G� til hovedindholdet

Indhold

Basis tilsynsprocedure

Sidst revideret den:

1. februar 2024

Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der gælder alle former for tilsyn.

Kort overblik

Denne tilsynsprocedure gælder for alle former for tilsyn. Den skal derfor læses i sammenhæng med den specifikke tilsynsprocedure, der beskriver det særlige, der gælder for den konkrete tilsynsform.

Inden tilsyn

 • Forberedelse af tilsynsbesøget

  Inden du tager på tilsyn:

  • Orienter dig i relevante data om virksomheden.
 • Særligt for tilsyn i private boliger

  De borgere/ejere, som skal modtage et tilsynsbesøg i deres egen bolig, skal altid informeres inden tilsynet og have lejlighed til at komme med indsigelser. Informationen til borgeren kan godt ske umiddelbart inden tilsynet.

  Borgeren har altid ret til at nægte Arbejdstilsynet adgang til sin private bolig. I særlige tilfælde kan Arbejdstilsynet, i samarbejde med politiet, få adgang til boligen.

  Ved tilsyn med arbejde i private boliger, hvor fx en kommune eller et privat firma er arbejdsgiver, skal arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisation inddrages før tilsynsforløbet, hvor det er muligt. Du kan rådføre dig med arbejdsgiveren om, hvor der skal planlægges tilsyn.

  • Ved tilsyn i private boliger, skal du altid identificere dig
  • Aflevere blanketten ’Arbejdstilsynets besøg på din adresse i dag’

Overordnet fokus på tilsyn

 • Indledende kontakt

  Ved besøgets start skal du gøre følgende:

  • Legitimer dig ved at vise eller bære dit legitimationskort synligt.
  • Tag så vidt muligt kontakt til både ledelse og arbejdsmiljørepræsentant. Er dette ikke muligt, skal du vurdere, om det er tilsynsfagligt relevant at gennemføre tilsynet.
  • Du skal sikre dig, at du er på den virksomhed som tilsynet vedrører.
  • Informer om baggrund og rammer for besøget.
  • Udlever følgende blanketter til arbejdsgiver eller dennes repræsentant:
   • ”Arbejdstilsynet passer på dine personlige oplysninger om dig” sammen med besked om, at den skal være tilgængelig for de ansatte.
   • "Arbejdstilsynet på besøg i dag”, når du besøger private p-enheder. Er du i tvivl om, hvorvidt p-enheden er offentlig, skal du udlevere blanketten.
   • ”Arbejdstilsynets besøg på din adresse i dag” ved tilsyn på anden adresse end p-enhedens.
 • Oplæring og instruktion samt lovpligtige uddannelser

  Kontroller oplæring og instruktion

  Hvis du konstaterer en materiel overtrædelse skal du kontrollere om:

  • De ansatte har fået den nødvendige oplæring og instruktion i udførelsen af det arbejde, som overtrædelsen vedrører.
  • Arbejdsgiveren fører tilsyn med at instruktionen bliver efterlevet.

  Kontroller lovpligtige uddannelser

  Hvis der på virksomheden udføres arbejde, der kræver lovpligtig uddannelse, skal du kontrollere at:

  • Den/de, der udfører arbejdet, har gennemført uddannelsen.
  • Arbejdstilsynet har anerkendt kvalifikationer opnået i udlandet, hvor det er et krav.

  Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet

  Lovpligtige uddannelser til særlige typer af arbejde

 • Vejledning af virksomheden

  Vejled ledere og medarbejdere med afsæt i relevante AT-vejledninger og andet materiale.

  Du må ikke rådgive, dvs. du må ikke angive konkrete løsninger eller give udtryk for, at én bestemt løsning vil efterkomme Arbejdstilsynets påbud.

  Orientere om igangværende relevante indsatser.

  Udvid din vejledning i forhold til små virksomheder

  Den udvidede vejledningsforpligtigelse gælder for juridiske enheder med 1-4 ansatte, uanset om der konstateres overtrædelser af Arbejdsmiljøloven eller ej. Giv afgørelser hvis overtrædelser.

  • Forklar reglerne og omsæt til konkrete situationer på virksomheden, så det bliver klart, hvad der kræves i forhold til egen arbejdsmiljøindsats og løsning af konstaterede arbejdsmiljøproblemer.
  • Vejled om APV-processen, og vis vej til Arbejdstilsynets APV-værktøj samt information på at.dk.
  • Fortæl hvordan p-enheden kan få hjælp fra branchens organisationer og BFA’er.
  • Vejled om den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Vejled om krav til brugsanvisninger, certifikater og lovpligtige uddannelser.
  • Giv eventuelt eksempler på løsninger og ideer fra AT-vejledninger til at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer.
 • Afslutning af tilsynsbesøget
  • Orienter virksomhedens repræsentanter om:
  • Udfaldet af tilsynet og eventuelle reaktioner.
  • Muligheden for aftaleforløb, hvis relevant.
  • At den juridiske enhed får besøgsrapport og reaktioner i e-boks.
  • Hør ledelsen på stedet eller orienter om proces for skriftlig høring ved afgørelser.
  • Strakspåbud er undtaget fra høringspligten.
  • Afsend besøgsrapport.

Efter tilsyn

 • Afrapportering, høring mv.
  • Hør virksomheden skriftligt om afgørelser, hvis der ikke har været mundtlig høring.
  • Afslut besøgsrapportering, når alle endelige reaktioner er sendt.

Videregivelse af oplysninger til andre myndigheder

 • Forpligtelse til at videregive oplysninger til andre myndigheder

  Arbejdstilsynet har en generel forpligtelse til at videregive oplysninger til andre myndigheder, såfremt Arbejdstilsynet på tilsyn bliver opmærksom på forhold, som giver mistanke om brud på andre myndigheders lovgivning.

  Arbejdstilsynet foretager en konkret vurdering af, om videregivelse af oplysninger er relevant og nødvendig for andre myndigheders opgavevaretagelse. Orienteringen omfatter en kort beskrivelse af mistanken om den mulige overtrædelse og sker eventuelt med udgangspunkt i en samarbejdsaftale med den anden myndighed.

  • Du skal kontakte din tilsynschef, hvis du får mistanke om overtrædelse af regler på andre myndigheders område.
  • Det er tilsynschefen, der på baggrund af dine oplysninger skal vurdere, om der skal ske en videregivelse af oplysninger til den relevante myndighed samt sikre, at videregivelsen bliver registreret, og virksomheden bliver orienteret.
 • Videregivelse af oplysninger i sager vedrørende et barn eller ung under 18 år

  Arbejdstilsynet har en skærpet pligt til at orientere kommunens socialforvaltning, hvis der er mistanke om, at et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter serviceloven eller har været udsat for vold eller andre overgreb.

 • Underretning i sager vedrørende menneskehandel til tvangsarbejde

  Arbejdstilsynet har indgået en samarbejdsaftale med Center mod Menneskehandel (CMM), Rigspolitiet, Skattestyrelsen, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

  • Du skal kontakte din tilsynschef, hvis du får mistanke om menneskehandel.
  • Det er tilsynschefen, der har ansvaret for, at oplysningerne bliver givet videre til politiet og CMM, samt sikre at videregivelsen bliver registreret.
  • Virksomheden må ikke blive orienteret.
 • Overblik over andre relevante myndigheder

  Nedenstående er en liste over myndigheder, som det kan være relevant for Arbejdstilsynet at orientere om mulige brud på myndighedens lovgivning. Listen er ikke udtømmende.

  Det er beskrevet, hvilke forhold som kan være relevante at kontakte din tilsynschef om. Du skal ikke have indgående viden om andre myndigheders regler og love, men ved mistanke om brud på andre myndigheders lovgivning, skal du kontakte din tilsynschef. Det er altid tilsynschefens vurdering, om der skal ske en orientering til anden myndighed.

  Center for Biosikring og Bioberedskab (Statens Serum Institut)   

  • Stoffer og materialer - tilstedeværelse, fund, misbrug, bortkomst, tyveri samt udslip af stoffer og materialer omfattet af kontrollisten fra Center for Biosikring og Bioberedskab.
  • Mistanke om materiale, der kan bruges til biologiske våben.

  Center mod Menneskehandel (Socialstyrelsen)

  • Forhold der indikerer menneskehandel til tvangsarbejde, fx hvis den ansatte er tavs om arbejdsmiljøforholdene, og hvornår vedkommende er kommet til Danmark, virker nervøs, kuet eller angst, arbejder mange timer og i weekender, vedkommende har dårlig personlig hygiejne og evt. arbejdsskader, som ikke er tilset af sundhedspersonale, ikke har adgang til mad og drikke eller ikke har ID-oplysninger, telefonnummer på arbejdsleder eller anden kontakt til vedkommende.
  • Desuden kan det være en indikator, hvis den ansatte har dårlige, usle boligforhold, hvis der bor mange på samme sted, eller hvis arbejdet er ustabilt, ikke fastlagt og ikke forudsigeligt.

  Fødevarestyrelsen 

  • Forhold der giver mistanke om overtrædelse af lovgivning på Fødevarestyrelsens område. Det kan fx være:
   • Ulovlig fødevarebehandling, uhumske køkkenforhold eller skadedyr.
   • Manglende forrum eller mangel på påkrævede faciliteter til MRSA på gårde med svinebesætninger.

  Kommunerne (Socialforvaltning, Teknik- og Miljøforvaltning)  

  • Forhold der indikerer, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter serviceloven eller har været udsat for vold eller andre overgreb (skærpet underretningspligt til socialforvaltningen i anbringelseskommunen).
  • Uhumske boligforhold for de ansatte på eller i nærheden af arbejdspladsen. 
  • Ulovlig affaldshåndtering, forurenet jord, ulovlig deponi og oplagring af kemikalier mv.

  Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) 

  • Forhold der giver mistanke om overtrædelse af kemikalielovgivningen. Det kan fx være farlige kemikalier med ikke-dansk, forkert eller manglende mærkning.

  Sikkerhedsstyrelsen

  • Forhold der giver mistanke om overtrædelse af Sikkerhedsstyrelsens regler. Det kan fx være:
   • Produktsikkerhedsmangler ved maskiner, trykbærende udstyr, personlige værnemidler mv.
   • Ulovlige elektriske stærkstrømsanlæg, elektrisk materiel, gasinstallationer, installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger samt ulovligt fyrværkeri.

  Skattestyrelsen

  • Forhold der giver mistanke om overtrædelser af skattelovgivningen.
   • Det kan fx være oplysninger om fx lønforhold, ansættelseskontrakter eller andre personlige dokumenter, der ikke følger skattelovgivningen.
   • Skattestyrelsen får automatisk en underretning, hvis der oprettes en overtrædelse af reglerne om anmeldelse af udenlandske tjenesteydelser til RUT.

  Socialtilsyn

  • Forhold der indikerer, at borgere åbenlyst mistrives på bo- og døgntilbud eller opholdssteder for anbragte børn og unge.

  Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK)

  • Forhold der indikerer, at anbragte børn og unge fx ikke modtager undervisning.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration

  • Forhold der indikerer misbrug af au pair-ordningen, fx hvis au pairen udfører andre opgaver end huslige pligter, udfører opgaver mere end de maksimale 30 timer, eller arbejder for andre end værtsfamilien.

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  • Forhold der indikerer fare for patienters sikkerhed i det offentlige og private sundhedsvæsen på fx hospitaler, i hjemmepleje og hos private behandlere.

  Søfartsstyrelsen 

  • Forhold der giver mistanke om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen på Søfartsstyrelsens område. Forhold der vedrørende lastning og losning af skibe samt værftsarbejde og værftslignende arbejde hører under Arbejdstilsynets myndighedsområde.

  Trafikstyrelsen (Jernbaneområdet)

  • Forhold der indikerer fare for jernbanesikkerhed, fx inden for sikkerheds- og kontrolsystemer og transport af farligt gods.

Ansvarlig afdeling i Arbejdstilsynet: Kontoret for Tilsyn og Ordnede Forhold

Tilsynsproceduren er gældende fra: 1. maj 2021

Omskrivning af kvalitetsprocedurer for risikobaseret tilsyn (RT-1 - RT-15)

Indhold

Indhold

Henter PDF