, da det let optages i kroppen.


B) Eksempler med ulykkesrisici

Fald i samme nivea, glatte underlag, rod og uorden mv:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres, at der er kasser og bunker af affald i arbejdsområderne. Der er risiko for fald i niveau. Der er skadesforværrende faktorer i form af skarpe kanter på metalkasser og spidse genstande på maskiner.
 • Der er skadesforværrende faktorer. Fald i niveau er i denne situation med risiko for alvorlige sårskader eller knoglebrud, derfor skal strakspåbud gives med betydelig fare.

Påbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres, at der er kasser og bunker af affald i arbejdsområderne. Der er risiko for fald i niveau. Der er ikke skadesforværrende faktorer.
 • Fald i niveau uden skadesforværrende faktorer har som hovedregel risiko for mindre forstuvninger, mindre sårskader eller blå mærker. Det er mindre skader, og der afgives afgørelse med ikke-betydelig fare. Det betyder at hvis en løsning umiddelbart kan implementeres eller hvis formålet med afgørelsen ellers forspildes, så skal der afgives strakspåbud med ikke-betydelig fare. Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt, så skal der afgives påbud med frist.

Fald til lavere niveau:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det oplyses, at de ansatte skal bevæge sig på et transportareal, der er hævet 3 meter over underlaget, transportarealet er 2 meter bredt. Der er ingen rækværk, eller anden foranstaltning, der forebygger nedstyrtning.
 • Fald til lavere niveau kan medføre knoglebrud, derfor er skadespotentialet højt, derfor afgives der strakspåbud med betydelig fare.

Strakspåbud – ikke-betydelig fare:

 • Det konstateres at en ansat på en byggeplads befinder sig på et fladt tag ca. 11 m. over terræn på en byggeplads, 3 meter fra kanten af taget. Der er ikke opsat en tydelig markering mindst to meter fra kanten. Taget er ikke glat, der er ikke huller og der er rydeligt, der hvor der arbejdes. Det oplyses, at den ansatte ikke skal tættere på kanten end to meter. Da arbejdet udføres længere fra kanten end to meter, er der ikke en reel risiko for at falde ned.
 • I byggepladsbekendtgørelsen er der et metodekrav om, at der skal opsættes en tydelig markering mindst to meter fra kanten (hvis der ikke er andre foranstaltninger). Det krav er ikke betinget af skadespotentialet. Det er muligt umiddelbart at opsætte en tydelig markering og formålet forspildes hvis man ikke straks implementerer en foranstaltning. Der skal afgives strakspåbud ikke-betydelig fare om at etablere en tydelig afmærkning (eller iværksætte andre foranstaltninger).

Ulykkesrisici ved arbejde med håndværktøjer:

Strakspåbud, betydelig fare:

 • Det konstateres at der ligger en vinkelsliber med skæreskive på et arbejdsbord. Der er hverken skærm eller håndtag på vinkelsliberen. Der er tydelige tegn på at vinkelsliberen har været brugt og det bekræftes af arbejdsgiveren.
 • Skæreskiver kan knække og slynges ud. Det kan medføre alvorlige sårskader eller knoglebrud. Der er betydelig fare, derfor afgives strakspåbud med betydelig fare.

Påbud ikke-betydelig fare

 • Det konstateres at der ligger en vinkelsliber med en blød sliberondel på et arbejdsbord. Der er ikke skærm på vinkelsliberen. Der er tydelige tegn på at vinkelsliberen har været brugt og det bekræftes af arbejdsgiveren.
 • Hvis vinkelsliberen smutter, kan den ansatte pådrage sig en hudafskrabning eller et blåt mærke. Det er ikke et højt skadespotentiale, derfor er der ikke-betydelig fare. Det betyder at hvis en løsning umiddelbart kan implementeres eller hvis formålet med afgørelsen ellers forspildes, så skal der afgives strakspåbud med ikke-betydelig fare. Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt, så skal der afgives påbud med frist.


Ulykkesrisici ved delvist blokkerede færdselsvej:

Strakspåbud, betydelig fare

 • Det konstateres at på den ene side af færdselsvejen ved malkestalden hænger en ventilator ca. 1,7 m over gulvet. På den anden side af færdselsvejen er der placeret andet materiel, således at forbipasserende skal over i den side, hvor ventilatoren hænger for, at kunne passere. For at bruge færdselsvejen er man derfor nødt til at bukke sig og gå under ventilatoren.Der er skarpe kanter på ventilatoren.
 • Skadespotentialet er betydeligt, da man kan få alvorlige sårskader i hovedet. Derfor afgives strakspåbud med betydelig fare.

Påbud, ikke-betydelig fare

 • På den ene side af færdselsvejen ved malkestalden hænger en ventilator ca. 1,7 m over gulvet. På den anden side af færdselsvejen er der placeret andet materiel, således at forbipasserende skal over i den side, hvor ventilatoren hænger for, at kunne passere.For at bruge færdselsvejen er man derfor nødt til at bukke sig og gå under ventilatoren.Ventilatoren er indkapslet og der er ingen skarpe kanter. Denne transportvej er ikke en flugtvej. Der er kun gående trafik.
 • Skadespotentialet er mindre buler eller skrammer, derfor er der ikke-betydelig fare. Det betyder at hvis en løsning umiddelbart kan implementeres eller hvis formålet med afgørelsen ellers forspildes, så skal der afgives strakspåbud med ikke-betydelig fare. Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt, så skal der afgives påbud med frist.

C) Eksempler på arbejde med manuel håndtering:

Løft:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med tilsyn på et lager, at en kasse med en vægt på 25 kg er løftet. Håndteringen af kassen foretages ikke under tilsynet, men ved demonstration af rækkeafstanden konstateres det, at det sker ved manuelle løft i 3/4-arms afstand med foroverbøjet ryg.
 • Der kan være risiko for akut overbelastningsskade ved løft af en byrde med en vægt på 25 kg. håndteret i ¾-armsafstand kombineret med mindst en forværrende faktor.


Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med et tilsyn, at en ansat løfter en kasse med en vægt på 22 kg. Håndteringen af kasserne foretages ikke under tilsynet, men ved demonstration af rækkeafstanden konstateres det, at det sker ved manuelle løft i ¾ arms afstand med foroverbøjet ryg. Det oplyses at den ansatte løfter 30 byrder med en vægt på 22 kg i løbet af en arbejdsdag og at arbejdet foregår dagligt. Der er et teknisk hjælpemiddel til rådighed på virksomheden.
 • Vægten/rækkeafstand/forværrende faktorer for løft ligger i det røde område dog under grænsen for strakspåbud betydelig fare. Problemet kan løses straks, da der er et teknisk hjælpemiddel til rådighed på virksomheden.

Påbud med frist:

 • Ved et tilsyn konstateres det, at en ansat løfter byrder på 22kg i ¾ arms afstand med foroverbøjet ryg. Det oplyses at arbejdet foregår dagligt.
 • Vægten/rækkeafstand/forværrende faktorer for løft ligger i det røde område dog under grænsen for strakspåbud betydelig fare. Der forefindes ikke et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed derfor afgives der påbud med frist.

Flere personer løfter:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med tilsyn på en byggeplads, at to ansatte har løftet en byrde der vejer 60 kg. Håndteringen foretages ikke under tilsynet, men ved demonstration af rækkeafstanden konstateres det, at det sker ved, at to ansatte i underarmsafstand manuelt løfter med foroverbøjet ryg.
 • Der kan være risiko for akut overbelastningsskade ved når flere personer sammen løfter en byrde med en vægt på 60 kg. håndteret i underarmsafstand kombineret med mindst en forværrende faktor.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med tilsyn på en byggeplads, at to ansatte har løftet en byrde der vejer 50 kg. Håndteringen foretages ikke under tilsynet, men ved demonstration af rækkeafstanden konstateres det, at det sker ved, at to ansatte i ¾ arms afstand manuelt løfter med foroverbøjet ryg. Det oplyses at arbejdet foregår dagligt samt at arbejdsopgaven er færdig om to uger.
 • Vægten/rækkeafstand/forværrende faktorer for flerpersoners løft ligger i det røde område dog under grænsen for strakspåbud betydelig fare. Problemet kan løses straks, da der er et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på virksomheden.

Bæring:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Under et tilsyn kommer en ansat gående med kasse, den ansatte bærer kassen foran sig og rækkeafstanden er underarmsafstand. Du får oplyst, at kassen vejer 25 kg. Den ansatte bærer kassen 20 meter inkl. to trappetrin. Det oplyses, at der dagligt bæres 15 kasser af den ansatte.
 • Der kan være risiko for akut overbelastningsskade ved bæring af en byrde med en vægt på 25 kg. håndteret i underarmsafstand kombineret med mindst en forværrende faktor.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Under et tilsyn kommer en ansat gående med et bundt stålprofiler på skulderen. Du får oplyst, at bundtet vejer 20,5 kg. Lægterne er 3,8 meter lange. Den ansatte bærer bundtet med stålprofiler 8 meter. Det oplyses, at der dagligt bæres 20 bundter af den ansatte. Der står en transportvogn til rådighed på byggepladsen.
 • Vægten/rækkeafstand/forværrende faktorer for bæring ligger under grænsen for strakspåbud betydelig fare dog stadig med en vægt/rækkeafstand/forværrende faktorer der over niveau for påbud med frist. Her kan problemet kan løses straks, da der er et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på virksomheden.

Forflytning af personer:

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med tilsyn i hjemmeplejen, at en ansat forflytter en borger fra liggende til siddende stilling på sengekanten. Du får oplyst at borgeren vejer 80 kg. Den ansatte tog med højre arm om skulderen på den liggende borger og med venstre arm om borgerens ben og svinger derefter borgeren op i siddende stilling på sengekanten. Endvidere konstateres der, at den ansatte har foroverbøjet og vredet ryg under forflytningen og at den ansatte tydeligt må bruge kræfter for at få borgeren op at sidde. Borgeren hjælper kun begrænset til.
 • Der kan være risiko for akut overbelastningsskade når den/de ansatte tydeligt nå benytte kraftanvendelse under forflytningen og der er risiko for pludselig belastning.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres i forbindelse med tilsyn på et plejecenter, at en ansat forflytter en borger i seng. Borger er rykket ud til kanten af sengen i den ene side og ligger på et almindeligt lagen i sengen. Det oplyses, at den ansatte skal foretage personlige hygiejne, hvorefter borgeren skal trækkes tilbage midt i sengen. Forflytningen foretages af en ansat to gange om dagen. Der er 3 ansatte, som skiftes til at foretage forflytningerne. Et glidestykke er tilgængeligt.
 • Forflytningen ligger under niveau for strakspåbud betydelig fare.. Her kan problemet løses straks, da der er et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på virksomheden.

D) Eksempler på psykisk arbejdsmiljø

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det oplyses under et tilsyn på et botilbud, at flertallet af beboerne er misbrugere med sociale og psykiske problematikker og lidelser, der gør at de jævnligt udviser en udadreagerende og uforudsigelig adfærd med vold og trusler af fysisk og verbal karakter. Under tilsynet konstaterer Arbejdstilsynet, at beboerne har fri adgang til en langbladet og spids kokkekniv i botilbuddets køkken.
 • Der vurderes at være risiko for alvorlig personskade/sygdom, fx i form af fysiske skader eller belastningsrelaterede psykiske sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde posttraumatisk belastningsreaktion. Alvorlig personskade/sygdom efter en voldsepisode kan opstå umiddelbart efter voldsepisoden, inden for den første uge eller længere tid efter perioden.

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det oplyses under et tilsyn på et kommunalt handicapcenter for børn, at der arbejdes med mange ansvarstunge sager, hvor det på trods af meget lange arbejdsdage med 50-75 timers ugentlig arbejdstid ikke har været muligt at overholde sagsfrister, hvilket har ført til mange klager fra borgere og til utilstrækkelig ledelsesmæssig støtte og en hård tone. Den store arbejdsmængde og tidspres, har stået på i ¾ år. På tilsynet bliver det endvidere oplyst, at et stort antal ansatte har alvorlige stress- og krisesymptomer, fx i form af psykiske sammenbrud, afmagt og grådlabilitet samt fysiske ledsagesymptomer i form af forhøjet blodtryk, hjerteproblemer og overvældende træthed samt sygefravær, der begrundes med arbejdsforholdene.
 • Disse symptomer er tegn på, at der er akut risiko for, at ansatte bliver alvorligt syge som følge af den lange eksponering for stor arbejdsmængde og tidspres.

Påbud med frist:

 • Det oplyses under et tilsyn på en specialskole, at de ansatte i indskolingen på ugentlig basis bliver udsat for verbale trusler, slået, sparket og spyttet efter. Det oplyses endvidere, at de ansatte ikke i tilstrækkeligt omfang er klædt på til at håndtere elevernes udadreagerende adfærd, og at der ikke systematisk bliver fulgt op på de konkrete hændelser.
 • Det er her vurderingen, at der ikke foreligger en akut risiko for, at ansatte kan dø eller pådrage sig alvorlige personskader, samt at løsningen af problemet er kompleks og kræver en længerevarende indsats.

E) Eksempler på eksponering for støj

Strakspåbudssituation – betydelig fare:

 • Det konstateres, at en ansat udfører øvelsesskydning uden anvendelse af høreværn. Den kraftige skudstøj overskrider støjgrænsen for spidsværdier på 137 dB(C)
 • Kraftig impulsstøj med impulsværdier over 137 dB(C) kan skade hørelsen selv ved få kortvarige påvirkninger.

Strakspåbudssituation – ikke betydelig fare:

 • Det konstateres, at en ansat arbejder i en maskinhal med meget støjende maskiner uden at anvende høreværn. Den daglige støjbelastning er over grænseværdien på 85 dB(A).
 • Ved daglige støjbelastninger over 85 dB(A) hver dag over en årrække er der risiko for nedslidning af hørelsen.


Henter PDF