Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 744 af 18. juni 2024 om asbest i arbejdsmiljø

I medfør af § 15 a, stk. 7, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, nr. 1, § 41, nr. 1, § 43, § 46, § 49, § 49 d, § 49 e, stk. 2, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 1540 af 12. december 2023 og lov nr. 629 af 11. juni 2024 om ændring af lov om arbejdsmiljø fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for asbestarbejde og for arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for ethvert arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. § 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, for arbejde for en arbejdsgiver, der er undtaget i § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, jf. § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 3. Følgende bestemmelser gælder dog kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. § 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø: § 8, § 10, stk. 3, § 11, § 12, §§ 21-26, § 31, § 32, stk. 1, §§ 34-37 og §§ 39-40.

§ 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) med senere ændringer (REACH-forordningen), bilag XVII, indeholder i øvrigt regler, herunder forbud, om fremstilling, markedsføring og anvendelse af asbestfibre og af artikler (genstande) og blandinger med indhold af asbestfibre, der bevidst er tilsat. Ved anvendelse i denne sammenhæng forstås også genbrug og genanvendelse.

Kapitel 2 Definitioner

§ 3. Ved asbest forstås følgende silikater med fiberstruktur: actinolit, asbestgrunerit (amosit), anthophyllit, chrysotil, crocidolit og tremolit.

§ 4. Ved asbestarbejde forstås arbejde med asbest og asbestholdigt materiale, fjernelse af asbestforurenet materiale og rengøring for asbeststøv.

§ 5. Ved asbestarbejde med lavt støvniveau forstås i denne bekendtgørelse arbejde, hvor eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet, grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet, og arbejdet udføres som

 1. kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med materialer, der ikke er letsmuldrende,
 2. fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice,
 3. indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, eller
 4. overvågning og kontrol af luften samt indsamling og analyse af prøver for at fastslå, om et givent materiale indeholder asbest.

§ 6. Ved nedrivning forstås i denne bekendtgørelse fuldstændig eller delvis fjernelse eller nedtagning af asbestholdigt materiale.

Kapitel 3 Autorisationskrævende asbestarbejde

§ 7. Nedrivning må kun udføres af virksomheder, der er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen hertil efter bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet, jf. § 49 e, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Nedrivning kan dog udføres uden autorisation, når der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter som f.eks. nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering.

Kapitel 4 Arbejdspladsvurdering og tilrettelæggelse af arbejdet

§ 8. For hvert asbestarbejde og for hvert arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv, skal der i arbejdspladsvurderingen, jf. bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, indgå stillingtagen til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for dette støv, jf. kapitel 4 i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer.

§ 9. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for asbeststøv.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, om synligt støv i et område, hvor der skal udføres et arbejde, indeholder asbest, skal der på relevante steder tages geltapeprøver eller lignende med henblik på asbestanalyse, jf. § 38.

Stk. 3. Antallet af personer, der udsættes for eller kan blive udsat for asbeststøv, skal begrænses til et minimum.

Kapitel 5 Forundersøgelsespligt ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse

§ 10. Inden nedrivning, reparation eller vedligeholdelse påbegyndes, skal det ved en forundersøgelse være fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest. Forundersøgelsen kan understøttes af oplysninger fra f.eks. ejerne. Hvis der er den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller en bygning, skal arbejdet betragtes som et asbestarbejde og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, skal der i forbindelse med forundersøgelsen tages prøver af relevante materialer med henblik på asbestanalyse, jf. § 38.

Stk. 3. Prøveresultater fra en forundersøgelse skal på arbejdsstedet være tilgængelige for de ansatte.

Kapitel 6 Arbejdsplan og anmeldelse af asbestarbejde

§ 11. Inden nedrivning påbegyndes, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig arbejdsplan for arbejdet, herunder for rengøringen.

Stk. 2. Der skal også udarbejdes en arbejdsplan før oprydning efter brande og omfattende stormskader.

Stk. 3. Arbejdsplanen skal tage højde for, at asbestholdige materialer, så vidt det med rimelighed er praktisk muligt, under nedrivning skal fjernes særskilt, medmindre det vil medføre en større risiko for udsættelse for asbeststøv at fjerne materialerne særskilt.

Stk. 4. Arbejdsplanen skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

 1. Arbejdsstedets adresse.
 2. Kort beskrivelse af arbejdets art, arbejdets omfang og de arbejdsmetoder, der skal anvendes.
 3. Kort beskrivelse af beskyttelsesforanstaltninger og arbejdshygiejniske foranstaltninger, herunder
  1. hvilke personlige værnemidler der stilles til rådighed for de beskæftigede, og hvornår de skal anvendes,
  2. hvordan det sikres, at der ikke er risiko for udsættelse for asbeststøv på arbejdsstedet, når arbejdet er afsluttet, herunder om rengøringsarbejdet og navn på virksomheden, der udfører det, og
  3. hvordan det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvordan andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes.

§ 12. Arbejdsgiveren skal anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal så vidt muligt foretages senest 8 dage forinden. Anmeldelse skal dog ikke ske for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.

Stk. 2. Anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ud over de oplysninger, som skal være indeholdt i en arbejdsplan efter § 11, stk. 4, nr. 1-3, også indeholde følgende:

 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
 2. Navn og telefonnummer på kontaktperson for arbejdet.
 3. Datoer for arbejdets forventede påbegyndelse og forventede afslutning.
 4. Antal personer beskæftiget med arbejdet.
 5. Den asbesttype og de asbestmængder, der arbejdes med (hvis kendt).

Stk. 3. Anmeldelsens oplysninger skal på arbejdsstedet være tilgængelige for de ansatte.

Stk. 4. Der skal foretages ny anmeldelse af arbejdet, når ændringer af arbejdsvilkårene kan medføre væsentlig forøget udsættelse for asbeststøv.

Kapitel 7 Foranstaltninger

Afgrænsning, skiltning og afskærmning af arbejdsområder

§ 13. Områder med asbestarbejde skal være tydeligt afgrænset. Kun personer, der udfører asbestarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må have adgang til disse områder.

Stk. 2. Under asbestarbejde skal der være opsat advarselsskilt med underteksten »PAS PÅ! ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende«.

Stk. 3. Ved nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende. Adgang til det afskærmede område skal ske gennem en luftsluse. Det afskærmede område skal have et undertryk, så spredning af støv til andre områder hindres, og den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler

§ 14. Der skal anvendes arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler, der begrænser støvudvikling mest muligt.

Stk. 2. Hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af asbeststøv, skal det så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug.

§ 15. En støvsuger, der anvendes som procesudsug eller til rengøring, skal være egnet til formålet.

§ 16. Procesudsug skal være forsynet med kontrolanordning, der signalerer et fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

§ 17. Rengøring af tekniske hjælpemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

§ 18. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

Rengøring af arbejdsområder

§ 19. Under et asbestarbejde skal der løbende foretages rengøring.

§ 20. Før afslutning af et asbestarbejde skal der foretages grundig slutrengøring og ved indendørs asbestarbejde tillige grundig udluftning.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, om der efter slutrengøring forekommer asbeststøv, skal der på relevante steder tages geltapeprøver eller lignende med henblik på asbestanalyse, jf. § 38.

Personlige værnemidler

§ 21. Egnede personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, skal anvendes, når der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Stk. 2. Alle ansatte skal have udleveret et egnet åndedrætsværn.

§ 22. Personlige værnemidler, som har været anvendt i et område, hvor et asbestarbejde foregår, må ikke bæres uden for området.

§ 23. Personlige værnemidler skal rengøres for støv, før de tages af.

Stk. 2. Personlige værnemidler skal efter brug kontrolleres og rengøres og anbringes på et nærmere angivet sted. Rengøringen skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 3. Personlige værnemidler i form af beklædning skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i lukket emballage, der tydeligt mærkes med oplysning om, at indholdet kan afgive asbeststøv.

Stk. 4. Når personlige værnemidler kasseres, skal de samles i lukket emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jf. §§ 29-30.

§ 24. Anvendelse af åndedrætsværn skal begrænses til det strengt nødvendige. Der skal holdes pauser, der fastsættes under hensyntagen til de fysiske og psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende.

Stk. 2. Arbejde med luftforsynet åndedrætsværn eller filterende åndedrætsværn med turboenhed (turbomaske) må for den enkelte ikke overstige 6 timer pr. dag.

Stk. 3. Ved nedrivning må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn eller filtrerende åndedrætsværn med turboenhed for den enkelte ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes pause af passende længde senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

Stk. 4. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ikke overstige 3 timer pr. dag.

Arbejdshygiejniske foranstaltninger

§ 25. I arbejdslokaler eller områder, hvor der udføres asbestarbejde eller i øvrigt er risiko for udsættelse for asbeststøv, må der ikke ryges, spises eller drikkes. Opbevaring af tobak, mad og drikkevarer må heller ikke finde sted.

§ 26. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har adgang til velfærdsforanstaltninger, herunder arbejdshygiejniske foranstaltninger, i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens øvrige regler.

Stk. 2. I umiddelbar nærhed af områder, hvor der udføres asbestarbejde, skal arbejdsgiveren desuden sørge for, at de ansatte har adgang til to omklædningsrum, ét til dagligt tøj og ét til personlige værnemidler og arbejdstøj i øvrigt. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem et baderum, der skal benyttes.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.

Foranstaltninger ved øget risiko for udsættelse for asbeststøv

§ 27. Personer på arbejdsstedet skal straks underrettes om uheld og unormale forhold, der kan medføre en øget risiko for udsættelse for asbeststøv.

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelse af normale forhold. Den øgede risiko for udsættelse for asbeststøv må ikke være konstant for den enkelte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

Kapitel 8 Håndtering af asbestholdigt affald

§ 28. Asbestholdigt materiale, der ikke længere er i anvendelse, og asbeststøv i øvrigt skal hurtigst muligt samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald.

§ 29. Alt asbestholdigt affald skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage.

Stk. 2. Støvende asbestholdigt affald skal befugtes, før det emballeres.

§ 30. Emballage med asbestholdigt affald skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Kapitel 9 Oplæring og instruktion

§ 31. Som led i den oplæring og instruktion, der skal gives ansatte, der er beskæftiget med asbestarbejde, efter bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved stoffer og materialer, skal arbejdsgiveren sørge for, at oplæringen og instruktionen bl.a. omfatter

 1. de sundhedsmæssige risici som følge af udsættelse for asbeststøv,
 2. grænseværdier og nødvendigheden af kontrol af luften,
 3. nødvendigheden af at undlade at ryge,
 4. hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes,
 5. øvrige beskyttelsesforanstaltninger for at mindske udsættelse for asbeststøv mest muligt og
 6. håndtering af asbestholdigt affald.

§ 32. Arbejdsgiveren skal sørge for, at ansatte, der er beskæftiget med asbestarbejde, gennemgår et særligt oplærings- og instruktionsforløb for at erhverve sig de nødvendige kundskaber og færdigheder med hensyn til forebyggelse og sikkerhed, især for så vidt angår

 1. asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også synergieffekt af rygning,
 2. produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest,
 3. aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbeststøv, og betydningen af forebyggende beskyttelsesforanstaltninger for at mindske udsættelsen,
 4. sikre arbejdsmetoder, beskyttelsesforanstaltninger og personlige værnemidler,
 5. formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse,
 6. nødforanstaltninger,
 7. procedurer for dekontaminering,
 8. bortskaffelse af asbestholdigt affald og
 9. krav om helbredskontrol.

Stk. 2. Personer, der er beskæftiget med asbestarbejde, skal, i det omfang det følger af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, have gennemgået en uddannelse i arbejde med asbestholdigt materiale og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Besiddelse af et sådant uddannelsesbevis kan erstatte det særlige oplærings- og instruktionsforløb nævnt i stk. 1.

§ 33. En virksomhed skal forinden udførelse af arbejde med nedrivning på forlangende af Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig sådant arbejde.

Kapitel 10 Registreringspligt

§ 34. En arbejdsgiver, der anvender en bygning som fast arbejdssted, skal registrere asbestholdige materialer anvendt indvendigt i bygningen, når materialerne er beskadigede eller i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbeststøv.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at asbestholdige materialer anvendt indvendigt i bygningen indkapsles eller fjernes, når materialerne er beskadigede eller i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbeststøv. Denne udbedring skal i videst muligt omfang sikre, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for asbeststøv, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal orientere arbejdsmiljøorganisationen om registreringen efter stk. 1 eller, hvis en sådan organisation ikke skal oprettes i virksomheden, de ansatte.

Kapitel 11 Måling

Luftmålinger

§ 35. Afhængig af arbejdspladsvurderingen i henhold til § 8 og for at sikre, at grænseværdien for asbest overholdes, skal der regelmæssigt foretages måling af koncentrationen af asbestfibre i luften på arbejdsstedet.

Stk. 2. Prøvetagningen af luftmålinger skal

 1. være repræsentativ for, i hvilket omfang den ansatte er udsat for asbeststøv,
 2. være af en sådan varighed, at der kan konstateres en eksponering, som efter at være blevet tidsmæssigt vægtet enten ved måling eller beregning er repræsentativ for en referenceperiode på otte timer, og
 3. udføres af personer med de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Den efterfølgende analyse af prøverne skal foretages som akkrediteret prøvning. Optællingen af fibre skal udføres ved hjælp af fasekontrast-mikroskopi (PCM) i overensstemmelse med metoden ”Bestemmelse af fiberkoncentrationen i luften ved optisk mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetode), ISBN 92 2 154496 1, WHO, Geneve 1997” eller ved hjælp af scanning-elektronmikroskopi (SEM) eller transmissions-elektronmikroskopi (TEM) efter egnet, anerkendt metode. Ved måling tages kun fibre, der er længere end fem mikrometer og tyndere end tre mikrometer, og hvor forholdet længde/tykkelse er større end 3:1, i betragtning.

Stk. 4. Luftmålinger skal tilrettelægges efter høring af arbejdsmiljøorganisationen eller, hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, af de ansatte.

Stk. 5. Måleresultater skal være tilgængelige for arbejdsmiljøorganisationen eller, hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, for de ansatte. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte vurdere betydningen af resultaterne.

§ 36. Såfremt luftmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny luftmåling af asbestfibre til kontrol af foranstaltningernes effektivitet.

Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte.

§ 37. Berørte ansatte og arbejdsmiljøorganisationen eller, hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, de ansatte skal snarest muligt underrettes, hvis grænseværdien for asbest overskrides. Arbejdsgiveren skal endvidere orientere om årsagerne hertil. Arbejdsgiveren skal høre arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte om de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. I hastende tilfælde kan arbejdsgiveren underrette dem om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Krav til materialeprøver, geltapeprøver mv.

§ 38. Prøvetagning og analyse til at bestemme, om der er asbest i en materialeprøve, geltapeprøve mv., skal foretages i overensstemmelse med egnede, anerkendte metoder.

Stk. 2. Prøvetagningen, herunder valg af prøvetagningssteder, skal være repræsentativ i forhold til formålet med en undersøgelse for asbest.

Stk. 3. Personer, som tilrettelægger materialeprøver, geltapeprøver mv., og personer, som forestår prøvetagning, asbestanalyse og rapportering af resultatet, skal have de nødvendige kvalifikationer.

Kapitel 12 Asbestprotokoller

§ 39. Arbejdsgiveren skal registrere oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, eller som formodes at være blevet udsat for asbeststøv, i en protokol med angivelse af arten og varigheden af den pågældendes arbejde samt den udsættelse for asbeststøv, der er forbundet hermed. Det gælder dog ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.

Stk. 2. Den ansatte har adgang til de oplysninger, der for egen person er indført i protokollen.

Stk. 3. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til kollektive og anonyme oplysninger fra en protokol.

Stk. 4. Arbejdstilsynet har adgang til protokollen.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal opbevare protokollen i mindst 40 år efter udsættelsens ophør. Ved virksomhedsophør skal protokollen sendes til Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal udlevere de oplysninger, som arbejdsgiveren har registreret om den ansatte i en protokol, jf. stk. 1, til den ansatte senest ved ansættelsesforholdets ophør.

Kapitel 13 Helbredsundersøgelser

§ 40. Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder et asbestarbejde og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter og mindst én gang hvert 3. år, efter reglerne herfor i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø. Det gælder dog ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.

Stk. 2. Den i § 39, stk. 1, nævnte asbestprotokol skal være tilgængelig for den undersøgende læge.

Kapitel 14 Dispensation og klage

§ 41. Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 2009/148/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener og REACH-forordningen.

§ 42. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

Kapitel 15 Straf

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder §§ 8-31, § 32, stk. 1, og §§ 33-40,
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 8-30 og §§ 34-40 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 16 Ikrafttræden

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 7 træder i kraft den 1. januar 2025.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 709 af 12. juni 2024 om asbest i arbejdsmiljøet ophæves.

Arbejdstilsynet, den 18. juni 2024

Sine Frederiksen / Ina Josefine Jochimsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejde at være udsat for asbest, EU-Tidende 2009, nr. L 330, side 28. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), EU-Tidende 2006, nr. L 396, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 2016/1005 (EU) af 22. juni 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 165, side 4. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Indhold

Indhold

Henter PDF