Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Manuel plasmaskæring

Vejledningen handler om de krav, der stilles til plasmaskæreudstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse, når man arbejder med manuel plasmaskæring.

Plasmaskæring er en elektrisk lysbueproces. Snitfugen dannes ved smeltning og delvis fordampning. Der benyttes en plasmastråle, der består af en strøm af luftarter med stor hastighed, høj elektrisk spænding og en temperatur på ca. 20.000 °C.

Sundhedsfarer

Sundhedsfarer forbundet med manuel plasmaskæring svarer i vidt omfang til dem, der ses ved svejsning, dvs. kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene. Det materiale, der skæres i, kan være af betydning for omfanget og karakteren af sundhedsfaren (malede emner, rustfrit stål osv.). På kortere sigt kan de nitrøse gasser virke luftvejsirriterende og i værste fald med risiko for væskeudtrængning i lungerne (lungeødem), en virkning, der ofte først viser sig flere timer efter arbejdets ophør. Ultraviolet stråling kan give skader på hud og øjne.

Ud fra arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om tekniske hjælpemidler og arbejdets udførelse stilles efter Arbejdstilsynets praksis en række krav til:

 • plasmaskæreudstyret
 • arbejdsstedet
 • arbejdets udførelse

Skæreudstyr

Brugsanvisning

Ved enhver levering (salg, udlejning og udlån) af plasmaskæreudstyr skal der medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse.

Eventuelle særlige sikkerhedsregler skal være tydeligt markeret på anlægget. Det er ikke tilstrækkeligt med advarsler i instruktionsbøger eller brugsanvisning.

Indretning

Plasmaskæreudstyr skal være indrettet efter stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser, som bl.a. angiver, med hvilke spændinger der må arbejdes.

Anlægget skal være indrettet, så udskiftning, justering og håndtering af elektroden kun kan foretages i spændingsløs tilstand. Dette kan fx opnås ved påbygning af en sikkerhedsanordning. Det kan bl.a. ske ved at hæfte værktøjet til at adskille brænderen sammen med nøglen, der afbryder maskinen.

Anlægget skal være tydeligt mærket med tomgangsspændingen.

Anlægget skal være forsynet med en tydeligt markeret afbryder, som kan gøre udstyret spændingsløst. Det anbefales, at denne afbryder samtidig lukker for gassen. Anlægget skal være indrettet med nødstop.

Alle forbindelser og tilslutninger for overføring af plasmagas skal være omhyggeligt udført og tætte.

Fyldte og tomme trykflasker skal være sikret mod væltning og opbevares hver for sig og beskyttet mod vejrliget, mod solvarme og anden opvarmning. Ved jævnlig brug af trykflasker og ved brug af større mængder gas kan Arbejdstilsynet forlange, at der indrettes flaskecentral. Se DS/INF 111 om centralanlæg for gasser.

Der må kun bruges slanger, som er beregnet til svejsebrug og til den luftart, der skal benyttes.

Vedligeholdelse og reparation

Skæreudstyr skal vedligeholdes, så det altid er i forsvarlig stand.

Leverandørens anvisninger for eftersyn og vedligeholdelse skal følges.

Defekt udstyr må ikke benyttes. Eventuel reparation skal foretages af fagfolk.

Hvis der opstår fejl, skal anlægget straks sættes ud af drift og må ikke benyttes, før det er i orden.

Arbejdsstedet

Arbejdsstedet skal holdes ryddeligt.

Arbejdsstedet skal indrettes, så arbejdet kan udføres uden unødig fysisk forhindring.

Alt brændbart materiale i 10-15 meters afstand omkring arbejdspladsen fjernes så vidt muligt.

Vær særlig opmærksom på letantændelige materialer. Kan de brændbare materialer ikke fjernes, skal de eller arbejdspladsen afdækkes effektivt.

Man skal også være opmærksom på brandfare i tilstødende lokaler.

Vagtmand med ildslukker kan være nødvendig.

Ventilation

Arbejdsstedet skal være velventileret.

Den samlede luftforurening - såvel på arbejdspladsen som på andre arbejdspladser i nærheden - skal være så lav som muligt. Koncentrationen af forurenende stoffer i indåndingsluften skal holdes så lav som muligt.

Lokaludsugning med flytbart sugehoved er normalt påkrævet.

Skær fortrinsvis emner på skærebord med effektiv udsugning, og med en lufthastighed på skærestedet på ca. 1,5-2 m/sek., normalt suppleret med mekanisk ventilation i lokalet.

Hvis luftforureningen ikke kan fjernes effektivt på arbejdsstedet ved ventilation, skal plasmaskæringen foregå i et separat rum. Er dette ikke muligt, skal der bruges egnet åndedrætsværn.

Ved skæring af beholdere skal der fortrinsvis skæres fra ydersiden.

Plasmagas

En ændring af plasmagassen fra luft eller argon/nitrogen (kvælstof) til argon/helium kan medvirke til en reduktion i røg og nitrøse gasser.

Strømstyrke

En nedsættelse af strømstyrken er med til at mindske røg og nitrøse gasser.

Støjreduktion

Under plasmaskæring skal unødig støjbelastning undgås. Støjniveauet skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyn til den tekniske udvikling. Den max. tilladelige støjbelastning på 85 dB (A) må ikke overskrides.

Plasmaskæring skal foregå enten i særskilt lokale med passende lav efterklangstid eller i en afskærmet del af et større lokale.

Skæring skal foregå med så lav en strømstyrke som muligt, hvorved støjniveauet reduceres.

Ved indkøb af nyt udstyr skal man sørge for at få oplysninger om støjniveauet. I den brugsanvisning, som leveres med udstyret, skal der være oplysning om maskinens støjniveau, hvis udstyret under normal brug udsætter arbejdstagerne for en støjbelastning over 70 dB (A). Leverandøren skal kunne give oplysning om, under hvilke betingelser målingen er sket.

Lysafskærmning

Plasmaskærepladsen skal afgrænses (svejsegardiner, -skærme), så skadelige strålingspåvirkninger af andre personer i lokalet undgås. Brug ikke plastmaterialer til afskærmning, hvis de ikke er afprøvet og godkendt med hensyn til filtrering af ultraviolet stråling.

Arbejdets udførelse

Ved brug af plasmaskæreudstyr skal leverandørens anvisninger følges.

Plasmaskæreudstyr må kun betjenes af personale, der er instrueret i betjening og i de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

El-fare

Generelt:

Ved manuelle anlæg må der ikke anvendes vandtilsætning, og brænderen skal være indrettet, så eventuelle ledende belægninger ikke kan overføre spænding fra dyse til berøringstilgængelige uisolerede metaldele.

Indgreb i brænderen, herunder elektrodeskift, elektrode- eller dysejustering, må kun foretages, når forsyningen til brænderen er afbrudt.

Særlige arbejdsforhold

El-svejseudstyr, der anvendes i omgivelser med forøget risiko for elektrisk chok "særlige arbejdsforhold", skal opfylde særlige krav.

Se stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 721.

Sådanne forhold forekommer:

 • i områder, hvor bevægelsesfriheden er begrænset, således at operatøren er tvunget til at udføre svejsningen i en sammenkrøbet stilling (knælende, siddende, liggende) med fysisk kontakt til ledende dele
 • i områder, som er helt eller delvis begrænset af ledende dele, og hvor der er stor risiko for, at operatøren får kontakt med disse dele, uundgåeligt eller ved uheld
 • i våde, fugtige eller varme områder, hvor fugt eller sved medfører en betragtelig reduktion af det menneskelige legemes hudmodstand og af tilbehørets isolerende egenskaber
 • ved al montage og reparationssvejsning, bortset fra værkstedssvejsning.

Der gælder følgende regler under særlige arbejdsforhold:

 • Der må ikke arbejdes i områder, hvor der er vådt eller fugtigt.
 • Ved arbejde i knælende eller liggende stilling skal der endvidere benyttes isolerende underlag.
 • Ved arbejde i snævre ledende rum må kun brænderen medtages.
 • Der skal benyttes fejlfri tørre isolerende handsker og arbejdssko e.l. med isolerende såler.

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler skal være CE-mærkede.

Der skal anvendes varmeisolerende beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, der opfylder følgende betingelser:

 • Filtrering af ultraviolet stråling: Al ultraviolet stråling i bølgelængdeintervallet 200-400 nm skal filtreres.
 • Der skal anvendes briller, der svarer til en tæthedsgrad 11-13, se At-meddelelse nr. 2.09.2 om svejsning, skæring mv. i metal. Operatøren bør vælge den tæthedsgrad, der giver komfortable synsbetingelser.

Medhjælpere, som ikke udsættes for direkte stråling, skal anvende CE-mærkede beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse af godkendt type og med tæthedsgrad 3 eller 4.

Andre personlige værnemidler kan også være påkrævet, fx åndedrætsværn, høreværn, forklæde og manchetter.

Egnet åndedrætsværn er normalt luftforsynet åndedrætsværn.

Personlige værnemidler skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning.

Ældre personlige værnemidler kan fortsat anvendes, hvis de er markedsført før 1. juli 1995 og opfylder de tidligere gældende regler. Se fx At-meddelelse nr. 4.09.1 om åndedrætsværn.

Hold personlige værnemidler tørre og hele, især handskerne.

Ergonomi

Plasmaskæring kan medføre gener i nakke, skulder og ryg på grund af synskravene, de foroverbøjede og fastlåste arbejdsstillinger og brugen af visir, ansigtsskærme, briller mv.

Arbejdet skal udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Arbejdshøjde, synsafstand og retning skal tilpasses den ansatte, fx ved indstilleligt arbejdsbord/fixtur og mulighed for skråstilling.

Ved længerevarende svejsearbejde skal der være mulighed for variation og/eller pauser i arbejdet.

Jens Jensen

Læs også

Baggrund

Indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet - Bekendtgørelse 63 - 2006 - med senere ændringer

Trykbeholdere, der transporteres med indhold - Ophævet. Erstattet af:

Transportabelt trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 289 - 2001 - med senere ændringer

Indhold

Indhold

Henter PDF