G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Vurderingsfaktorer

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.

1. Byrdens beskaffenhed

Manuel håndtering af en byrde kan medføre risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis byrden - er for tung eller for stor

 • er uhåndterlig eller vanskelig af få fat på
 • er i ustabil balance eller har et indhold, der kan forskubbe sig
 • er placeret på en sådan måde, at den skal holdes eller håndteres i en vis afstand fra kroppen, eller med bøjet eller drejet krop.
 • på grund af sin form og/eller sin beskaffenhed vil kunne påføre den beskæftigede kvæstelser, navnlig hvis han rammes af den.

2. Den nødvendige fysiske anstrengelse

En fysisk anstrengelse kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis den

 • er for stor
 • kun kan foregå ved, at kroppen drejes
 • kan medføre, at byrden pludselig bevæger sig
 • foregår med kroppen i en ustabil position.

3. Arbejdsstedets beskaffenhed

Arbejdsstedets beskaffenhed kan øge risikoen for sikkerhed eller sundhed, hvis

 • arbejdet udføres på et sted, hvor der ikke er tilstrækkelig plads, navnlig i højden
 • gulvet er ujævnt, hvorfor der er fare for at snuble, eller er af en sådan art, at fodtøj glider på det
 • arbejdsstedets indretning eller forholdene i øvrigt forhindrer håndtering af byrder i en arbejdshøjde eller i en arbejdsstilling, der er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig
 • gulv eller underlag er niveauforskudt, hvilket indebærer, at byrden må håndteres i forskellige højder
 • gulv eller støttepunkt er ustabilt
 • temperaturen, fugtigheden eller ventilationen er uhensigtsmæssig.

4. Arbejdsforhold i øvrigt

Arbejdet kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis det medfører et eller flere af følgende forhold

 • for hyppig eller for langvarig belastning af især ryggen
 • utilstrækkelige perioder til fysiologisk hvile eller restituering
 • løftning, sænkning eller transport over for store afstande
 • et arbejdstempo, der pålægges den beskæftigede af en arbejdsproces, han ikke selv kan variere.

Indhold

Indhold

Henter PDF