Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Generer PDF

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte – herunder unge og nyansatte – og føre tilsyn med, at arbejdet foregår på en farefri måde. Vejledningen handler også om de særlige forpligtelser til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer en særlig risiko for de ansatte.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansat-te rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.

Arbejdsgiveren kan vælge at lade en anden udføre opgaven med oplæring, instruktion og tilsyn på sine vegne. Det vil dog altid være arbejdsgiverens ansvar, at det faktisk sker, og at den, der udfører opgaven, har de tilstrækkelige kvalifikationer. Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage denne opgave, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand til at få løftet opgaven.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisationen er det en af arbejdsmiljøorganisationens opgaver at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte. Principperne skal være tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov.

Arbejdsmiljøorganisationen skal desuden kontrollere, at oplæring og instruktion faktisk sker, og at arbejdsgiveren sørger for at der føres tilsyn med, at instruktionerne bliver overholdt.

De vigtigste regler om:

Oplæring

Instruktion

Tilsyn

Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

Læs også

Oplæring og instruktion af nyansatte - skaber bedre arbejdsmiljø og værdi for virksomheden - pdf

Baggrund

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - 2021 - med senere ændringer

§ 16 (tilsyn med arbejdet) og § 17 (oplæring og instruktion) 

Samarbejde om sikkerhed og sundhed - Bekendtgørelse 1181 - 2010 - med senere ændringer

§ 17, stk. 2, nr. 9 

Afsnit

1 - Oplæring

2 - Instruktion

3 - Tilsyn

4 - Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Hent pdf

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1 - Retsinformation - pdf

Henter PDF