Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Lavetstiger

Vejledningen handler om indretning, brug og vedligeholdelse af lavetstiger.

Baggrund

  • Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
  • Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.
  • Bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1992 om unges farlige arbejde.

Lavetstiger kaldes også kørestiger, efterløberstiger, påhængsstiger eller påprosningsstiger. Lavetstiger skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets administrative praksis følgende krav:

Brugsanvisning

Ved enhver levering (salg, udlejning og udlån) skal der medfølge skriftlige anvisninger på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse.

Brugsanvisningen skal altid opbevares ved selve lavetstigen, velbeskyttet mod vejrliget.

Indretning

Lavetstiger i transportstilling skal automatisk være sikret mod udskydning. De skal i øvrigt opfylde færdselslovens og politivedtægtens bestemmelser for deres transport på offentlig vej.

Indstillelige understøtninger, fx skruespindler, skal sikre mod væltning. Stigen skal kunne indstilles sideværts med mindst 6° til hver side.

Automatiske trinpaler skal sikre mod utilsigtet sammenskydning.

Når trinpalerne er udløst, skal stigeelementerne være så letløbende, at de glider sammen af sig selv, når stigen er rejst 30°.

I toppen af stigen skal findes en forsvarlig rygbøjle, der skal kunne drejes væk, samt et mindst 15 cm bredt trin i hensigtsmæssig afstand fra rygbøjlen.

I toppen af stigen skal i hver side findes et øje til fastgørelse af holdebarduner.

På stigen skal findes en indikator, som tydeligt viser sammenhængen mellem stigens hældning og dens tilladte længde og belastning.

Væsentlige, synlige konstruktionsdele af lavetten samt stigevangernes yderside skal være malet med gul og sort advarselsstribning. Stigens rækværker skal være malet i samme gule farve.

Brug

Lavetstiger skal altid bruges i overensstemmelse med de medleverede brugsanvisninger.

Bruges stigen på et færdselsområde, skal der etableres trafikafmærkning efter vejmyndighedens og politiets bestemmelser.

Lavetstige må kun bruges af personer, som har et grundigt kendskab til dens indretning, daglige vedligeholdelse og de faremomenter, der er forbundet med brugen.

Ved sammenhængende arbejder af længere varighed må lavetstiger kun bruges

  • når den beskæftigede arbejder skiftevis fra stige og fra terræn, og
  • når den sammenlagte tid for brugen af stiger for hver beskæftiget ikke overstiger 1/3 af den daglige arbejdstid.

Under arbejde på lavetstige skal der altid være en vagtmand på jorden ved stigen.

En vagtmand skal være fortrolig med lavetstigens indretning og brug, så han på forsvarlig måde kan gribe ind, hvis personen på stigen kommer i fare. Vagtmanden må gerne være beskæftiget med andet arbejde, når det foregår i stigens umiddelbare nærhed.

Tegning af person på lavetstige der overvåges af vagtmand

Figur 1 - Under arbejde på lavetstige skal der altid være en vagtmand på jorden ved stigen.

Ved stigens opstilling skal der være fornødent underlagsmateriale under støttebenene. Lavetstiger bruges ofte på blødt terræn, haveanlæg, parker og lignende. Det kræver ekstra underlag under skruespindlerne, for at stigen kan stå sikkert.

Før brugen skal det kontrolleres

  • at alle støtteben er spændt ned mod et tilstrækkeligt stort og fast underlag
  • at stigeelementerne hviler sikkert på trinpalerne, og at udskydningstovet er aflastet
  • at stigen står lodret i sideværts retning
  • at indikatorens angivelser er overholdt
  • at stigeelementerne ikke berører nogen fast genstand bortset fra hensigtsmæssig støtte for stigens top.

Flytning og indstilling af bemandet stige er forbudt. På lavetstiger må kun bæres byrder og benyttes værktøj, som er lette og let håndterlige. En person på stigen må ikke hejse tunge eller uhåndterlige genstande op eller fire dem ned.

Lavetstiger må ikke bruges, når vejrforholdene (blæst, isslag m.v.) gør brugen uforsvarlig.

Til arbejde, hvor der er fare for berøring med strømførende ledninger og dele, må kun bruges isolerede lavetstiger.

Vedligeholdelse

Konstateres væsentlige fejl og mangler ved lavetstigen, skal den tages ud af brug og må ikke benyttes, før den er bragt i orden.

Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af sagkyndige.

Mindst én gang om året skal lavetstiger efterses og afprøves af en sagkyndig. Eftersyn, afprøvninger og eventuel reparation bør kunne dokumenteres.

Unge under 18 år

Unge under 18 år må ikke udføre arbejde på lavetstiger i mere end 5 meters højde.

Erik Andersen

Relaterede bekendtgørelser

Baggrund

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Unges arbejde - Bekendtgørelse 1049 - 2021 - med senere ændringer

Indhold

Indhold

Henter PDF