Gå til hovedindholdet

Asbestprotokoller

En arbejdsgiver skal registrere oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, herunder indlejet arbejdskraft. Ansatte, som ved udførel-se af andet arbejde end asbestarbejde formodes at være blevet udsat for asbeststøv, skal også registreres i asbestprotokoller.

Der er ikke krav om asbestprotokoller for ansatte, der udfører asbestarbejde med lavt støvniveau, som defineret i asbestbekendtgørelsens § 5:

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Arbejdsgiverens registreringspligt gælder i forhold til aktuelt ansatte og ikke tidligere ansatte.

Arbejdsgiveren kan i sin vurdering af, om en medarbejder faktisk har været udsat for asbeststøv, fx inddrage oplysninger om støvniveauet i arbejdsområdet og arbejdets karakter. Der skelnes i reglerne ikke mellem indendørs og udendørs områder, men udsættelse for asbeststøv vil næsten altid være lavere udendørs.

Oplysninger i asbestprotokol og format

En asbestprotokol skal indeholde oplysninger om arten og varigheden af den enkelte ansattes arbejde og den udsættelse for asbeststøv, der er forbundet hermed.

Oplysning om arbejdets art og varighed kan fx være, at den ansatte i en konkret periode har udført nedrivning af asbestholdige materialer med risiko for udsættelse for asbeststøv et vist antal timer dagligt. 
Når en ansat må formodes at være blevet udsat for asbeststøv uden selv at have arbejdet med asbest, vil det være relevant, at arbejdsgiveren umiddelbart herefter registrerer oplysninger om den ansatte i asbestprotokol.

Der er ingen formkrav knyttet til en asbestprotokol. En arbejdsgiver kan have én eller flere asbestprotokoller for hver ansat.

Udlevering af oplysninger til den ansatte

Arbejdsgiveren skal udlevere de oplysninger, som arbejdsgiveren har registreret om den ansatte, så vedkommende selv får oplysningerne i asbestprotokollen i sin besiddelse. Oplysningerne, som arbejdsgiveren skal udlevere, skal være fyldestgørende og omfatte samtlige oplysninger, der er registreret om den pågældende ansatte og dennes arbejde i asbestprotokollen. 

Arbejdsgiveren kan udlevere oplysningerne ved at sende dem digitalt til e-boks, mit.dk eller en e-mail anvist af den ansatte. En arbejdsgiver kan også udlevere en fysisk kopi af asbestprotokollen til den ansatte. 
Arbejdsgiveren skal udlevere oplysninger til den ansatte senest ved ansættelsesforholdets ophør.

Den ansatte kan i øvrigt til enhver tid anmode arbejdsgiveren om adgang til de oplysninger, der er registreret om personen selv i en asbestprotokol. Arbejdsgiveren har da pligt til at give den ansatte adgang til oplysningerne. Der er ikke regler for, hvordan adgangen konkret skal gives. Det kan aftales mellem arbejdsgiver og den ansatte.

Ved virksomhedsophør 

Ved virksomhedsophør skal asbestprotokoller sendes til Arbejdstilsynet.

En virksomheds konkurs betragtes som virksomhedsophør. En kurator, der er indtrådt i konkursboets forpligtelser, vil også skulle indsende konkursboets eksisterende asbestprotokoller til Arbejdstilsynet.

Opbevaring af asbestprotokol i mindst 40 år

Uanset at oplysninger er udleveret til den ansatte, har arbejdsgiveren pligt til at opbevare oplysningerne i en asbestprotokol i mindst 40 år efter, at udsættelsen for asbest er ophørt.

Sidst revideret: 27. juni 2024

Henter PDF