Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. apr 2001 om transportabelt trykbærende udstyr med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Bekendtgørelsen gælder kun transportabelt trykbærende udstyr som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

nr. 289 af 24. april 2001, der trådte i kraft den 1. juli 2001 - Retsinformation

nr. 486 af 20. juni 2002, der trådte i kraft den 1. juli 2002 - Retsinformation

nr. 999 af 10. december 2002, der trådte i kraft den 1. januar 2003 - Retsinformation

nr. 136 af 27. februar 2004, der trådte i kraft den 1. april 2004 - Retsinformation

nr. 1866 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 35, § 46, § 47, § 60, § 74, § 75, § 76, stk. 3, 2. pkt., og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 og lov nr. 437 af 10. juni 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de i § 2 nævnte beholdere, tanke og armatur, som flyttes eller transporteres med indhold til anvendelse på skiftende brugssteder eller til tømnings- eller opbevaringssted.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr, med senere ændringer, inden for arbejdsmiljølovens område. Direktivets bilag er med nødvendige redaktionelle ændringer medtaget som bilag 1-7. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr, der ikke er omfattet af direktivet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter:

 1. Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af
  1. stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49, med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed, jf. kapitel 2, eller
  2. stoffer anført i bilag 6, jf. kapitel 2.
 2. Visse trykbærende tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. kapitel 3.
 3. Aerosoldåser (engangsbeholdere), jf. kapitel 4.
 4. Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, jf. kapitel 5.
 5. Armatur og andet tilbehør, der anvendes til transporten, jf. kapitel 6.

§ 3. Undtagelser fra bekendtgørelsen:

 1. Transportabelt trykbærende udstyr der udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem fællesskabet og tredjelande i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i direktiv 96/49/EF.
 2. Beholdere og tanke der anvendes til transport af gasser nævnt i ADR-konventionen 1999, randnummer 2201a, eller ADR-konventionen 2001, underafsnit 1.1.3.2 og kapitel 3.3. For kapitel 3.3 drejer det sig om de gasser, der i bestemmelsen er nævnt som undtagelser i konventionssammenhæng.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved

 1. beholdere: flasker, rør (tubes), fade, kryogenbeholdere og flaskebatterier,
 2. tanke: faste tanke, aftagelige tanke samt tankcontainere til transport, og
 3. armatur og andet tilbehør: ventiler, rør og fittings m.m., der anvendes til transporten.

Stk. 2. De nævnte beholdere og tanke er defineret i bilag 8.

Kapitel 2 Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, samt tilhørende armatur og andet tilbehør der anvendes til transporten, jf. § 2, nr. 1 og 5

Markedsføring og ibrugtagning

§ 5. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt udstyret ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko, og såfremt udstyret opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. skal opfylde de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne, jf. dog § 6, stk. 3.

Overensstemmelsesvurdering med henblik på markedsføring i Fællesskabet af nyt udstyr

§ 6. Nye beholdere og tankes overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne fastlægges af et bemyndiget organ og godtgøres udelukkende ved hjælp af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag 4, del I, og bilag 5.

Stk. 2. Tilhørende armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden i forbindelse med transportabelt trykbærende udstyr, navnlig sikkerhedsarmatur, påfyldnings- og tømningsarmatur og flaskearmatur skal underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der stiller mindst lige så høje krav som proceduren for beholderen eller tanken, som det er anbragt på. Dette armatur og det øvrige tilbehør, der anvendes til transporten, kan underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der adskiller sig fra proceduren for beholderne og tankene.

Stk. 3. Hvis ADR/RID-konventionerne ikke indeholder detaljerede tekniske bestemmelser for tilhørende armatur m.v., som er omhandlet i stk. 2, skal dette armatur og dette tilbehør opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr og i medfør af nævnte bekendtgørelse underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure for kategori II, III eller IV, som fastsat i § 8 i nævnte bekendtgørelse, alt efter om det pågældende udstyr hører til kategori 1, 2 eller 3, som fastsat i bilag 5.

Fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr

§ 7. Ved en fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr vurderes det efter anmodning fra ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant efterfølgende, om udstyr, der ikke er mærket efter § 8, er i overensstemmelse med de relevante krav i ADR/RID-konventionerne.

Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II.

Stk. 3. Hvis udstyret er seriefremstillet, kan den fornyede overensstemmelsesvurdering af beholdere og dertil hørende armatur og andet tilbehør udføres af et godkendt organ. Den fornyede typeoverensstemmelsesvurdering skal være udført af et bemyndiget organ.

Mærkning

§ 8. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal beholdere og tanke, som opfylder bestemmelserne i § 5, stk. 1, og § 6, forsynes med et mærke, der anbringes i overensstemmelse med bilag 4, del I. Mærkets udformning er beskrevet i bilag 7. Dette mærke anbringes således, at det ikke kan fjernes og er synligt, og ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af beholdere og tanke. I tilfælde af en fornyet vurdering ledsages mærket af identifikationsnummeret på det pågældende bemyndigede (eller godkendte) organ.

Stk. 2. Tilhørende nyt armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal forsynes enten med mærkningen efter bilag 7 eller CE-mærkningen efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Disse mærkninger skal ikke nødvendigvis ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af armatur og andet tilbehør, som anvendes til transporten. Det øvrige armatur og det øvrige tilbehør er ikke underkastet særlige krav til mærkning.

Stk. 3. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke efter direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal udstyr, der er nævnt i § 2, nr. 1 og 5, med henblik på periodiske undersøgelser bære identifikationsnummeret på det organ, der har foretaget de periodiske undersøgelser af udstyret, for at angive at udstyret fortsat kan anvendes.

Stk. 4. Ved både overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering samt ved periodiske undersøgelser anbringes det bemyndigede eller det godkendte organs identifikationsnummer på dettes ansvar, af organet selv, af fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af indehaveren. Identifikationsnummeret anbringes således, at det er synligt og ikke kan fjernes.

Stk. 5. Udstyret må ikke forsynes med mærkning, som kan medføre, at betydningen eller den grafiske udformning af det mærke, der foreskrives i bekendtgørelsen, kan misforstås. Al anden mærkning kan anbringes på udstyr, forudsat det ikke gør mærkningen efter bilag 7 mindre tydelig og vanskeligere at læse.

Periodiske undersøgelser

§ 9. Udstyr skal være undersøgt periodisk i overensstemmelse med nærværende bestemmelse.

Stk. 2. Periodisk undersøgelse af beholdere og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget eller et godkendt organ efter proceduren i bilag 4, del III.

Stk. 3. Den periodiske undersøgelse af tanke og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget organ efter proceduren i bilag 4, del III, modul 1. Dog kan tæthedsprøvning af nævnte udstyr udføres af et godkendt organ.

Stk. 4. De periodiske undersøgelser skal udføres efter de retningslinier, der fremgår af ADR/RID-konventionerne. Der skal dog ikke udføres tæthedsprøvning af udstyr, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne.

Ombygning og væsentlig reparation

§ 10. Ibrugtaget udstyr med mærkning efter § 8, der ombygges eller underkastes væsentlig reparation skal gennemgå fornyet overensstemmelsesvurdering inden udstyret tages i brug igen.

Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II.

§ 11. Ombygning eller væsentlig reparation af udstyr, der ikke er mærket efter § 8, skal foregå i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne.

Stk. 2. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele på udstyret skal det inden brug være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

Stk. 4. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder kravene i § 12.

§ 12. Ombygning eller væsentlig reparation skal foretages efter en procedure, der sikrer overensstemmelsen med anerkendte standarder eller tekniske regler. Virksomheden skal råde over den teknologi, der er nødvendig herfor, og skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personer, der er fagligt kvalificeret hertil.

Særligt om visse ibrugtagne flasker

§ 13. Ibrugtagne gasflasker, der er forsynet med overensstemmelseserklæring som fastsat i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, kan periodisk undersøges og mærkes efter §§ 8 og 9. Det i § 8, stk. 3, nævnte identifikationsnummer skal ved den første periodiske undersøgelse, der foretages i overensstemmelse med bekendtgørelsen, anbringes efter det i bilag 7 omhandlede mærke.

Fyldning m.v.

§ 14. Virksomheder m.v., der foretager fyldning af beholdere og tanke (fyldestationer) skal råde over den nødvendige teknologi, således at fyldningen kan ske på forsvarlig måde, og påfyldte gasser eller blandinger heraf har den forudsatte renhed eller sammensætning. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personale, der er fagligt kvalificeret hertil.

Stk. 2. Fyldestationer til fyldning af beholdere skal kontrolleres med højst 12 måneders mellemrum til konstatering af, om fyldestationen opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav til fyldestationer og fyldning, medmindre fyldestationen har indført et af Arbejdstilsynet anerkendt kvalitetsstyringssystem. Kontrollen skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Kontrol af beholdere og tanke før fyldning samt fyldning skal ske efter anerkendte standarder eller tekniske regler.

Stk. 4. Fyldningen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at den højst tilladelige fyldning ikke overskrides, jf. ADR-konventionen 1999, randnumrene 2219, 2250, 211 251 og 212 251 eller ADR-konventionen 2001, underafsnit 4.1.4.1, P 200 og P 203 samt underafsnit 4.3.3.2.

Stk. 5. Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt, på dansk, let tilgængeligt for betjeningspersonalet.

Stk. 6. Ved arbejde med fyldning må kun beskæftiges personer, der er fyldt 18 år.

§ 15. Ved fyldning af tanke skal der, for hver fyldning, ske en notering af

 1. dato for fyldning,
 2. fabrikantens navn og tankens fabrikationsår og -nummer, og
 3. den højst tilladelige fyldning samt den faktisk foretagne fyldning.

Stk. 2. Noteringen skal ske i en protokol.

Stk. 3. Protokollen skal opbevares i mindst 1 år og skal på forlangende forevises Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Protokollen kan, efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, erstattes af registre, såfremt disse på lige så betryggende måde registrerer og giver adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 16. Den, der første gang fylder en beholder eller en tank, skal sikre sig, at den er egnet til den pågældende gas, og mærke den som fastsat i § 8.

Stk. 2. En beholder eller tank må kun fyldes med de gasser, som den i følge sin mærkning er beregnet for.

Stk. 3. En beholder eller tank, der ønskes anvendt til en gas i en anden gasgruppe, end den er beregnet for, må kun mærkes med ny gasbetegnelse under medvirken af et bemyndiget organ.

§ 17. Fyldningsgraden eller fyldningstrykket for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste gasser må ikke overskride de i ADR-konventionen anførte værdier, jf. § 14, stk. 4.

§ 18. Hvis der påfyldes gasser, som er tilbøjelige til kemiske omdannelser eller reaktioner, der kan have indflydelse på beholderens sikkerhed, skal der være truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dem.

§ 19. En beholder eller en tank må kun fyldes eller tømmes,

 1. hvis den er forskriftsmæssig mærket, jf. § 8,
 2. hvis prøvningsfristen ikke er overskredet, jf. § 9,
 3. hvis den er forskriftsmæssig udstyret med armatur, jf. kapitel 6, og
 4. hvis den i øvrigt findes i forsvarlig stand, herunder ikke viser tegn på overlast, revner eller anden svækkelse.

Stk. 2. Efter fyldning skal beholderens eller tankens armatur kontrolleres for tæthed.

Opbevaring og brug i øvrigt

§ 20. Beholdere og tanke skal opbevares på forsvarlig måde, således at de er til mindst mulig fare for omgivelserne, ikke udsættes for beskadigelse eller anden overlast og let kan fjernes i tilfælde af brand. De skal om fornødent være sikret mod uvedkommendes adgang. For så vidt angår oplag omfattet af anden lovgivning henvises hertil.

§ 21. Under opbevaring må beholdere og tanke ikke udsættes for anden opvarmning, end de er beregnet for.

Stk. 2. Beholdere og tanke med fordråbet indhold skal beskyttes mod opvarmning, således at temperaturen i beholderen ikke kan overskride 65º C.

§ 22. Håndtering og anden transport af beholdere og tanke skal ske på en måde, så de ikke lider overlast. I det omfang der i anden lovgivning findes regler for transport af beholdere henvises hertil.

§ 23. Under tømning og anden brug skal beholdere og tanke være forsvarligt placeret under hensyn til de omgivende forhold og være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning.

Stk. 2. Såfremt en beholders eller en tanks placering i et arbejdslokale kan betyde en fare i forbindelse med arbejdsprocesser eller andre forhold i lokalet, kan Arbejdstilsynet forlange, at den placeres uden for arbejdslokalet, eventuelt i det fri på betryggende måde.

Stk. 3. Hvis der på en virksomhed anvendes større mængder af en gas, således at der anvendes flere beholdere samtidig, kan Arbejdstilsynet forlange, at der oprettes et fordelingssystem med en samlet placering af beholderne.

Stk. 4. Beholdere eller tanke, der tilkobles et fordelingssystem med flere aftapningssteder, skal placeres i et særskilt lokale eller i det fri, og opstillingen skal ske efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk.

§ 24. Tømning og anden brug af beholdere og tanke skal ske på forsvarlig måde og i øvrigt i overensstemmelse med den anvisning, leverandøren af det pågældende medium har givet. Tømningen må ikke fremskyndes med åben ild eller anden opvarmning, der kan forårsage farlig trykstigning.

Stk. 2. Omfyldning fra en beholder til en anden beholder må ikke finde sted. Dog kan bruger omfylde egne beholdere, der er omfattet § 2, nr. 1, og som opfylder kravene i § 16, stk. 1 og 2, § 17 og § 19, hvis indholdet består af sammentrykkede, stabile gasser, f.eks. nitrogen og argon, eller atmosfærisk luft. Det skal sikres, at trykket i beholderen ikke kan overstige det tryk, den ifølge sin mærkning er beregnet for.

§ 25. Brugeren skal sørge for, at de ansatte har modtaget den nødvendige oplæring i brugen.

Stk. 2. Instruktion i drift, pasning og vedligeholdelse skal i nødvendigt omfang foreligge skriftligt på dansk og let tilgængeligt for de ansatte.

§ 26. Under anvendelsen skal brugeren med passende mellemrum påse, at beholderen eller tanken med armatur og tilbehør er i forsvarlig stand.

Stk. 2. Brugeren skal herunder påse, at acetylenbeholdere er udstyret med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren.

§ 27. Hvis en beholder eller en tank viser tegn på farlige skader, reaktioner eller farlige mangler, skal den straks på forsvarlig måde tages ud af brug og gøres farefri.

§ 28. Enhver sprængning eller andet alvorligt uheld med en beholder eller en tank skal straks anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal efter dets nærmere bestemmelse foretages en undersøgelse af beholderen eller tanken.

Kapitel 3 Visse trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. § 2, nr. 2, og § 29, stk. 1.

§ 29. Dette kapitel omfatter trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som

 1. er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, eller
 2. ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et tryk større end 0,5 bar overtryk.

Stk. 2. Beholdere og tanke, der er omfattet af ADR/RID-konventionerne, skal opfylde de relevante bestemmelser i nævnte konventioner. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelsen gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i § 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

Stk. 3. Beholdere og tanke, der ikke er omfattet af nævnte konventioner skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 54, stk. 2. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelserne skal gennemføres hvert 6. år. Tankcontainere skal dog undersøges hvert 5. år. Beholdere, hvor produktet af tømmetryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar x liter, skal dog ikke periodisk undersøges. Undersøgelserne gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget m.v. efter tilsvarende regler som anført i stk. 2.

Stk. 4. Ved fyldning og tømning af beholdere og tanke skal det sikres, at trykket ikke kan overstige det tryk, beholderen eller tanken ifølge sin mærkning er beregnet for.

Stk. 5. For så vidt angår påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt finder reglerne anført i § 14, stk. 5 og 6, samt §§ 18 28 tilsvarende anvendelse i det omfang, de er relevante.

§ 30. Ombygning eller væsentlig reparation af beholdere og tanke skal foregå i overensstemmelse med anerkendte standarder og tekniske regler.

Stk. 2. Planerne for ombygning eller væsentlig reparation skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse, medmindre ombygningen eller reparationen foregår i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af planer skal være bilagt 3 eksemplarer af tegninger over konstruktionen med styrkeberegninger, angivelse af materialevalg, fremstillingsmåde og det anvendelsesområde, som konstruktionen er beregnet for. I givet fald tilbagesendes det ene sæt tegninger i stemplet stand.

Stk. 4. Direktøren kan kræve alle sådanne yderligere oplysninger, som er nødvendige for behandling og vurdering af planerne.

§ 31. Godkendelsen kan gøres betinget af vilkår, som er begrundet i en beholders eller tanks særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål. Der kan herunder fastsættes begrænsninger for brugen og særlige krav til periodiske undersøgelser og mærkning.

Stk. 2. En konstruktionsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis det er påkrævet af sikkerhedshensyn.

§ 32. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele skal beholderne og tankene inden brug have gennemgået følgende kontrol:

 1. Beholderne og tankene skal være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af, at de er udført i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen og de anvendte fremstillingsregler.
 2. Beholderne og tankene skal være trykprøvet med et prøvningstryk på 1,3 gange det højest tilladelige fyldnings- eller tømningstryk.

Stk. 2. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder tilsvarende krav som anført i § 12.

§ 33. Kontrollen efter § 32 skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

§ 34. Når en beholder eller tank findes i overensstemmelse med de godkendte planer og de foreskrevne regler, stempler kontrollanten beholderen eller tanken med bomærke samt måned og årstal.

Stk. 2. Hvis beholderen eller tanken består af flere dele, skal deres samhørighed kunne fastslås, og bomærket skal istemples de enkelte dele.

Stk. 3. Hvis beholderens eller tankens mærkning er foretaget på en mærkeplade, der er nittet eller svejst på beholderen eller tanken, skal bomærket tillige istemples pladens nagler eller svejsesømme.

Kapitel 4 Aerosoldåser (engangsbeholdere)

§ 35. Aerosoldåser skal markedsføres, indrettes, konstrueres, mærkes, fyldes, afprøves m.v. i overensstemmelse med bekendtgørelse om aerosoler.

Stk. 2. For så vidt angår opbevaring og brug finder reglerne anført i § 20, § 21, stk. 1, § 22, § 27 og § 28 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5 Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater

§ 36. Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 54, stk. 2.

Stk. 2. Nævnte udstyr undtagen bærbare ildslukkere med mindre end 2 kg slukningsmiddel skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/RID-konventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året.

Stk. 3. Undersøgelserne efter stk. 2 gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i § 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Dog kan DS-mærkede bærbare ildslukkere og mobile ildslukkere op til og med 50 kg fortsat fyldes og periodisk undersøges på værksteder, der er certificeret efter Dansk Standard SBC 246.

Stk. 4. For nævnte udstyr gælder om påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt tilsvarende regler som anført i §§ 14 28. For ombygning eller væsentlig reparation, godkendelse og kontrol heraf samt procedure m.v. finder reglerne anført i §§ 30 34 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6 Armatur og tilbehør

§ 37. Kapitel 6 gælder for armatur og tilbehør på beholdere og tanke, der er markedsført inden den 1. juli 2003 uden mærkning efter § 8. For armatur og tilbehør på fade, flaskebatterier og tanke dog inden den 1. juli 2005. § 41, § 42 og § 43, stk. 2 og 3, gælder dog også for udstyr med mærkning efter § 8.

§ 38. Armatur og tilbehør, herunder ventiler, rør og fittings m.m. skal være velegnet til det pågældende formål og være konstrueret efter anerkendte normer, standarder eller andre anerkendte tekniske regler.

Stk. 2. Dokumentation for konstruktion, fremstilling og afprøvning af armatur og tilbehør skal foreligge i det omfang, direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer.

§ 39. Armatur skal være mærket, således at følgende entydigt kan fastslås:

 1. fabrikantens navn,
 2. normen, standarden eller de tekniske regler, armaturet er fremstillet og afprøvet efter, og
 3. gevindets art og størrelse, såfremt armaturet er indrettet for iskruning.

Stk. 2. Sikkerhedsarmatur skal tillige være mærket, således at afblæsningskapaciteten kan fastslås.

§ 40. Anvendelse af en type armatur og tilbehør, for hvilke der ikke findes anerkendte standarder eller tekniske regler, skal være godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet eller af en tilsvarende myndighed eller institution i et andet land i Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

§ 41. Armatur og tilbehør skal være anbragt og sikret imod overlast under beholderens transport.

§ 42. Alle åbninger for tilslutning af rør og slanger skal udstyres med afspærringsarmatur ved beholderen.

§ 43. Beholdere skal forsynes med armatur til måling af tryk og væskestand med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Beholdere med stærkt kølede og fordråbede gasser skal sikres imod, at det maksimalt tilladelige arbejdstryk kan overskrides.

Stk. 3. Beholdere, der indeholder acetylen, skal forsynes med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren.

§ 44. Beholdere til fordråbede gasser, der er giftige, brændbare eller ætsende, skal, med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet, være forsynet med rørbrudsventil på alle tilslutninger, der har en diameter større end 1,5 mm.

Kapitel 7 Øvrige bestemmelser Vurderinger og kontrol m.v.

§ 45. Direktøren for Arbejdstilsynet udpeger bemyndigede og godkendte organer efter kriterierne i bilag 1, 2 og 3. Arbejdstilsynet anses som bemyndiget organ.

Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at et udpeget bemyndiget eller godkendt organ eller en anden prøvningsinstitution, der er udpeget til at udføre kontrolopgaver efter bekendtgørelsen, ikke længere opfylder kriterierne for udpegningen, inddrager direktøren for Arbejdstilsynet udpegningen.

Stk. 3. Organer og andre prøvningsinstitutioner, der er udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet, skal give indberetning til Arbejdstilsynet efter retningslinier fastsat af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 46. For de undersøgelser, som Arbejdstilsynet udfører efter denne bekendtgørelse, kan arbejdsministeren fastsætte regler om betaling af gebyr.

Tilsyn, dispensation m.v.

§ 47. Tilsynet med overholdelsen af denne bekendtgørelse føres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan hertil benytte bistand af andre sagkyndige.

Stk. 2. Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol, herunder på eller i en persons private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden, føres uden retskendelse.

§ 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er foreneligt med direktivet,

 1. fastsætte nærmere og supplerende regler om påfyldning og brug af beholdere med særligt farligt indhold, og
 2. fastsætte regler om kontrolbog for særlige beholdertyper.

§ 49. Trykbeholderudvalget, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, medvirker ved udarbejdelsen af bestemmelser efter § 48.

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af en beholders særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Der kan dog kun tillades sådanne afvigelser, som er forenelige med direktivet.

Klageadgang og straf

§ 51. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Klage over en afgørelse, truffet af en anden offentlig myndighed eller privat organisation, jf. § 74 i lov om arbejdsmiljø, kan indbringes for Arbejdstilsynet. Der gælder tilsvarende regler om klagefrist, opsættende virkning af klage og om behandling af klage, der ikke er fremkommet rettidigt, som anført i § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der:

 1. overtræder § 5, § 6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, § 9, stk. 1, 2 og 3, § 10, § 11, § 14, § 15, stk. 1, 2 og 3, §§ 16-22, § 23, stk. 1 og 4, §§ 24-28, § 29, stk. 2, 3, 4 og 5, § 30, stk. 1, 2 og 3, § 32, § 35, § 36 og §§ 38-44.
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 43 af 25. januar 1999 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, jf. dog § 54.

Stk. 3. Fra samme dato finder bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr omfattet af kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fra den 9. maj 2001 udpege bemyndigede og godkendte organer m.v. samt fastsætte regler om betaling af gebyr, jf. §§ 45 og 46.

§ 54. Transportabelt trykbærende udstyr, som defineret i kapitel 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan markedsføres indtil den 1. juli 2003 samt ibrugtages efter denne dato, medmindre det undergår ombygning eller væsentlig reparation. For fade, flaskebatterier og tanke er datoen dog 1. juli 2007.

Stk. 2. Transportable trykbærende tanke, som defineret i kapitel 3, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne, samt bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. § 29, stk. 3, og § 36, stk. 1. Udstyr, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan dog markedsføres indtil den 29. maj 2002 samt ibrugtages efter denne dato.

Arbejdstilsynet, den 24. april 2001

Jens Jensen / T. Lindholm Nielsen

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr, (EF-Tidende 1999, nr. L 138, s. 20), som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/525/EF af 18. juli 2003, (EF-Tidende 2003, nr. L 183, side 45), inden for arbejdsmiljølovens område. Bekendtgørelsens øvrige regler har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet).

Indhold

Indhold

Henter PDF