G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. jun 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 478 af 10. juni 2003, som trådte i kraft den 30. juni 2003 - Retsinformation

nr. 1878 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 15 a, stk. 7, § 17, stk. 3 og § 20, stk. 2, § 39, stk. 1, nr. 1 og 3 § 43 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 1540 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære.

Stk. 2. Ved ”eksplosiv atmosfære” forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.

Stk. 3. Undtaget fra denne bekendtgørelse er:

 1. Områder der anvendes direkte i forbindelse med samt under medicinsk patientbehandling.
 2. Anvendelse af gasapparater omfattet af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater.
 3. Fremstilling, håndtering, brug, oplagring og transport af eksplosivstoffer eller ustabile kemiske stoffer.
 4. Arbejde omfattet af bekendtgørelse om arbejde med udvinding af mineralske materialer.
 5. Benyttelse af landtransportmidler omfattet af ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49 med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed. Transportmidler til brug i eksplosiv atmosfære er ikke undtaget.

§ 2. Områder, hvor der som følge af lokale og operationelle forhold kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed, klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom.

§ 3. Bekendtgørelsen indeholder supplerende bestemmelser til bl.a. bekendtgørelse om arbejdets udførelse og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Kapitel 2 Planlægning og tilrettelæggelse

§ 4. En arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, jf. reglerne om arbejdspladsvurdering i bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde og §§ 4 og 6 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages i vurderingen.

Stk. 2. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en kortlægning og vurdering af de risici, der hidrører fra eksplosiv atmosfære med særlig hensyntagen til følgende:

 1. Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme samt varigheden heraf.
 2. Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.
 3. Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.
 4. De forventede konsekvensers omfang.

Stk. 3. Endvidere skal det fremgå af vurderingen, hvilke foranstaltninger, der er truffet eller skal iagttages til imødegåelse af særlige risici fra eksplosiv atmosfære. Vurderingen skal desuden indeholde angivelse af hvilke områder, der er klassificeret i zoner, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, og angivelse af på hvilke områder minimumskravene i bilag 1 finder anvendelse.

Stk. 4. Vurderingen skal forefindes på arbejdsstedet tilgængelig for alle, der er beskæftiget på stedet.

Stk. 5. Vurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter ulykker eller væsentlige uheld på arbejdsstedet, dog senest hvert tredje år.

§ 5. Når det følger af arbejdspladsvurderingen, jf. § 4, stk. 3, skal arbejdsgiveren udarbejde skriftlige instrukser for arbejde i eksplosive områder.

§ 6. Arbejdsgiveren skal i overensstemmelse med arbejdspladsvurderingen, jf. § 4, stk. 3, sikre, at arbejde, der medfører særlig fare, eller arbejde, der kan få indvirkning på andet arbejde og medføre fare, alene udføres af ansatte, der er i besiddelse af en særlig tilladelse til at udføre dette arbejde. Tilladelsen udstedes af en person med særskilt ansvar herfor forud for påbegyndelsen af arbejdet.

Kapitel 3 Almindelige pligter

§ 7. Arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at der er risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed, skal indrettes på en sådan måde, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Der skal etableres passende overvågning ved anvendelse af tekniske foranstaltninger, når de ansatte opholder sig i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

§ 8. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der træffes tekniske eller administrative foranstaltninger eller en kombination af tekniske og administrative foranstaltninger i tilstrækkeligt omfang i forhold til det arbejde, der er tale om, i prioriteret rækkefølge og på grundlag af følgende generelle principper:

 1. forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvor det på grund af aktivitetens art ikke er muligt,
 2. undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og
 3. begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Om nødvendigt kombineres og suppleres foranstaltningerne, jf. stk. 1, med foranstaltninger, der hindrer, at eksplosionen breder sig.

Stk. 3. Foranstaltningerne skal jævnligt tages op til revision og skal under alle omstændigheder revideres, hvis der sker væsentlige ændringer.

Kapitel 4 Særlige pligter/foranstaltninger

§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse.

§ 10. Bilag 1 om minimumsforskrifter for forbedring af sikkerhed og sundhed for de ansatte, der kan blive udsat for fare fra eksplosiv atmosfære og kriterier for valg af tekniske hjælpemidler og sikringssystemer skal opfyldes, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære.

Kapitel 5 Samarbejde mellem flere arbejdsgivere

§ 11. Hvis ansatte fra fremmed virksomhed udfører arbejde på området, skal det i arbejdspladsvurderingen, jf. § 4, fastlægges, hvorledes samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres. Det skal herunder sikres, at der sker koordination af sikkerhedsforanstaltningerne og om nødvendigt fastsættes fælles arbejdsforskrifter og forholdsregler. Endvidere skal beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner efter § reglerne i bekendtgørelse om arbejdets udførelse samordnes i nødvendigt omfang.

Stk. 2. I arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1, skal endvidere gives sådanne oplysninger om arbejdsstedets indretning og drift, at de fremmede arbejdsgivere kan tilrettelægge og udføre arbejdet under overholdelse af deres pligter efter denne bekendtgørelse og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt.

Kapitel 6 Dispensation og klage

§ 12. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 13. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære.

Kapitel 7 Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 og § 11,
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2003.

Stk. 2. Tekniske hjælpemidler, der anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som allerede er i brug eller stilles til rådighed for første gang i virksomheden inden den 30. juni 2003, skal fra den 30. juni 2003 opfylde kravene i bilag 1, del A.

Stk. 3. Tekniske hjælpemidler, som anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som udleveres for første gang i virksomheden efter den 30. juni 2003, skal opfylde minimumsforskrifterne i bilag 1 del A og B.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder fra den 30. juni 2003 for arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som tages i brug første gang efter den 30. juni 2003.

Stk. 5. For arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, som allerede anvendes før den 30. juni 2003, træder bekendtgørelsen først i kraft den 30. juni 2006. Såfremt der efter den 30. juni 2003 foretages ændring, udvidelse eller ombygning af sådanne arbejdssteder gælder bekendtgørelsen fra tidspunktet for ændringen, udvidelsen eller ombygningen.

Arbejdstilsynet, den 10. juni 2003

Jens Jensen / Charlotte Skjoldager

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, EF-Tidende, L 23/57 af 28. januar 2000, som berigtiget i EF-Tidende, L 134/36 af 7. juni 2000.

Bilag

1 - Minimumsforskrifter og kriterier

Indhold

Indhold

Henter PDF