Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 07. okt 1983 om kloakarbejde m.v. med senere ændringer med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 473 af 7. oktober 1983, der trådte i kraft den 1. januar 1984 - Retsinformation

nr. 9 af 14. januar 1988, der trådte i kraft den 1. februar 1988 - Retsinformation

I henhold til § 17, stk. 3, § 35, stk. 1, § 39, § 43, stk. 1, § 46 og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø og efter bemyndigelse i henhold til § 73 fastsættes:

Kapitel 1 Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde i og indretning af private og offentlige spilde- og regnvandsafledningssystemer, herunder kloak- og regnvandsledninger, bygværker, pumpebrønde, pumpestationer, renseanlæg og regnvandsbassiner m.v., undtaget er dog ledning med tilhørende brønde fra enfamiliehuse eller rækkehuse til kloak.

§ 2. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, arbejdsledere og øvrige ansatte, leverandører, installatører, reparatører, projekterende, rådgivere og planlæggere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler.

Kapitel 2 Særlige regler om adgangsveje og nedgange

§ 3. Adgangsveje og veje til nødudgange må ikke blokeres og skal have en fri højde på mindst 2,1 m og en sådan bredde og beskaffenhed, at færdsel kan foregå fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Brønde, hvor nedstigning finder sted af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, skal have et tværmål på mindst 125 cm og afsluttes med skæv kegle ved terræn.

Stk. 3. Ledninger, der har større diameter end 100 cm, skal være forsynet med nedgangsbrønde med mindst 150 cm i diameter.

Stk. 4. På ledninger, hvor der skal renses med renseredskaber, f.eks. kugle, skal der på passende steder anbringes dæksler, der muliggør op- og nedtagning af renseredskaber uden adskillelse.

§ 4. I bygværker på op til 4 m længde skal der være mindst eet dæksel. Bygværker på over 4 m længde skal være forsynet med mindst 2 dæksler. I bygværker må der højst være 8 m til en opgang uanset den ansattes placering på arbejdsstedet.

Stk. 2. Afstanden mellem nedgangsbrønde til ledninger, hvori arbejde udføres, må højst være 50 m.

§ 5. Den fri åbning i karme til nedgangsbrønde skal være mindst 55 x 55 cm eller 55 cm i diameter. I bygværker op til 4 m længde skal den fri åbning være mindst 60 x 80 cm. I bygværker over 4 m længde skal de fri åbninger være mindst 100 x 120 cm, og mindst en af åbningerne skal være så stor, at riste, klapper og porte m.m. kan tages op på terræn.

Stk. 2. Dæksler, lemme og riste skal kunne åbnes under anvendelse af en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig arbejdsstilling. De dæksler, lemme og riste, der ikke fjernes, skal kunne fastholdes i åben stilling.

Stk. 3. Når dækslernes vægt overstiger 50 kg, skal dækslerne åbnes ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Hvis vægten er på 50 kg og derunder, skal dækslerne åbnes ved hjælp af tekniske hjælpemidler, hvis dette er muligt.

Stk. 4. Når dæksler og lemme åbnes, skal åbningerne afspærres forsvarligt.

Stk. 5. Brøndkarme og topringe må tilsammen højst være 40 cm i højden.

Trapper, lejdere og stiger

§ 6. Trapper skal udføres som ligeløbstrapper med 45 grader som største hældning.

Stk. 2. Trapperne skal forsynes med repos, der er udformet som en forsvarlig standplads, når der skal arbejdes fra trappen.

Stk. 3. Trapper og gangbroer skal have en fri bredde på mindst 0,6 m.

§ 7. Når trapper ikke kan indrettes, f.eks. i snævre nedgange, skal nedgangene have faststøbte eller fastmonterede lejdere eller anden ligeså sikker nedgang, såsom forkrøbbede rundjernstrin efter DS 400.3.7 fra december 1956. I bygværker skal mindst een af adgangsvejene være en skråtstillet, fastmonteret stige.

Stk. 2. Afstanden fra terræn til første trin må højst være 40 cm. Afstanden fra nederste trin til banket må højst være 50 cm.

Stk. 3. Adgangsveje til farlige arbejdssteder, såsom høje rådnetanke, koncentreringstanke og biologiske filtre, skal altid være en trappe, der afsluttes med en repos.

Rækværker

§ 8. Trapper, arbejdsplatforme, gangbroer og andre passager, hvor der under færdsel er nedstyrtningsfare, skal forsynes med et forsvarligt rækværk eller anden afskærmning.

Stk. 2. Rækværket skal bestå af håndliste, knæliste og, når der er færdsel under gangarealet, en 10 cm høj fodliste.

Stk. 3. Håndlisten skal være placeret 1 m over standplads. Håndlisten kan dog placeres 0,8 m over standplads, hvis dette er nødvendigt af hensyn til installation af bevægeligt maskineri.

Stk. 4. Knæliste skal placeres midt mellem håndliste og standplads. Knælisten kan dog udelades, såfremt afstanden mellem håndliste og bassinkant er 0,5 m eller derunder.

Stk. 5. Rækværker skal opsættes således, at klemningsfarer ved brug af tekniske hjælpemidler, f.eks. en skraberbro, ikke kan opstå.

Kapitel 3 Særlige regler om arbejdsstedets indretning

§ 9. Der må ikke arbejdes i ledninger med en diameter på under 120 cm.

Stk. 2. § 9, stk. 1, kan fraviges i katastrofetilfælde, hvor dette er tvingende nødvendigt. Fravigelser skal noteres i tilsynsbogen.

§ 10. I pumpebrønde skal arbejdsstederne indrettes sikkert, om nødvendigt i form af mellemdæk. I sneglepumpestationer skal der indrettes standplads ved sneglens ståleje.

§ 11. Belægningen på gulve, trapper, platforme, gangbroer og standpladser m.v. skal være af en sådan beskaffenhed, at kloakslam m.v. ikke gør belægningen farlig at færdes på.

Stk. 2. Hvis belægningen ikke opfylder kravene i § 11, stk. 1, skal der foretages særlig rengøring.

§ 12. Arbejdspladser skal sikres med rækværk som nævnt i § 8.

§ 13. Ventilationsanlæg skal anvendes og om fornødent opsættes permanent, således at sundhedsskadelige stoffer i indåndingszonen fjernes. Ventilationsanlægget skal være forsynet med alarmanordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop.

Stk. 2. I ledninger, der er beregnet til, at man kan arbejde i dem, skal der placeres 15 cm lygtebrønde midt mellem nedgangsbrøndene fra ledningens top til terræn, hvis afstanden mellem nedgangsbrøndene er over 30 m. Hvor sådanne lygtebrønde ikke kan etableres, skal der på anden måde sikres en lige så effektiv ventilation.

Stk. 3. I lukkede rum i tilløbsbygværker, på renseanlæg og større pumpestationer, hvor der løber urenset spildevand, skal der anbringes detektorer, som giver alarm, når der findes eksplosionsfarlige stoffer i luften over spildevandet.

Stk. 4. De overflader, f.eks. siderne på et renseanlægs bassiner, der skal renses for slam og alger, skal have en glat overflade, der kan rengøres.

§ 14. Beluftningsaggregater skal udformes således, at sundhedsskadelig eller generende luftforurening i form af tåge eller stænk forhindres.

Kapitel 4 Særlige reger om tekniske hjælpemidler

§ 15. Farligt maskineri, der fjernbetjenes, herunder mekaniske riste, sneglepumper og overfladebeluftere, skal have nødstop placeret i umiddelbar nærhed af maskineriet.

§ 16. Filterpresser, sibåndspresser, centrifuger og lignende maskineri skal indrettes således, at de ansatte ved almindelig rensning af maskinerne ikke kommer i kontakt med slam eller udsættes for sundhedsskadelig påvirkning i form af støv, aerosoler eller dampe.

§ 17. Gasledninger skal føres i jorden uden om bygninger.

Stk. 2. I de anlæg, hvor rådnegassen forbrændes, skal kedlen opstilles i et separat kedelhus af let konstruktion, medmindre anden ligeså sikker opstilling kan etableres. Kedelhuset skal sikres mod brand- og eksplosionsfare.

§ 18. Oplagringssteder for kemikalier skal konstrueres således, at de beskæftigede ikke kommer i berøring med stofferne eller udsættes for generende eller sundhedsskadeligt støv eller dampe.

Kapitel 5 Særlige regler om arbejdets udførelse

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 19. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes.

Stk. 2. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden fare for eksplosion, forgiftning eller kvælning.

Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse.

Stk. 4. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer.

Stk. 5. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jfr. §§ 26-28, samt hejseværk. De skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem hensigtsmæssigt placeret telefon eller radioanlæg.

Stk. 6. Det i stk. 5 nævnte hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet.

Stk. 7. Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparaturet korrekt.

§ 19 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset § 19, stk. 4, anvendes een vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,
 2. nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,
 3. nedstigning må kun foretages af 1 person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over 5 min.,
 4. den i § 26 nævnte line skal være forbundet med et hejseværk, jfr. § 19, stk. 6,
 5. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes, og
 6. personen skal kunne hejses lodret op til terræn.

Stk. 2. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand, hvis betingelserne i stk. 1, nr. 3-6, er opfyldt.

§ 19 b. Hvis de 2 vagtmænd, nævnt i § 19, stk. 4, ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende.

§ 19 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning.

§ 20. Hvor der arbejdes med rensning af bassinkanter inden for rækværket, skal der anvendes sikkerhedsbælte med forsvarligt fastgjort livline. Der skal desuden posteres en vagtmand, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer.

Rensning

§ 21. På renseanlæg skal der kunne spules. Renset spildevand må ikke benyttes til manuel spuling.

Stk. 2. Når det er muligt, skal højtryksspuling af brønde, kloakker og bygværker m.v. udføres fra terræn.

§ 22. Når der udrenses for flydeslam fra rådnetanke, skal de beskæftigede sikres mod sundhedsfarlige gasser.

Instruktion

§ 23. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ledes af en person, der er instrueret om de ulykkes- og sundhedsfarer, der er forbundet med arbejdet, og som er oplært i at afværge farlige situationer.

Stk. 2. Skriftlig advarsel om de særlige farer ved kloakarbejde skal udleveres til de enkelte beskæftigede.

Stk. 3. Arbejdsgiver har pligt til at informere de beskæftigede om undersøgelsesresultatet af prøver, der udtages i ledninger og brønde, med mindre dette strider mod bestemmelser om tavshedspligt i medfør af anden lovgivning.

Vaccination

§ 24. Ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal være vaccineret i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav herom.

Kapitel 6 Særlige regler om beskyttelsesudstyr

§ 25. Ansatte, der arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal bruge særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, så længe dette arbejde udføres.

Stk. 2. Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal de beskæftigede desuden bruge overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag af bakterieholdigt spulevand fra vægge, når spuling ikke kan foretages fra terræn.

Stk. 3. Det brugte, særlige arbejdstøj skal på arbejdsgiverens foranledning vaskes og renses adskilt fra andet tøj og under sådanne forhold, at sundhedsskader ikke kan opstå.

Stk. 4. Det således rensede, særlige arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før det bruges igen.

Stk. 5. Rent skiftetøj og varmt overtøj skal være til disposition i et vist antal sæt i tilfælde af, at det anvendte arbejdstøj bliver gennemblødt af spildevand eller lignende.

§ 26. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes løftesele (-bælte) og line, handsker og hovedværn.

§ 27. De beskæftigede skal bruge et effektivt luftforsynet åndedrætsværn, når der er risiko for, at udluftningen ikke er tilstrækkelig, og hvor nedstigning i brønd eller lignende underjordisk rum er nødvendig.

§ 28. Hvor der er risiko for eksplosionsfare skal værktøj, redskaber og fodtøj være af ikke-gnistgivende materiale.

Kapitel 7 Særlige regler om velfærdsforanstaltninger

Særlige regler om velfærdsforanstaltninger ved nyanlæg og væsentlige ombygninger af fast bemandet arbejdsplads og fast samlingssted

§ 29. Der skal etableres velfærdsforanstaltninger bestående af spiserum, omklædningsrum, baderum, toiletter samt tørre-, rense- og vaskerum til arbejdstøj og personlige værnemidler m.v.

Stk. 2. Velfærdsforanstaltningerne skal kunne opvarmes.

§ 30. Der skal indrettes spiserum, hvis størrelse, inventar m.v. er afpasset efter antallet af brugere.

Stk. 2. Spiserum skal indrettes med dagslystilgang.

Stk. 3. Spiserum må kun benyttes, når særligt arbejdstøj eller forurenet arbejdstøj er skiftet, og fornøden badning eller håndvask er foretaget.

Stk. 4. Spiserum skal vedligeholdes og rengøres efter behov, dog skal de rengøres mindst én gang dagligt.

§ 31. Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, eet til gangtøj m.v. og eet til arbejdstøj. Rummene skal være placeret således, at færdsel imellem dem kun kan ske gennem et baderum med varmt og koldt vand. Omklædningsrum skal indrettes for hvert køn for sig.

Stk. 2. Hvert omklædningsrum skal indrettes med enpersonersskabe, der kan aflåses.

Stk. 3. Omklædningsrummene skal være velventilerede, og størrelsen skal være afpasset efter antallet af brugere.

Stk. 4. Skabsrækken i omklædningsrum til arbejdstøj skal kunne opvarmes og ventileres. Tørringen skal være hygiejnisk, og kunne foregå så hurtigt, at arbejdstøjet er tørt, når det igen skal i brug.

§ 32. Der skal indrettes baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med tilførsel af varmt og koldt vand. Baderum skal være velventilerede.

Stk. 2. Der skal findes en håndvask for hver 3. og et brusebad for hver 6. ansat.

Stk. 3. Brusebade skal have gulvafløb fra hvert bad og skal ventileres særskilt.

Stk. 4. De ansatte er forpligtet til før spisepause og ved arbejdstids ophør at benytte de indrettede baderum for at undgå sygdomssmitte.

Stk. 5. Mænd og kvinder skal kunne bade hver for sig.

Stk. 6. Baderum skal rengøres efter behov, dog mindst én gang dagligt.

§ 33. Der skal indrettes toiletter i tilknytning til arbejdsrum og omklædnings- og baderum.

Stk. 2. Der skal findes et toilet for hver 12. ansat.

Stk. 3. Toiletter skal være forsynet med vandudskylning.

Stk. 4. Adgang til toiletrum skal ske ad et gangareal eller gennem et forrum, som ikke må have direkte adgang til et spiserum.

Stk. 5. For hvert toilet skal der findes håndvask med varmt og koldt vand, sæbe og håndklæde, enten i toiletrummet eller i forrummet.

Stk. 6. Toiletter skal vedligeholdes og rengøres efter behov, dog skal de rengøres mindst én gang dagligt.

§ 34. Omklædningsrum, baderum, toiletter og vaskerum skal være forsynet med nødvendigt udstyr som spejle, affaldsbeholdere, bænke og knager m.v.

§ 35. Der skal indrettes særskilte tørrerum til særligt arbejdstøj og personlige værnemidler m.v. Tørringen skal være hygiejnisk og kunne foregå så hurtigt, at særligt arbejdstøj og personlige værnemidler er tørt, når det igen skal i brug.

§ 36. Vaskerum eller passende anbragt vaskeniche skal indrettes til vask og rengøring af fodtøj, overtrækstøj m.v.

Særlige regler om velfærdsforanstaltninger på eksisterende fastbemandet arbejdsplads og fast samlingssted

§ 37. Der skal findes spiserum, omklædningsrum, baderum, toiletter og håndvask.

§ 38. I omklædningsrum skal der findes to rækker skabe adskilt fra hinanden, således at hver person råder over et skab i hver række til henholdsvis gangtøj og arbejdstøj. Omklædningsrummet skal tillige være udstyret med en bænk.

Stk. 2. Skabsrækken indeholdende arbejdstøj skal kunne opvarmes og ventileres, hvis der ikke findes egentligt tørrerum.

Stk. 3. Omklædningsarealet skal rengøres efter behov, dog mindst een gang dagligt.

§ 39. Der skal være adgang til brusebad med varmt og koldt vand.

Stk. 2. De ansatte er forpligtet til før spisepause og ved arbejdstids ophør at benytte de indrettede baderum for at undgå sygdomssmitte.

Andre særlige regler om velfærdsforanstaltninger

§ 40. Ved bygværker, renseanlæg, pumpestationer og lignende, som af hensyn til rutinemæssig drift og vedligeholdelse kræver arbejde på 300 mandtimer og derover om året, og hvor afstanden til fast bemandet arbejdsplads eller fast samlingssted ikke kan tilbagelægges på under 5 minutter, skal der findes håndvask og bruser, begge med varmt og koldt vand, toilet og opholdsrum.

§ 41. Når der skal udføres arbejde af mere end 2 personer i 1 dag eller derover, og afstanden fra arbejdspladsen til fast bemandet arbejdsplads eller fast samlingssted ikke kan tilbagelægges på under 5 minutter, skal der fra arbejdets påbegyndelse være opstillet een eller flere skurvogne med velfærdsforanstaltninger indeholdende de i § 42 nævnte faciliteter.

Stk. 2. Når der skal udføres arbejde af mere end 5 personer i 1 dag eller derover, og afstanden fra arbejdspladsen til fast bemandet arbejdsplads eller fast samlingssted ikke kan tilbagelægges på under 5 minutter, skal der fra arbejdets påbegyndelse i de i stk. 1 nævnte skurvogne findes en håndvask for hver 3. ansat, et brusebad for hver 6. ansat og et toilet for hver 12. ansat.

Stk. 3. Ved beregningen af antallet af personer i stk. 1 og 2 er det uden betydning, om disse har samme arbejdsgiver.

§ 42. Udover de almindelige skurvognskrav skal de i § 41 nævnte skurvogne indeholde:

 1. særskilt spiserum, der ikke må anvendes til andre formål,
 2. to rækker skabe adskilt fra hinanden, således at hver person råder over et skab i hver række til henholdsvis gangtøj og arbejdstøj, og hvor skabsrækken indeholdende arbejdstøj skal kunne opvarmes og ventileres, således at arbejdstøjet er tørt, når det igen skal i brug,
 3. en bænk anbragt ved skabsrækkerne,
 4. håndvask og brusebad, begge forsynet med varmt og koldt vand, og
 5. toilet med toiletpapir.

§ 43. Når der udføres arbejde, hvor afstanden til fast bemandet arbejdsplads eller fast samlingssted ikke kan tilbagelægges på under 5 minutter, men arbejdet i øvrigt ikke er omfattet af § 41, skal der medbringes vand i fornødent omfang, medmindre dette er til rådighed på arbejdspladsen.

Kapitel 8 Dispensationer

§ 44. Direktøren for arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold gør det rimeligt og forsvarligt, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsynskredsene kan efter bemyndigelse i enkelttilfælde, hvor det er rimeligt og forsvarligt, tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse.

Kapitel 9 Klageadgang

§ 45. Efter lov om arbejdsmiljø § 81 kan tilsynskredsens afgørelse indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter lov om arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2.

Kapitel 10 Straf

§ 46. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-43.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 3-19, stk. 6, §§ 19 a-19 c, §§ 20-22 og §§ 25-43 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 47. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsleder, der overtræder § 3, stk. 1, § 5, stk. 3 og 4, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 13, stk. 1 og 2, §§ 19-22, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-28, § 30, stk. 3, § 32, stk. 4, § 39, stk. 2, § 41 og § 43.

§ 48. Med bøde eller hæfte straffes den ansatte, der overtræder § 3, stk. 1, § 5, stk. 4, § 9, stk. 1, § 19, stk. 1 og 4, §§ 19 a-19 c, § 20, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-28, § 30, stk. 3, § 32, stk. 4, § 39, stk. 2 og § 43.

§ 49. Med bøde eller hæfte straffes den leverandør, der overtræder § 5, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1 og 3, og §§ 14-16, og § 19, stk. 6.

§ 50. Med bøde eller hæfte straffes den installatør og reparatører, der overtræder § 5, stk. 2 og 4, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, §§ 12-19 c, § 23, stk. 1 og 2, og §§ 26-28.

§ 51. Med bøde eller hæfte straffes den projekterende, rådgiver og planlægger, der overtræder § 3, § 4, § 5, stk. 1, 2 og 5, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, §§ 12-18, § 19, stk. 6, § 21, stk. 1, § 29, § 30, stk. 1 og 2, § 31, § 32, stk. 1 og 2, § 33, stk. 1-6, § 34, § 35, § 36, stk. 1, § 37, § 38, stk. 1 og 2, § 39 og § 40.

§ 52. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar, jfr. lov om arbejdsmiljø § 86.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 53. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. januar 1984: a) § 1, § 2, § 5, stk. 2-4, § 8, §§ 10-12, § 15, § 16, § 19, stk. 1-3, §§ 20-28, § 40 og §§ 43-52. b) for så vidt angår rutinemæssigt arbejde i brønde, ledninger og andre trange rum tillige: § 13, stk. 1 og stk. 3. c) for så vidt angår nyanlæg og væsentlige ombygninger tillige: § 3,§ 4, § 5, stk. 1 og stk. 5, § 6, § 7, § 9, § 13, § 14, § 17,§ 18 og §§ 29-36. Anlæg og væsentlige ombygninger, der er færdigprojekteret, og hvis udførelse er påbegyndt før 1. januar 1984, betragtes som eksisterende anlæg.

Stk. 2. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. september 1984: § 19, stk. 4-6.

Stk. 3. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. januar 1985: §§ 37-39, § 41 og § 42.

Stk. 4. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. januar 1986, jfr. dog stk. 1, litra b) og litra c): § 13, stk. 1 og 3 og § 17.

Stk. 5. Følgende bestemmelse træder i kraft den 1. januar 1987, jfr. dog stk. 1, litra c): § 14.

Arbejdstilsynet, den 7. oktober 1983

Erik Andersen / J. Spove

Indhold

Indhold

Henter PDF