Gå til hovedindholdet

Forundersøgelse for asbest

Ved arbejde i bygninger opført før 1990 kan der være risiko for indånding af farlige asbestfibre. Som arbejdsgiver skal du sikre dig, at det ved en forundersøgelse er fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, inden nedrivning, reparation eller vedligeholdelse påbegyndes.

Forundersøgelsespligt gælder ved arbejde med bygninger, konstruktioner, installationer mv. og fx skibe under værftsarbejde.

En forundersøgelsen for asbest kan understøttes af oplysninger fra fx ejerne. Hvis der er den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller en bygning, skal arbejdet betragtes som et asbestarbejde og udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen.

Der gælder forskellige krav om forundersøgelser afhængigt af, om du er selvstændig, arbejdsgiver, rådgiver eller bygherre. Nedenfor kan du se, hvad der gælder for dig.

Særligt om skjult asbest

Skjult, ikke-registreret asbest bl.a. i bygninger opført før 1990 udgør en risiko for utilsigtet spredning af asbeststøv. Det gælder både ved mindre opgaver med reparation og vedligeholdelse, samt større opgaver med nedrivning. Ved nedrivning forstås fuldstændig eller delvis fjernelse eller nedtagning af asbestholdigt materiale. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer dig, at der er gennemført en forundersøgelse, inden du igangsætter arbejdet. Du kan inddrage eventuelle tidligere forundersøgelser af bygningen.

Ved mindre arbejdsopgaver, hvor det kun er din virksomhed, der skal udføre arbejde på stedet, kan du som arbejdsgiver spørge bygherren, om der er kendskab til forekomst af asbest. Oplysninger om tidligere ombygninger og renoveringer kan også danne grundlag, når I vurderer, om der kan være risiko for forekomst af asbest, og en grundig visuel undersøgelse af arbejdsområdet kan ligeledes medvirke til at afdække, om der kan være risiko for forekomst af asbest. Få undersøgt prøver af materialerne for asbest.

Ved arbejdsopgaver, hvor der skal udføres arbejde af mindst to virksomheder samtidig, skal bygherren sikre, at der undersøges for asbest. Arbejde, der kan indebære risiko for udvikling af asbeststøv, skal indgå i bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og i arbejdsmiljøkoordineringen ved projektering og udførelse af arbejdet.

Om kvaliteten af forundersøgelser

Der skal foretages grundige forundersøgelser for forekomst af asbest i bygninger opført før 1990, inden arbejde med nedrivning, reparation eller vedligeholdelse af bygningerne sættes i gang.

Nedrivning

Ved fuldstændig eller delvis nedrivning af bygninger opført før 1990 er det vigtigt allerede i forbindelse med projektering og planlægning af arbejdet at fastslå, hvor der forekommer materialer, der indeholder asbest. Det kan bl.a. gøres ved at undersøge bygningens historik, herunder om der tidligere er fjernet asbest i bygningen. Er der den mindste grund til mistanke om, at der stadig kan være asbest tilbage i bygningen, skal bygningen undersøges for dette.

En  forundersøgelse skal være dækkende i forhold til formålet med undersøgelsen og foretages på et retvisende grundlag. Det kræver almindeligvis, at der udarbejdes en grundig plan for undersøgelsen, herunder hvilke materialer eller bygningsdele der evt. skal tages prøver af, og som skal undersøges for indhold af asbest. En sådan plan og selve prøvetagningen vil i de fleste tilfælde skulle udføres af en sagkyndig med specialviden om, hvor der typisk kan findes asbest i forskellige typer bygninger mv. Undersøgelsen af asbestprøverne kræver også specialviden og -udstyr.

Forundersøgelsen gennemføres normalt først som en visuel gennemgang af bygningen på baggrund af viden om bygningens historik. Herudfra udarbejdes der en plan for eventuel prøvetagning af de forskellige bygningsdele og -materialer. Da den første gennemgang af bygningen i de fleste tilfælde foretages, mens bygningen stadig anvendes til beboelse eller arbejde, vil det også være relevant at tage stilling til, hvor det kan være nødvendigt at foretage nærmere undersøgelser i bygningen, hvor forskellige bygningsdele fx skilles fra hinanden. Eksempler på det kan være, at der nedtages fliser i toiletter, baderum og køkkener, så der kan tages prøver af fliseklæbemidlet, og at der tages hul på gulvbelægninger for at undersøge for asbest i afretningsspartel mv.

Reparation og vedligeholdelse

Ved reparation og vedligeholdelse af bygninger opført før 1990, hvor der gøres indgreb i bygningsdele og -materialer, fx boring eller skæring, skal der undersøges for, om der er asbest i de berørte bygningsdele og materialer. Undersøgelsen skal foretages, inden arbejdet igangsættes.

Undersøgelsen foretages normalt først som en visuel gennemgang af arbejdsområdet i bygningen på baggrund af bygningens historik i forhold til tidligere fjernet asbest og eventuel viden om indkapslet asbest. Er der den mindste grund til mistanke om, at der kan være asbest i de bygningsdele og materialer, der berører arbejdet, tages der materialeprøver, som undersøges for asbest.

I mange tilfælde er det nødvendigt at lade en sagkyndig undersøge arbejdsområdet i bygningen for asbest, foretage prøvetagning og undersøge prøverne for asbest.

Ansvar når der er flere arbejdsgivere om et asbestarbejde

Hvis du er bygherre, gælder der særlige regler, se under bygherrens ansvar.

Der skal gennemføres en fuldt dækkende forundersøgelse, som opfylder lovgivningens krav, inden arbejdet påbegyndes. Selvom der gennemføres en samlet forundersøgelse, forbliver ansvaret for, at der forud for arbejdet er gennemført en undersøgelse, hos den enkelte arbejdsgiver. Dette gælder, uanset om der er andre arbejdsgivere involveret i samme projekt.

Ansvaret for forundersøgelsen forbliver også hos den enkelte arbejdsgiver, selvom et projekt udføres for en bygherre. Det påvirkes med andre ord ikke af, at bygherre også skal koordinere og selv udføre forundersøgelse.

Dit ansvar som selvstændig, privat eller enkeltmandsvirksomhed

Selvom du som selvstændig, privat eller enkeltmandsvirksomhed ikke har ansatte, eller arbejdet ikke udføres som led i erhverv, har du stadigvæk forundersøgelsespligt i visse sammenhænge i forhold til asbest. Det gælder ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse af bl.a. bygninger opført før 1990, hvor du skal sikre dig, at det er fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejeren.

Dit ansvar som arbejdsgiver

Du har som arbejdsgiver pligt til at gennemføre eller sikre dig, at der er gennemført en dækkende forundersøgelse for asbest, hvis du har ansatte, der skal arbejde med nedrivning, reparation eller vedligeholdelse af bl.a. bygninger opført før 1990. Det skal med forundersøgelsen være fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejeren.

Hvis der i øvrigt er den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller i en bygning, skal du sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen.

Dit ansvar som bygherre og koordinatorens opgaver ved asbest

Som bygherre for arbejdsopgaver med renovering, ombygning, reparation og nedrivning o.l. af bygninger mv. opført før 1990 skal du sikre, at der gennemføres undersøgelser af bygningen for asbest. Resultaterne af forundersøgelserne skal noteres, så det fremgår, hvor der findes asbest. Det gælder, når der må forventes mindst to virksomheder samtidigt på arbejdsopgaven.

En bygherre er den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- eller anlægsarbejde.

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Undersøgelsen for asbest skal danne grundlag for udarbejdelse af den PSS, som arbejdsmiljøkoordinatoren skal udarbejde under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet.

Koordinatoren udpeges af dig som bygherre, og du skal sikre dig, at koordinatoren er i besiddelse af de rette kompetencer. Ved større opgaver skal koordinatoren have gennemgået den særlige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal, når der projekteres, koordinere for sikkerhed og sundhed i tæt samspil med de projekterende, så koordinatoren kan udarbejde en PSS i overensstemmelse med de regler, der gælder for bygherren. I forhold til asbest gælder det bl.a. særligt tidsplanen, hvor der skal være taget højde for nødvendig asbestsanering mv. De specifikke foranstaltninger i forhold til asbestarbejdet skal fremgå af planen, så der tages højde for, at der ikke spredes asbeststøv på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal, når bygge- og anlægsarbejdet udføres, løbende koordinere for sikkerhed og sundhed og ajourføre PSS’en i nødvendigt omfang. Ved arbejdsopgaver, hvor der mindst er 11 personer beskæftiget samtidig, skal koordineringen bl.a. ske ved hjælp af opstartsmøder med de enkelte virksomheder, koordinerende sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag og ved rundgang og kontrol på byggepladsen omkring de fælles arbejdsmiljøforanstaltninger.

Afgrænsning af fælles arbejdsmiljøforanstaltninger

Du skal som bygherre afgrænse ansvaret for at etablere, vedligeholde og nedtage fælles arbejdsmiljøforanstaltninger. Det skal gøres, inden bygge- og anlægsarbejdet igangsættes, og i nødvendigt omfang løbende gennem dine aftaler med virksomhederne. I forhold til asbest er det bl.a. at sikre, at der opsættes advarselsskilte, støvskillevægge og i nødvendigt omfang mekanisk ventilation og undertryk m.m.

Bygherrens journal

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal for bygherren udarbejde en journal i forhold til sikkerhed og sundhed omkring særlige forhold i forbindelse med fremtidige arbejder.

Hvis asbest i bygningen ikke fjernes helt i forbindelse med ombygning, renovering o.l., skal den resterende og eventuelt indkapslede asbest indføres i bygherrens journal, så der ved fremtidigt arbejde i bygningen sikres mod utilsigtet spredning af asbest.

Bygherrens juridiske ansvar

Bygherrens ansvar omfatter helt overodnet pligten til at planlægge og koordinere for sikkerhed og sundhed i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, når der må forventes mindst 2 virksomheder i byggeperioden samtidig. Pligten gælder både i forhold til projektering og byggeproces og fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Reglerne gælder for bygherren, selvom bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i mange tilfælde varetager opgaverne. Bygherren må derfor sikre sig, at koordinatoren varetager opgaverne som aftalt med bygherren og i overensstemmelse med reglerne

Kravene til bygherrerne er uddybet i Arbejdstilsynets vejledninger om bygherrens ansvar og om plan for sikkerhed og sundhed:

Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår - AT-vejledning 25.2

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - AT-vejledning 25.3

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter - AT-vejledning 25.4

Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter - AT-vejledning 25.5

Plan for sikkerhed og sundhed - AT-vejledning 25.6

Bygherrens medvirkensansvar

Som bygherre har du et særligt medvirkensansvar. Medvirkensansvaret betyder, at du har pligt til at medvirke til, at arbejdsgiverne kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Du skal i denne forbindelse videregive relevant viden og information til arbejdsgiverne, herunder om kendt asbest i din bygning.

Medvirkensansvaret angår alle bygherrer, herunder også private boligejere, og det gælder også, når der kun er én arbejdsgiver involveret i arbejdsopgaven.

Dit ansvar som rådgiver og projekterende i forbindelse med asbest

Du skal som rådgiver og projekterende for en bygherre oplyse bygherren om de pligter og opgaver vedkommende har efter arbejdsmiljølovgivningens regler. Det gælder især kravene om udpegning af arbejdsmiljøkoordinator ved projektering og byggeproces, koordinatorens opgaver bl.a. udarbejdelsen og ajourføringen af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journal, samt om afgrænsning af ansvaret for fælles arbejdsmiljøforanstaltninger.

Ved projekter, der omfatter ombygning, renovering, nedrivning mv. af bygninger, konstruktioner mv. opført før 1990, skal du bl.a. rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser for asbest.

Ansvaret for projektmaterialet

Når du projekterer en ombygnings- eller renoveringsopgave o.l., skal du sørge for, at arbejdsmiljølovgivningen og herunder asbestreglerne kan overholdes af de udførende virksomheder i forbindelse med, at projektet bliver gennemført.

Links

BFA Bygge & Anlæg – asbest-huset.dk

BFA Bygge & Anlæg – byggeproces.dk

 

Sidst revideret: 11. oktober 2019

Henter PDF