Gå til hovedindholdet

Børn i underholdningsbranchen

Her kan du få overblik over de eksisterende love og regler i forhold til børns arbejde i underholdningsbranchen. Vi har desuden samlet en række gode råd til henholdsvis underholdningsbranchen og forældre til børn, der skal arbejde på film og tv.

Det er barnets alder, som afgør, om lovgivningen vedrørende børns arbejde i underholdningsbranchen administreres af politiet eller af Arbejdstilsynet.

Hvornår er børn i underholdningsbranchen omfattet af Arbejdsmiljøloven, og hvornår er der tale om et arbejdsforhold?

Arbejdsmiljøloven dækker arbejde for en arbejdsgiver. Når det skal vurderes, om et arbejde kan karakteriseres som arbejde for en arbejdsgiver, skal der foretages en konkret vurdering på baggrund af følgende forhold:

 • Har personen pligt til at stille sin arbejdskraft til rådighed?
 • Er personen underlagt instruktion og kontrol?
 • Bliver der stillet arbejdsrum og arbejdsredskaber til rådighed for aktiviteterne?
 • Er der en anden person/virksomhed, der bærer risikoen for arbejdsresultatet?
 • I særlige tvivlstilfælde kan der lægges en vis vægt på, om personen får udbetalt løn.

Arbejdsmiljøloven dækker kun aktiviteter, der kan karakteriseres som arbejde. Fx er udøvelse af hobby-, fritids- eller sportsaktiviteter ikke dækket af Arbejdsmiljøloven, hvis aktiviteten ikke falder inden for de forhold, der er beskrevet ovenfor.

Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. De kan dog i nogle tilfælde få tilladelse til erhvervsmæssigt at medvirke i kulturelle aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan fx være sportsaktiviteter, opvisninger, teaterforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio & tv, filmoptagelser og reklamefilm.

Hvem giver børn en tilladelse til erhvervsmæssigt at medvirke i kulturelle aktiviteter?

Da børn under 13 år ikke må udføre arbejde for en arbejdsgiver, skal de have en særlig tilladelse. Tilladelsen gives af politiet og kan indhentes af barnets forældre eller af den virksomhed, der ønsker at beskæftige et barn under 13 år. Tilladelsen kan gives, hvis politiet vurderer, at aktiviteten ikke vil kunne skade barnets sikkerhed, sundhed eller udvikling, eller at det ikke vil gå ud over barnets skolegang.

Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, så barnet får tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen.

Læs mere hos politiet om tilladelse til børns arbejde:

Ansættelse af børn under 13 år - Politi

Politiet fører det almindelige tilsyn med, om tilladelsen bliver overholdt.

Der er to specifikke politikredse på landsplan, der behandler sager om tilladelser til børn under 13 år.

Læs mere på Retsinformation om tilladelse til børns arbejde:

Unges arbejde - Ændringsbekendtgørelse 1038 - 2014 - Retsinformation

Hvilke regler gælder for arbejdstid og hviletid?

Regler for undervisningspligtige børn: Den daglige arbejdstid for de 13-14-årige, samt unge der er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige to timer på skoledage.

De 13-14-årige samt unge, der er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 6.00.

Disse unge skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Der gælder desuden særlige regler om arbejdstid i skolefri perioder.

Unges arbejde - Bekendtgørelse 1049 - 2021

Unges arbejde - Ændringsbekendtgørelse 1868 - 2023 - Retsinformation

For så vidt angår unge under 13 år vil det fremgå af politiets tilladelse.

Hvis den unge deltager i kulturelle o.l. aktiviteter, kan reglerne om arbejdstid, hviletid, arbejdstidens placering og fridøgn fraviges, når der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Hvilke krav gælder til kontrakter mellem børn og arbejdsgiver?

Formkrav m.v. til ansættelseskontrakter reguleres ikke i arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere om kontrakter til børn under "Gode råd til underholdningsbranchen" længere nede på siden.

Er der regler for brug af børneattester?

En børneattest er en straffeattest. Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten.

Læs mere om børneattester:

Indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale - Lov 362 - 2014 - Retsinformation

Bestil børneattest - Politiet

Børneattest - Kulturministeriet

Hvordan sikrer myndighederne, at lovgivning og regler bliver overholdt, når børn arbejder i underholdningsbranchen?

Det er politiet, der udsteder tilladelse til, at børn under 13 år må deltage i kulturelle aktiviteter. Det er således politiet, der fører det almindelige tilsyn med, om tilladelsen bliver overholdt.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at arbejdsmiljøforholdene på virksomheden er i orden.

Kontrol med arbejdsmiljøforholdene foregår typisk ved, at Arbejdstilsynet fører grundtilsyn. Disse tilsyn er uanmeldte. På besøget gennemgår Arbejdstilsynet virksomhedens arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet vejleder om forebyggelse og mulige løsninger af arbejdsmiljøproblemer. Er der overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, reagerer Arbejdstilsynet herpå, typisk med påbud.

Arbejdstilsynet kan også komme på et specialtilsyn, hvor der er fokus på et mere konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Det kan fx være i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet skal kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud, eller hvis Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden. Hovedreglen er, at et specialtilsyn foregår uanmeldt.

Hvem kan man klage til, hvis arbejdsmiljøforholdene omkring børn i underholdningsbranchen ikke er i orden?

Ved spørgsmål om arbejdsmiljøforholdene er det altid muligt at tage kontakt til den valgte arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der er spørgsmål i forhold til ansættelsesforholdene, kan man fx henvende sig til tillidsrepræsentanten.

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt. Du kan klage til Arbejdstilsynet fx ved at ringe til Arbejdstilsynets Call Center, ved at udfylde en digital klageformular på Arbejdstilsynets hjemmeside eller ved at sende en mail til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynets Call Center

Klager til Arbejdstilsynet over arbejdsmiljøet vil altid blive behandlet fortroligt, idet Arbejdstilsynet ikke må videregivere oplysninger om, at tilsynet har modtaget en klage eller hvad klagen omhandler – heller ikke når tilsynet kommer på tilsynsbesøg på den virksomhed, som klagen vedrører.

En klage over arbejdsmiljøet vil ikke automatisk medføre et tilsynsbesøg, da hver enkelt henvendelse vil blive vurderet konkret.

Da alle kan klage over arbejdsmiljøet til Arbejdstilsynet, kan børn under 13 år og deres forældre også klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt i forbindelse med barnets arbejde. Derfor må forældre gerne klage til Arbejdstilsynet, selv om det vedrører deres barns arbejdsmiljøforhold.

Det er en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, at barnets arbejde er omfattet af Arbejdsmiljøloven.

Gode råd til underholdningsbranchen

Som arbejdsgivere for børn, der medvirker i produktioner i underholdningsbranchen, skal du tage et særligt hensyn.

De følgende gode råd er leveret i fællesskab af Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, DR, Børns Vilkår og Børnerådet.

Som arbejdsgiver bør du tage højde for følgende:

 • Der bør være én professionel voksen på arbejdspladsen, som har ansvaret for at tage sig af børnene, når de er på arbejde. Denne person bør være formelt udpeget til at varetage børnenes trivsel og interesser.
 • Der bør udarbejdes børneattester for de voksne, som arbejder direkte med børnene. Læs mere om børneattester på siden Love og regler for børns arbejde
 • Der bør udarbejdes kontrakter for de medvirkende børn, hvor vilkårene beskrives klart og detaljeret.
 • Både børn og forældre bør instrueres grundigt, så de er trygge og forberedt på, hvad de går ind til. Det gælder fx i forhold til kontrakt, arbejdstid, hjælp, klage, eksponering i medier og på sociale medier.
 • Forældrene bør kende produktionsplanen og barnets arbejdsskema, så de kan koordinere børnenes dagligdag og indgå i en dialog med barnets skole.
 • Tidsplaner bør overholdes, så arbejdet ikke går ud over børnenes skoledag og sociale relationer.
 • Arbejdspladsen bør være opmærksom på, at ventetid og pauser også er en del af arbejdsdagen for børnene. Sørg for børnevenlige pauserum og mulighed for at komme udenfor.
 • Hvis produktionen kræver, at børnene er væk fra skolen i længere tid, bør arbejdspladsen stille en underviser til rådighed.
 • Der bør være mulighed for at få særlig støtte fra en børnepsykolog, hvis der opstår behov for det i forbindelse med arbejdet.
 • Forestillingsrækker eller optagelser bør afsluttes på en god måde, da det er vigtigt for børn, at der er en god afslutning på forløbet.
 • Forældrene bør orienteres om deres muligheder for at klage over arbejdsmiljøforholdene. Læs mere på siden Love og regler for børns arbejde.

Relevante links

Temaside hos DR, der formidler regler og retningslinjer for produktioner, hvor børn medvirker:

Børnemedvirkende - Danmarks Radio

Dansk Skuespillerforbund har udarbejdet to kontraktskabeloner, som forbundet anbefaler at bruge, når børn medvirker i teaterproduktioner og film- og tv-produktioner:

Kontrakt til børn - teaterproduktion - pdf

Kontrakt til børn - tv-/filmproduktion - pdf

Børnerådets undersøgelser og anbefalinger:

Der skal være én, der kun passer på børnene (om børn i underholdningsbranchen)- pdf

Hele Danmark sidder og ser med - børn og unge som mediecases - pdf

Gode råd til forældrene

For mange børn er det en stor oplevelse at prøve at arbejde i underholdningsbranchen. Som forældre er der dog en række ting, du bør overveje, hvis dit barn skal arbejde på film eller tv - både før, under og efter optagelserne.

De følgende gode råd er leveret i fællesskab af Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, DR, Børns Vilkår og Børnerådet.

Som forældre bør du:

 • Overveje om barnet er modent og robust nok til at påtage sig opgaven. Det er en voksenarbejdsplads, barnet skal arbejde på, og det kan være forskelligt fra produktion til produktion, hvor mange hensyn der tages til barnet.
 • Sørge for at kontrakten er tydelig, præcis og detaljeret, så du kan bruge kontrakten som hjælpemiddel, hvis du eller dit barn oplever noget på arbejdspladsen, der ikke er i orden. Få arbejdsgiveren til at gennemgå kontrakten og tag eventuelt en advokat med.
 • Koordinere dagligdagen, så barnet ikke selv står med ansvaret. Du skal hjælpe barnet med en god balance mellem skole og arbejde og sørge for planlægningen, så barnet ikke bliver talerør mellem arbejde og skole.
 • Forberede barnet på, hvad der venter, bakke op undervejs og være opmærksomme på, at der bliver et tomrum bagefter.
 • Støtte barnet i at opretholde sociale relationer uden for arbejdet, så der er gode venner og et socialt liv at vende tilbage til efterfølgende.
 • Bede produktionsselskabet om at få hjælp til, hvordan du tackler eksponeringen af barnet - ikke mindst på de sociale medier.
 • Sikre dig, at barnet får rimelige arbejdstider. Børn har brug for hvile og nattesøvn. Læs mere på siden Love og regler for børns arbejde.
 • Orientere dig om mulighederne for at klage over arbejdsmiljøforholdene. Læs mere på siden Love og regler for børns arbejde.

Relevante links

Temaside hos DR, der formidler regler og retningslinjer for produktioner, hvor børn medvirker:

Børnemedvirkende - Danmarks Radio

Dansk Skuespillerforbund har udarbejdet to kontraktskabeloner, som forbundet anbefaler at bruge, når børn medvirker i teaterproduktioner og film- og tv-produktioner:

Kontrakt til børn - teaterproduktion - pdf

Kontrakt til børn - tv-/filmproduktion - pdf

Børnerådets undersøgelser og anbefalinger:

Der skal være én, der kun passer på børnene - om børn i underholdningsbranchen - pdf

Hele Danmark sidder og ser med - børn og unge som mediecases - pdf

Henter PDF