Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om manuel håndtering

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.

I medfør af § 17, stk. 3, § 35, § 39, stk. 1 og 2, § 57 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr. 373 af 20. maj 1991 og lov nr. 474 af 24. juni 1992, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter manuel håndtering af byrder ved arbejde, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, jf. lovens §§ 2 og 3.

Stk. 2. Bortset fra §§ 9 og 10 gælder bekendtgørelsen også for:

  1. arbejde i arbejdsgiverens private husholdning,
  2. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand,
  3. arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste,
  4. arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 3. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1182 af 18. december 1992 om arbejdets udførelse.

§ 2. Ved manuel håndtering forstås, at en person eller flere personer i fællesskab flytter, herunder løfter, læsser, bærer, slæber m.v., eller støtter en byrde, det være sig genstand, person eller dyr.

Kapitel 2 Arbejdets udførelse

§ 3. Arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Stk. 3. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen.

§ 4. Ved vurderingen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved et arbejde med manuel håndtering skal navnlig byrdens beskaffenhed tages i betragtning og desuden den nødvendige fysiske anstrengelse, arbejdsstedets beskaffenhed og arbejdsforholdene i øvrigt, jf. de i bilaget opregnede faktorer.

Stk. 2. Ved arbejde med løft m.v. af personer skal vurderingen ske i overensstemmelse med stk. 1 og desuden med særlig hensyntagen til risikoen for pludselige belastninger.

Stk. 3. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet og iværksættelse af foranstaltninger skal ske med hensyntagen til de i stk. 1 og 2 nævnte faktorer og i overensstemmelse med §§ 5 - 11.

§ 5. Byrdens vægt, form, overflade, dens placering før og efter håndteringen og det antal gange, byrden flyttes, skal så vidt muligt afpasses således, at den manuelle håndtering ikke medfører fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Byrden skal emballeres, når det er nødvendigt for, at håndteringen kan udføres uden risiko. Emballage skal være udført fuldt forsvarligt.

§ 6. Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 7. Stedet, hvor manuel håndtering udføres, skal være fuldt forsvarligt indrettet.

Stk. 2. Transportveje skal så vidt muligt være ryddet for generende genstande og må ikke medføre risiko for at glide, falde m.v. De skal være velbelyste. Transportveje skal have tilstrækkelig bredde og højde til, at håndteringen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i fuldt oprejst stilling.

§ 8. Når byrder, der håndteres manuelt, skal stables, skal stablingen kunne foretages i en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig arbejdsstilling og uden fare for, at byrderne skrider.

§ 9. Hvis ansatte udfører manuel håndtering kontinuerligt, skal arbejdet afbrydes af andet arbejde eller tilrettelægges med pauser således, at sundhedsskadelige påvirkninger undgås.

Stk. 2. Hvis ansatte udfører manuel håndtering under særlig høje eller lave temperaturer, skal arbejdet afbrydes af andet arbejde eller tilrettelægges med pauser således, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 10. De ansatte skal forsynes med værnefodtøj, når håndteringen indebærer risiko for fodskader, og med arbejdshandsker, når der er risiko for, at de ansatte kan få håndskader ved håndtering af byrden. Når beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer, materialer og støv m.v. fra de transporterede byrder er nødvendig, skal de ansatte bruge særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.

§ 11. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte instrueres om, hvorledes arbejde med manuel håndtering udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. De ansatte skal gives alle oplysninger, der er nødvendige for, at et sådant arbejde kan udføres forsvarligt, herunder, hvis det er muligt, oplysning om byrdens vægt og tyngdepunkt eller tungeste side af en pakke, når indholdet af denne er forskudt i forhold til midten.

Stk. 2. Ansatte, der udfører arbejde med manuel håndtering, som kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal forinden have gennemgået en passende oplæring og instruktion i god arbejdsteknik og korrekt brug af tekniske hjælpemidler.

Kapitel 3 Projekterende og rådgivere

§ 12. Den, der leverer eller rådgiver om et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg, et arbejdssteds indretning, et bygge- eller anlægsarbejde eller anden form for arbejdsproces, skal tage hensyn til, at nødvendig manuel håndtering i forbindelse med projektets gennemførelse og drift kan udføres i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4 Klage, straf og ikrafttræden m.v.

§ 13. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø, § 81.

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

  1. overtræder §§ 3 - 12
  2. undlader at efterkomme påbud efter bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk.2. For overtrædelse af §§ 3 - 10 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993. Samtidig ophæves Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 465 af 3. august 1982 om manuel transport.

Arbejdstilsynet, den 16. december 1992

Erik Andersen / Charlotte Skjoldager

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/269/EØF. EF-Tidende 1990, L 156, s. 9.

Bilag

1 - Vurderingsfaktorer

Indhold

Indhold

Henter PDF