Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om unges arbejde

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 1049 af 20. maj 2021, som trådte i kraft den 1. juli 2021 - Retsinformation

nr. 1868 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 17, stk. 3, § 39, § 46, § 60, stk. 3-6, § 61, stk. 5, § 62, stk. 3, § 62 a og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø § 59, herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, der udføres i arbejdsgiverens private husholdning, og arbejde i familievirksomheder, når dette arbejde hverken er skadeligt eller farligt for de unge. Det skal gennem grundig oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 3. For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser for visse former for arbejde, i andre regler, gælder disse bestemmelser forud for denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser for beskæftigelse af alle unge under 18 år

§ 4. Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der, ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse, drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 5. Arbejdsgiveren iværksætter foranstaltninger efter § 4, jf. reglerne om arbejdspladsvurdering i bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde og §§ 4 og 6 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, på baggrund af en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt psykosociale påvirkninger, på såvel kort som langt sigt, som de unge kan blive udsat for.

§ 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

Stk. 3. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art.

§ 7. Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen, i det omfang denne findes, i planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges arbejde.

Kapitel 3 Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

§ 8. Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved de i §§ 10-15 nævnte former for arbejde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

§ 9. Arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og som indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, er undtaget fra forbuddene i §§ 10, stk. 1, 11, stk. 1, 14 og 15 i det omfang dette er nødvendigt for den konkrete uddannelses gennemførelse.

Stk. 2. For arbejde, der udføres efter uddannelsens afslutning, gælder samme undtagelser, i det omfang de er nødvendige for de unges beskæftigelse i faget.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder dog ikke arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion, eller arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, eller arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

§ 10. Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 1.

Stk. 3. Unge, som er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog beskæftiges med de tekniske hjælpemidler og anlæg, der er angivet i bilag 2.

Stk. 4. Unge, som er fyldt 15 år, må i familievirksomheder, herunder i landbrugsvirksomheder, beskæftiges med det arbejde, der er angivet i bilag 3, når der er givet grundig oplæring og instruktion, og den unge er under opsyn.

§ 11. Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de stoffer og materialer, der er angivet i bilag 4, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, kan beskæftiges ved arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 4, indgår, hvis processerne befinder sig i lukkede systemer, eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne.

Stk. 3. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog inden for landbrug og på rengøringsområdet beskæftiges med de former for arbejde, der er nævnt i bilag 5.

§ 12. Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås, jf. bilag 6, nr. 6), 9), 10), og 11).

§ 13. Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter.

Stk. 2. Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcaféer, servicestationer og lignende må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år.

Stk. 3. Ved arbejde omfattet af stk. 2, og hvor arbejdet foregår i et storcenter, må unge dog beskæftiges alene eller sammen med andre unge inden for storcentrets almindelige åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse perioder enten foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet i butikken foregår under anden form for overvågning.

Stk. 4. Ved arbejde, hvor unge beskæftiges i åbningstiden i butikker, der er isoleret beliggende i et område uden almindelig færdsel, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Ved arbejde i øvrigt, der indebærer en særlig risiko for vold, må unge ikke beskæftiges, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år.

§ 14. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, der er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, før faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler.

§ 15. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de udsættes for de andre sikkerheds- og sundhedsmæssige farer, der er angivet i bilag 6.

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 6.

Kapitel 4 Arbejdstid m.v. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten

Arbejdstid

§ 16. Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.

Stk. 2. Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet, jf. dog § 20.

§ 17. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter, kan arbejdstiden for unge, som er beskæftiget i landbruget, overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen, jf. dog § 21, § 23 og § 24.

Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode.

§ 18. Hvis de unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, de unge bruger på undervisning, medregnes til den daglige og ugentlige arbejdstid, jf. § 16.

§ 19. Hvis unge arbejder for flere arbejdsgivere, skal arbejdstiden lægges sammen, jf. § 16.

§ 20. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal de unge have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende.

Arbejdstidens placering

§ 21. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00, jf. dog § 22.

§ 22. I værksteder, som hører til konditorier, brød- og kagebagerier, samt ved staldarbejde inden for landbruget, må unge arbejde fra kl. 4.00.

Stk. 2. I kontorer, samt butikker, servicestationer og lignende må unge arbejde indtil kl. 22.00.

Stk. 3. I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge assistere ved forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00.

Stk. 4. I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge arbejde indtil kl. 24.00. Der henvises endvidere til restaurationslovens regler om unges arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke.

Stk. 5. Ved udbringning af dagblade kan arbejdet tidligst begynde kl. 5.00.

Hvileperiode

§ 23. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.

Fridøgn

§ 24. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, have 2 sammenhængende fridøgn, jf. dog §§ 25-26.

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.

§ 25. Hvis det er påkrævet og foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på skolegang og uddannelse, kan de ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere ved arbejde, der udføres inden for landbrug og inden for hospitaler eller lignende institutioner.

§ 26. Hvis det er foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på skolegang og uddannelse, kan det ene ugentlige fridøgn omlægges ved landbrugsarbejde.

Stk. 2. Ved omlægning af fridøgnet skal dette lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Force Majeure

§ 27. Når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden, kan bestemmelserne i § 16, § 20 og § 21, fraviges i det omfang, det er nødvendigt, og der ikke er voksne arbejdstagere til rådighed, indtil regelmæssig drift er genoprettet. Fravigelsen skal noteres og kunne dokumenteres.

Kapitel 5 Beskæftigelse af unge, som er 13 - 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten

§ 28. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde, jf. dog § 29 og § 30 samt §§ 42-45.

§ 29. Unge, som er fyldt 13 år, må kun beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bilag 7-9. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner, eller beskæftigelsen opfylder betingelserne i bilag 8.

Stk. 3. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer. Dette gælder alle farlige stoffer og materialer, herunder dem der er nævnt i bilag 4.

§ 30. Unge, der er fyldt 13 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, udføre andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 7 under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Unge, der er fyldt 14 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, udføre andet arbejde end det i stk. 1 nævnte under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. § 29, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Tilsvarende gælder for unge, der er fyldt 14 år, og som deltager i kombinationsforløb, hvor teoretisk undervisning kombineres med praktik.

§ 31. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen, herunder arbejdstidens længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed.

Kapitel 6 Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten

Arbejdstid

§ 32. Den daglige arbejdstid må for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 timer, skal den ligge samlet.

Stk. 2. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.

Stk. 3. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men som stadig er omfattet af undervisningspligten, arbejde i 8 timer på andre dage end skoledage og 40 timer i uger, som er skolefri. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet.

§ 33. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, må arbejde i indtil 8 timer dagligt og 40 timer om ugen. Det samme gælder for unge, som er i erhvervspraktik, jf. § 30.

§ 34. Den samlede arbejdstid for unge, som er under 15 år, men som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen.

§ 35. §§ 18-20 gælder tilsvarende for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.

Aften- og natarbejde

§ 36. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Hvileperiode

§ 37. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Fridøgn

§ 38. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal inden for hver uge have 2 sammenhængende fridøgn.

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.

Ferie

§ 39. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i løbet af skolesommerferien.

Kapitel 7 Kulturelle og lignende aktiviteter

§ 40. §§ 16-39 om aldersgrænser for adgang til arbejde, arbejdstid, hviletid og fridøgn, kan fraviges ved unges deltagelse i kulturelle eller lignende aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med arbejdsmiljølovens § 60, stk. 1.

§ 41. Hvileperiodens beliggenhed skal følge de voksnes for unge, der deltager eller medvirker i kulturelle eller lignende aktiviteter.

Unge, som er fyldt 13 år

§ 42. Unge, som er fyldt 13 år, må medvirke ved kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det ikke er til fare for deres sikkerhed eller sundhed. Der skal tages særlig hensyn til den unges alder, helbredstilstand, udvikling og skolegang.

Børn, som er under 13 år

§ 43. Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.

Stk. 2. Sådan tilladelse må kun meddeles, når barnets medvirken i den pågældende kulturelle aktivitet skønnes forsvarlig. Der skal især tages hensyn til barnets alder, helbredstilstand og miljø, dets skolegang, arten og hyppigheden af dets medvirken, den til forberedelse, prøver og optræden nødvendige daglige arbejdstid, arbejdsstedet samt engagementets varighed.

§ 44. Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, således at barnet får tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen. For tilladelsen kan i øvrigt fastsættes sådanne vilkår, som i det enkelte tilfælde findes påkrævede.

§ 45. Den stedlige politidirektør fører det almindelige tilsyn med overholdelsen af foranstående bestemmelser og af vilkår, der er opstillet i tilladelser i henhold hertil.

Kapitel 8 Administrative bestemmelser

Bemyndigelser og dispensationer m.v.

§ 46. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra kapitel 3 for bestemte fag og faglige områder, eller i enkelttilfælde, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

§ 47. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte en lavere aldersgrænse end 18 år for unges beskæftigelse ved stoffer og materialer omfattet af § 11, hvis de unge har gennemgået en af direktøren for Arbejdstilsynet godkendt uddannelse og, i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Stk. 2. Hvis der fremkommer oplysninger om en særlig risiko ved andre stoffer og materialer end de i § 11 nævnte, kan direktøren for Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og materialer skal være omfattet af denne bestemmelse.

§ 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter høring af det stedlige politi kun tillade fravigelse fra bestemmelsen i § 13, stk. 2, om unges alenearbejde, hvis arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre, under hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsstedets indretning og de trufne sikkerhedsforanstaltninger. I tilladelsen skal angives, inden for hvilke tidspunkter, den unge må arbejde alene.

§ 49. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser for fag eller faglige områder fra forbuddet i § 21 mod arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00 for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Der kan dog ikke dispenseres for tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 4.00.

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra hvileperiodens varighed og beliggenhed for unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Fravigelsen kan ske ved arbejde, der foregår inden for

 1. hospitaler eller lignende institutioner,
 2. landbruget,
 3. turist, hotel- og restaurationssektoren og
 4. aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen.

Stk. 2. Der skal gives den unge tilsvarende frihed senere.

§ 51. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn, jf. § 24 og § 38, nedsættes for fag eller faglige områder, eller når særlige arbejdsformer gør en nedsættelse nødvendig. Der skal dog altid gives mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode af 7 døgn.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn omlægges for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige arbejdsformer gør en omlægning nødvendig. Omlægning kan ske ved arbejde, der foregår inden for

 1. hospitaler eller lignende institutioner,
 2. landbruget,
 3. turist, hotel- og restaurationssektoren og
 4. aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen.

Stk. 3. Der skal gives de unge tilsvarende frihed senere.

§ 52. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at unge, som er fyldt 13 år, udfører andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 7, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Klageadgang

§ 53. Arbejdstilsynets afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 1. overtræder §§ 4, 5, 6, 8, 10, stk. 1-2, 11, stk. 1-2, 12, 14, 15, 28, 29, 31,
 2. lader arbejde udføre i strid med §§ 2, 9, 10, stk. 3-4, 11, stk. 3, 13, kapitel 4, § 30, §§ 32-34, §§ 36-39, §§ 41-42, eller leder eller fører tilsyn med sådant arbejde,
 3. undlader at efterkomme påbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 4. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4, 5, 6, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 12, 13, 14, 15, stk. 1, 28, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan forældremyndighedens indehavere straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået med deres viden.

Ikrafttræden

§ 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde ophæves.

Arbejdstilsynet, den 30. maj 2021

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994, nr. L 216, side 12, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.

Bilag

1 - Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med

2 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

3 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

4 - Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12

5 - Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre. Listen er en lempelse i forhold til bilag 4

6 - Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre

7 - Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. § 30

8 - Steder hvor unge, der er fyldt 13 år, under særlige betingelser må udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner, jf. § 29, stk. 2

9 - Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år må beskæftiges med, jf. § 29. Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1

10 - Branche- og DISCO-koder for produktionsvirksomheder og værksteder på industriområdet

11 - Branchekoder for detailområdet

Indhold

Indhold

Henter PDF